PINTY PLUS EVOLUTION - Fluorescenčný sprej
PINTY PLUS EVOLUTION - Fluorescenčný sprej

Značka: Pinty Plus

PINTY PLUS EVOLUTION - Fluorescenčný sprej
Zatvoriť

PINTY PLUS EVOLUTION - Fluorescenčný sprej

Sample icon Vzorkovník

Značka: Pinty Plus

Kód produktu: VAR-PTH828

PINTY PLUS EVOLUTION - Fluorescenčný sprej

Hlboko matná fluorescenčná farba v spreji mimoriadne vhodná pre použitie v exteriéri na rôzne podklady - drevo, kov, kartón, papier, sklo a mnoho plastov. Výdatnosť: 2 m2/0,4 L.

Zobraziť viac
farba (5)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

dočasne vypredané

Informujte ma keď naskladníte tento produkt

Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Hlboko matná fluorescenčná farba v spreji mimoriadne vhodná pre použitie v exteriéri na rôzne podklady - drevo, kov, kartón, papier, sklo a mnoho plastov.
Maximálny fluorescenčný efekt dosiahnete pri použití v kombinácií s univerzálnym základom.

Výdatnosť:

- 2 m2/0,4 L

Príprava podkladu

Povrch musí byť pred aplikáciou spreja čistý, suchý a zbavený všetkých nečistôt.
Pri aplikácií na kovové povrchy odporúčame najskôr použiť základ na kov.
Pre maximálny fluorescenčný efekt odporúčame pred aplikáciou fluorescenčného spreja aplikovať dve vrstvy univerzálneho základu.
Upravované povrchy pred aplikáciou jemne prebrúste pre získanie lepšej priľnavosti.
Ak bol povrch predtým natieraný a pôvodné vrstvy farby dobre nedržia je potrebné ich odstrániť.

Aplikácia

Sprej pred použitím pretrepte po dobu 1 minúty.
Následne striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm v tenkých vrstvách - najskôr vodorovne a potom zvislo.
Jednotlivé vrstvy nechajte preschnúť.
Lepšie je aplikovať niekoľko tenších vrstiev ako jednu hrubú vrstvu.

Čistenie spreja

sprej po použití otočte hore dnom a striekajte, kým nebude vychádzať len plyn, aby sa vyčistilo tlačidlo.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]
Aerosól, kategória 1 H222;H229
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2 H319
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3, omámenie
Nežiaduce fyzikálnochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Mimoriadne horľavý aerosól. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Prvky označovania

Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Obsahuje: n-butyl-acetát; etyl-acetát; butanón; etyl(metyl)ketón; Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Výstražné upozornenia

H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 - Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 - Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P304+P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P410+P412 - Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

EUH vety

EUH066 - Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH211 - Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.
Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
Bezpečnostný uzáver pre deti: Neuplatňuje sa
Hmatové upozornenie: Neuplatňuje sa

Iná nebezpečnosť

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Pinty Plus

O značke Pinty Plus

Pinty Plus je popredným výrobcom technických farieb v spreji s dlhoročnou tradíciou a neustálym zameraním na inovácie. Naša jedinečná paleta farieb v spreji je navrhnutá tak, aby uspokojila potreby nielen remeselníkov, ale aj profesionálov. Farby v spreji Pinty Plus sú ideálne pre rôzne projekty, kde záleží na kvalite a presnosti striekania.

Najvýznamnejším aspektom našich produktov je ich vysoká výkonnosť. Bez ohľadu na to, či ide o striekanie na drevo, kov, plasty alebo iné materiály, Pinty Plus farby vám zabezpečia profesionálne výsledky. Naša technická farba je vyvinutá tak, aby zvládala aj náročné podmienky, a to vrátane odolnosti voči poveternostným vplyvom.

V našej širokej ponuke nájdete aj auto farby, ktoré sú špeciálne formulované pre automobilový priemysel. S našimi auto farbami dosiahnete vynikajúci vzhľad a ochranu pre vaše vozidlo. Naša technológia striekania umožňuje presné a rovnomerné pokrytie, čím sa dosiahne profesionálny výsledok.

Pinty Plus je synonymom pre kvalitu a spoľahlivosť. Naša firma je neustále zaviazaná k inováciám a vývoju nových produktov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše kreatívne vízie. Nech už ide o umenie, remeslá alebo iné projekty, Pinty Plus farby v spreji sú vaším spoľahlivým partnerom pre striekanie a maľovanie. Objavte našu širokú škálu farieb a začnite svoje projekty s dôverou v Pinty Plus!"

Všetky varianty produktu (5) PINTY PLUS EVOLUTION - Fluorescenčný sprej

7,16 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
F130 - fluorescenčná zelená 0,4 L
0,4 L PTH2422 F130 - fluorescenčná zelená 0,4 L
PTH2422
1-2 dni 7,16 € 1-2 dni 7,16 €
+
-
F118 - fluorescenčná modrá 0,4 L
0,4 L PTH2423 F118 - fluorescenčná modrá 0,4 L
PTH2423
1-2 dni 7,16 € 1-2 dni 7,16 €
+
-
F143 - fluorescenčná oranžová 0,4 L
0,4 L PTH2424 F143 - fluorescenčná oranžová 0,4 L
PTH2424
dočasne vypredané 7,16 € dočasne vypredané 7,16 €
F107 - florescenčná červená 0,4 L
0,4 L PTH2425 F107 - florescenčná červená 0,4 L
PTH2425
dočasne vypredané 7,16 € dočasne vypredané 7,16 €
F146 - fluorescenčná žltá 0,4 L
0,4 L PTH2426 F146 - fluorescenčná žltá 0,4 L
PTH2426
1-2 dni 7,16 € 1-2 dni 7,16 €
+
-