PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZAL PROFI - Lepidlo s vysokou pevnosťou
PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZAL PROFI - Lepidlo s vysokou pevnosťou

Značka: Pattex

19,70 €s DPH

16,42 €bez DPH

PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZAL PROFI - Lepidlo s vysokou pevnosťou
Zatvoriť

PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZAL PROFI - Lepidlo s vysokou pevnosťou

Sample icon Vzorkovník

Značka: Pattex

Kód produktu: VAR-K005099

PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZAL PROFI - Lepidlo s vysokou pevnosťou

Univerzálne kontaktné lepidlo na lepenie rôznych nasiakavých i nenasiakavých materiálov - drevo, plasty, guma, koža, plechy, sklo, korok i kartón. Spotreba: cca 150-250 g/m2 na jednu stranu.

Zobraziť viac
balenie (3)

19,70 €s DPH

16,42 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Univerzálne kontaktné lepidlo na lepenie rôznych nasiakavých i nenasiakavých materiálov - drevo, plasty, guma, koža, plechy, sklo, korok i kartón. 
Po premiešaní je lepidlo okamžite použiteľné s rýchlym a ľahkým spracovaním. 
Nie je vhodné na lepenie polystyrénu, teflónu, mäkčeného PVC, PE a PP.

Spotreba: 

- cca 150-250 g/m2 na jednu stranu

Riedenie:

- riedidlo Chemoprén

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, odmastený a zbavený prachu.
Pri lepení kovov a umelých plôch dostatočným zdrsnením lepených plôch zvýšite pevnosť spoja.
Pri lepení nenasiakavý materiálov odporúčame riediť lepidlo s príslušným riedidlom Profi alebo Klasik.

Aplikácia

Pred použitím lepidlo poriadne premiešajte a v prípade potreby zrieďte podľa typu podkladu s príslušným riedidlom.
Nanášajte v tenkej vrstve zubovou stierkou, štetcom alebo valčekom na obe plochy.
Vrstvu lepidla nechajte odvetrať cca 15 minút, potom oba lepené diely priložte a pevne stlačte.
pre pevnosť spoja je rozhodujúca sila a nie trvanie tlaku.
 Konečná pevnosť je dosiahnutá po 24 hodinách.

Čistenie 

Prípadné znečistenie očistite pomocou riedidla Chemoprén.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Horľavé kvapaliny kategória 2
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Cieľový orgán: Centrálny nervový systém
Akútne nebezpečenstvo pre vodnú zložku životného prostredia kategória 1
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 1
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Obsahuje cyklohexán
Etyl-acetát
Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Doplňujúce informácie 

Obsahuje: kolofónia Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.
Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Pattex

O značke Pattex

Značka Pattex vznikla v roku 1956 a spôsobila revolúciu na trhu s lepidlami.
Najskôr sa lepidlá stali obľúbené medzi opravármi obuvi. 
Postupom času sa rozvíjali nie len veľkostí balení do ktorých sa lepidlá plnili, ale značka sa sústredila aj na rozvoj nových špecializovaných produktov, ktoré by boli využiteľné aj v ďalších oblastiach domácnosti, stavby alebo priemyslu.
Hlavným cieľom značky je na vyspelých trhoch ponúknuť kompletné portfólio produktov bez obsahu nebezpečných rozpúšťadiel.
Pattex poskytuje svojim zákazníkom netoxické produkty, ktoré nemôžu negatívne ovplyvniť ich zdravie ani životné prostredie.

Všetky varianty produktu (3) PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZAL PROFI - Lepidlo s vysokou pevnosťou

19,70 € - 152,81 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
4,5 l 4,5 L K005099 4,5 l
K005099
1-2 dni 78,06 € 1-2 dni 78,06 €
+
-
1 l 1 L K005100 1 l
K005100
1-2 dni 19,70 € 1-2 dni 19,70 €
+
-
10 l 10 L K005101 10 l
K005101
1-2 dni 152,81 € 1-2 dni 152,81 €
+
-