PAM Sadakrin - Biela maliarska interiérová farba
PAM Sadakrin - Biela maliarska interiérová farba

Značka: PAM

41,97 €s DPH

34,98 €bez DPH

PAM Sadakrin - Biela maliarska interiérová farba
Zatvoriť

PAM Sadakrin - Biela maliarska interiérová farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: PAM

Kód produktu: VAR-PAM0451

PAM Sadakrin - Biela maliarska interiérová farba

Interiérová farba určená predovšetkým na povrchovú úpravu sadrokartónu. Vhodná je však aj na náter stierok, omietok, murív, betónu a drevotriesky v interiéri. Je oderuvzdorná za sucha, paropriepustná s vysokou belosťou a krycou schopnosťou. Vytvára matný vzhľad. Výdatnosť:- cca 5-7 m2/kg v jednej…

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

41,97 €s DPH

34,98 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Interiérová farba určená predovšetkým na povrchovú úpravu sadrokartónu. 
Vhodná je však aj na náter stierok, omietok, murív, betónu a drevotriesky v interiéri. 
Je oderuvzdorná za sucha, paropriepustná s vysokou belosťou a krycou schopnosťou. 
Vytvára matný vzhľad. 

Výdatnosť:

- cca 5-7 m2/kg v jednej vrstve

Riedenie:

- vodou max. do 10%

Príprava podkladu 

Podklad musí byť vyzretý, pevný, suchý, zbavený nečistôt, mastnoty, zvyškov starých náterov a prasklín. 
Nerovnosti je potrebné vyplniť vhodným tmelom. 

Aplikácia 

Farbu aplikujte štetcom, valcom alebo striekaním. 

Ako prvé urobte penetračný náter prípravkom Pamakryl PEF zriedeným čistou vodou v pomere 1:1 až 1:2, čím dôjde k zabezpečeniu dostatočnej priľnavosti farby. 
Následne aplikujte dve vrstvy Sadakrinom. 

Medzi jednotlivými nátermi dodržujte prestávku 4-6 hodín pre dostatočné uschnutie náteru. 

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou. Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.
2.2 Prvky označovania

Výstražný piktogram:
Žiadne.
Výstražné slovo:
Žiadne.
Výstražné upozornenia:
Žiadne.
Bezpečnostné upozornenia:
P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352-PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P 501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s aktuálnym zákonom o odpadoch.
Doplňujúce vety o nebezpečnosti:
EUH 208 Obsahuje zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať
alergickú reakciu.
Doplňujúce informácie na etikete:
VOC-kategória a podkategória výrobku: A/a
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.
Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:
<30 g/l.
2.3 Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysoko
bioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňa
kritéria pre PBT / vPvB.

... viac


Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke PAM

 

 

Popredný výrobca náterových hmôt a omietok v Slovenskej republike.

 

Celý sortiment produkcie je postavený na báze disperzií , čím sa firma stala unikátnym výrobcom podporujúcim ekológiu.

Starostlivosť o zákazníka a zabezpečenie poradenskej a konzultačnej činnosti je prvoradým cieľom spoločnosti PAM – ak s.r.o., rovnako tak kvalita produktu.

 

Všetky varianty produktu (4) PAM Sadakrin - Biela maliarska interiérová farba

28,34 € - 119,73 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 4 kg
4 kg PAM0451 biela 4 kg
PAM0451
skladom 28,34 € skladom 28,34 €
+
-
biela 8 kg
8 kg PAM0452 biela 8 kg
PAM0452
skladom 41,97 € skladom 41,97 €
+
-
biela 18 kg
18 kg PAM0453 biela 18 kg
PAM0453
na objednávku 82,43 € na objednávku 82,43 €
+
-
biela 25 kg
25 kg PAM0454 biela 25 kg
PAM0454
na objednávku 119,73 € na objednávku 119,73 €
+
-