PAM SANOPAM - Vysokoúčinný prostriedok na likvidáciu rias a plesní
PAM SANOPAM - Vysokoúčinný prostriedok na likvidáciu rias a plesní

Značka: PAM

PAM SANOPAM - Vysokoúčinný prostriedok na likvidáciu rias a plesní
Zatvoriť

PAM SANOPAM - Vysokoúčinný prostriedok na likvidáciu rias a plesní

Sample icon Vzorkovník

Značka: PAM

Kód produktu: VAR-PAM0375

PAM SANOPAM - Vysokoúčinný prostriedok na likvidáciu rias a plesní

Vysokoúčinný výrobok určený na likvidáciu húb, rias, lišajníkov, plesní a baktérií na stavebných materiáloch, napadnutom murive, fasáde, strechách alebo zámkovej dlažbe. Výdatnosť: cca 0,1-0,2 L/m2 v závislosti miery napadnutia.

Zobraziť viac
balenie (1)

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vysokoúčinný výrobok určený na likvidáciu húb, rias, lišajníkov, plesní a baktérií na stavebných materiáloch, napadnutom murive, fasáde, strechách alebo zámkovej dlažbe.

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Výdatnosť:

- cca 100-200 ml/m2 v závislosti miery napadnutia

Aplikácia 

Pred aplikáciou biocídneho prípravku je nutné povrch mechanicky očistiť najlepšie vysokotlakovým umytím, prípadne kefou a vodou , a nechať dobre preschnúť. 

Sanopam aplikujte neriedený na suchý povrch až do presýtenia podkladu. 
Takto ošetrenú plochu je možné ihneď po zaschnutí ďalej povrchovo upravovať. 
Maximálny účinok dosahuje po 24 hodinách. 
Najdlhšie do 30 dní je najlepšie ošetrený povrch upraviť náterom. 
Ak ošetrujete múriky, náhrobky, sochy a pod., ktoré sa neplánujú ďalej povrchovo upravovať, nie je nutné mechanické čistenie podkladov. 
Odumreté časti budú postupne odstránené vplyvom poveternosti. 

Identifikácia zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Skin Irrit.2, H315 Dráždivosť pre kožu, kategória 2
Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Nie sú známe.
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie ľudí
Dráždi kožu.
2.2 Prvky označovania

Výstražný piktogram:Výstražné slovo:
POZOR

Výstražné upozornenia:
H315 Dráždi kožu.
Bezpečnostné upozornenia:
P102 Uchovávajte mimo dosahu deti.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P332+313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na mieste zberu nebezpečného odpadu.
Doplňujúce vety:
EUH 208 Obsahuje 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Doplňujúce informácie na etikete:
Biocídny výrobok, používajte ho bezpečne! Pred použitím si prečítajte údaje na obale.
Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/495/D/16/CCHLP
Forma biocídneho výrobku: vodná disperzia s charakteristickou vôňou.
Čas potrebný na biocídny účinok min. 12 hodín
Obsahuje účinnú látku didecyl(dimetyl)amónium-chlorid (EC číslo 230-525-2) 20 g/kg.
VOC-kategória a podkategória výrobku: A/h
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.
Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:
<30 g/l.
2.3 Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysoko
bioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňa
kritéria pre PBT / vPvB.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke PAM

 

 

Popredný výrobca náterových hmôt a omietok v Slovenskej republike.

 

Celý sortiment produkcie je postavený na báze disperzií , čím sa firma stala unikátnym výrobcom podporujúcim ekológiu.

Starostlivosť o zákazníka a zabezpečenie poradenskej a konzultačnej činnosti je prvoradým cieľom spoločnosti PAM – ak s.r.o., rovnako tak kvalita produktu.

 

Všetky varianty produktu (1) PAM SANOPAM - Vysokoúčinný prostriedok na likvidáciu rias a plesní

8,33 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,5 l 0,5 L PAM0375 0,5 l
PAM0375
skladom 8,33 € skladom 8,33 €
+
-