PLUS V2098 - Interiérová maliarska farba
PLUS V2098 - Interiérová maliarska farba

Značka: COLORLAK

74,51 €s DPH

62,09 €bez DPH

PLUS V2098 - Interiérová maliarska farba
Zatvoriť

PLUS V2098 - Interiérová maliarska farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00739

PLUS V2098 - Interiérová maliarska farba

Matná interiérová farba s vysokou krycou schopnosťou, paropriepustnosťou a odolnosťou na oter za sucha. Vhodná je nielen pre náter muriva, ale aj omietok, betónu, drevotrieskových dosiek alebo k pretieraniu pôvodných náterov. Výdatnosť: 7-10 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

74,51 €s DPH

62,09 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Matná interiérová farba s vysokou krycou schopnosťou, paropriepustnosťou a odolnosťou na oter za sucha.
Vhodná je nielen pre náter muriva, ale aj omietok, betónu, drevotrieskových dosiek alebo k pretieraniu pôvodných náterov. 
Slúži pre bežné nátery najrôznejších interiérov - byty, rodinné domy, kancelárie, výrobné haly, sklady a pod.

Výdatnosť: 

- 7-10 m2/L

Riedenie: 

- vodou

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred náterom čistý, suchý, súdržný, zbavený prachu a nečistôt.
V prípade odlupujúcich sa náterov je tieto nátery potrebné odstrániť.
minerálny podklad musí byť vyzretý najmenej 6 týždňov.
Biologicky napadnuté povrchy najskôr ošetrite biocídnym prípravkom a odstráňte.
Škvrny a fľaky od sadzí alebo mastných nečistôt je nutné najskôr ošetriť izolačným náterom.
pri nových omietkach odstráňte uvoľnené zrnká pisku a podklad napenetrujte pomocou Ekopenu alebo S2802A.

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách v intervale 6 hodín. 
Podľa potreby je možné riedenie maximálne 0,25 L vody na 1 kg farby. 

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa CLP.

Ďalšie údaje
Aj keď produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný, môže vykazovať známky nebezpečnosti (viac viď oddiel 9 až 12).

Prvky označovania
Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP) odpadá
Výstražné piktogramy odpadá
Výstražné slovo odpadá
Výstražné upozornenia odpadá

Bezpečnostné upozornenia
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Ďalšie údaje
EUH208 Obsahuje reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
Obsah VOC: VR kat.A/a): 30 g/l. Obsahuje 10 g/l VOC.

Iná nebezpečnosť
PBT:

Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) v
súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
vPvB:

Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny) v
súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

... viac


Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (4) PLUS V2098 - Interiérová maliarska farba

5,05 € - 74,51 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 1 kg
1 kg CL00740 biela 1 kg
CL00740
3 dni 5,05 € 3 dni 5,05 €
+
-
biela 4 kg
4 kg CL00741 biela 4 kg
CL00741
3 dni 10,11 € 3 dni 10,11 €
+
-
biela 8 kg
8 kg CL00742 biela 8 kg
CL00742
3 dni 18,60 € 3 dni 18,60 €
+
-
biela 40 kg
40 kg CL00743 biela 40 kg
CL00743
3 dni 74,51 € 3 dni 74,51 €
+
-