PATTEX - Štukový akryl
PATTEX - Štukový akryl

Značka: Pattex

PATTEX - Štukový akryl
Zatvoriť

PATTEX - Štukový akryl

Sample icon Vzorkovník

Značka: Pattex

Kód produktu: VAR-K005874

PATTEX - Štukový akryl

Štukový akryl je vyplňovacia hmota na použitie v interiéri aj exteriéri. Môže byť použitý ako pretierateľný akryl na praskliny v stenách, škáry medzi sadrokartónmi, škáry okolo okien a dverí.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Štukový akryl je vyplňovacia hmota na použitie v interiéri aj exteriéri.
Môže byť použitý ako pretierateľný akryl na praskliny v stenách, škáry medzi sadrokartónmi, škáry okolo okien a dverí.
Veľmi dobre priľne k väčšine stavebných materiálov ako sú omietky, drevo, kameň a pod.
Nie je vhodný na PE, PP, EPDM, PTFE, prírodný kameň a pod

Príprava podkladu

Škáry musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a všetkého, čo by mohlo brániť správnemu priľnutiu.
Škáry rozšírte pomocou vhodného nástroja a skontrolujte ich prídržnosť.
Penetračný náter nie je nutný.

Aplikácia

Odrežte špičku kartuše nad závitom a trysku naskrutkujte na kartušu.
Špičku trysky je nutné zrezať podľa šírky škáry/spoja.
Kartušu zasuňte do aplikačnej pištole.
Tmel nanášajte do škár rovnomerne.
Povrch tmelu vyhlaďte vlhkým drievkom alebo škárovacou stierkou navlhčenou v čistej vode.
Spoj je pretierateľný najskôr nasledujúci deň po aplikácii v závislosti od hrúbky škáry.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 3
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):

Výstražné upozornenia

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Doplňujúce informácie 

EUH212 Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.
Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón; Zmes izotiazolínov 3:1 (CIT/MIT) Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prevencia:

P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Zneškodňovanie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Žiadne pri riadnom používaní.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Pattex

O značke Pattex

Značka Pattex vznikla v roku 1956 a spôsobila revolúciu na trhu s lepidlami.
Najskôr sa lepidlá stali obľúbené medzi opravármi obuvi. 
Postupom času sa rozvíjali nie len veľkostí balení do ktorých sa lepidlá plnili, ale značka sa sústredila aj na rozvoj nových špecializovaných produktov, ktoré by boli využiteľné aj v ďalších oblastiach domácnosti, stavby alebo priemyslu.
Hlavným cieľom značky je na vyspelých trhoch ponúknuť kompletné portfólio produktov bez obsahu nebezpečných rozpúšťadiel.
Pattex poskytuje svojim zákazníkom netoxické produkty, ktoré nemôžu negatívne ovplyvniť ich zdravie ani životné prostredie.

Všetky varianty produktu (1) PATTEX - Štukový akryl

6,72 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 280 ml
0,28 L K005874 biela 280 ml
K005874
1-2 dni 6,72 € 1-2 dni 6,72 €
+
-