CERESIT WHITETEQ -  Jednozložková pištoľová pena
CERESIT WHITETEQ - Jednozložková pištoľová pena

Značka: Ceresit

CERESIT WHITETEQ -  Jednozložková pištoľová pena
Zatvoriť

CERESIT WHITETEQ - Jednozložková pištoľová pena

Sample icon Vzorkovník

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K005871

CERESIT WHITETEQ - Jednozložková pištoľová pena

Nová generácia bielej polymérovej hmoty s WhiteTeq technológiou, ktorá zabezpečuje dosiahnuť najvyššiu efektivitu vytvrdnutia peny a dáva pene jej charakteristickú farbu. Vyniká vysokou tepelnou vodivosťou a zvukovou izoláciou.

Zobraziť viac
balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Nová generácia bielej polymérovej hmoty s WhiteTeq technológiou, ktorá zabezpečuje dosiahnuť najvyššiu efektivitu vytvrdnutia peny a dáva pene jej charakteristickú farbu.
Vyniká vysokou tepelnou vodivosťou a zvukovou izoláciou.
Technológia podporuje nízko expanzné parametre pre maximálnu ochranu pred deformáciou a o 25% vyššiu flexibilitu.
Kvalitná štruktúra a mechanická odolnosť z nej robia ideálny produkt pre náročné izolácie v interiéri a exteriéri.
Má vynikajúcu priľnavosť k väčšine stavebných materiálov - drevo, betón, kameň, kov a iné.
Výťažnosť peny je cca 40 L, avšak veľmi to závisí od pracovných podmienok.
Vhodná je napr. na vytváranie protihlukových zábran, utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách, izolovanie stenových panelov a pod.

Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, čistý a bez látok, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priľnavosť.
Aby sa zabezpečilo rovnomerné a úplne vytvrdnutie peny, tak pred aplikáciou minerálne povrchy mierne navlhčite pokropením vodou

Aplikácia

Nádoba by mala byť skladovaná minimálne 12 hodín pri izbovej teplote.
Indikátor teploty je na prednej strane - ak sa ukazovateľ zafarbí na modro, nádoba a jej obsah ešte nedosiahli požadovanú aplikačnú teplotu.
Zahrejte preto nádobu ponechaním pri izbovej teplote.
Potom pretrepte obsah po dobu cca 15 sekúnd a nádobu po 2 minútach skontrolujte.

Pred použitím nádobu pretrepte po dobu cca 20 krát.
Penu dávkujte z pištole šetrne, aby sa predišlo nadmernému vypeneniu.
Počas aplikácie nádobu pravidelne pretrepávajte.

Zvyškovú penu je možné odstrániť pomocou čističa T 100.
Vytvrdnutú penu možno odstrániť len mechanicky.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Horľavý aerosól     kategória 1
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Dráždivosť kože     kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí     kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Senzibilizátor dýchacieho systému     kategória 1
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Senzibilizátor pokožky     kategória 1
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Karcinogenita     kategória 2
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii     kategória 3
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - opakovanej expozícii     kategória 2
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Obsahuje polymetylén-polyfenyl-izokyanát
Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Doplňujúce informácie 

Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prevencia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260 Nevdychujte hmlu/pary.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
Uchovávanie:

P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
Zneškodňovanie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

U osôb alergických na diizokyanáty môže pri použití tohto výrobku dôjsť k alergickej reakcii.
Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu.
V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t.j. typu A1 v súlade s normou EN 14387).
Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.
Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Všetky varianty produktu (1) CERESIT WHITETEQ - Jednozložková pištoľová pena

11,48 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
750 ml 0,75 L K005871 750 ml
K005871
1-2 dni 11,48 € 1-2 dni 11,48 €
+
-