COLOR COMPANY - Napúšťací olej na kameň
COLOR COMPANY - Napúšťací olej na kameň

Značka: COLOR COMPANY

37,82 €s DPH

31,52 €bez DPH

COLOR COMPANY - Napúšťací olej na kameň
Zatvoriť

COLOR COMPANY - Napúšťací olej na kameň

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLOR COMPANY

Kód produktu: VAR-K005626

COLOR COMPANY - Napúšťací olej na kameň

Prírodný napúšťací olej, ktorý chráni vrchnú vrstvu kameňa a zároveň zvýrazňuje prírodnú štruktúru dreva. Je vhodný na ochranu a dekoráciu kameňa a zanecháva mokrý efekt. Výdatnosť: cca 20 m2/L.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

37,82 €s DPH

31,52 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Prírodný napúšťací olej, ktorý chráni vrchnú vrstvu kameňa a zároveň zvýrazňuje prírodnú štruktúru dreva.
Je vhodný na ochranu a dekoráciu kameňa a zanecháva mokrý efekt.
Je možné ho použiť v interiéri aj exteriéri - nie len na dekoráciu z kameňa, ale aj kamenných obkladov zo žuly, tehly, kameniny, na ošetrenie kamenných obkladov okolo krbov alebo na umelecké predmety z kameňa.
Slúži k ľahšej údržbe kamenných plôch, vhodný je aj na údržbu pomníkov a kamenných sôch.

Výdatnosť:

- cca 20 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu

Povrch kameňa musí byť suchý, čistý, zbavený mastnôt, nečistoty a prachu.

Aplikácia

Olej pred použitím premiešajte.
Nanášajte štetcom, valčekom alebo handričkou.
Po cca 10-20 minútach nevsiaknutý olej zotrite handričkou.
Prípadný druhý náter aplikujte minimálne po 6 hodinách

Čistenie náradia

Pracovné náradie očistite pomocou S 6006.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Spôsobuje poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Môže byť smrteľný po
požití a vniknutí do dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s
dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
 Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky: uhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické (2-25%)

Výstražné upozornenia

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Doplňujúce informácie

EUH208 Obsahuje 2-ethylhexanoic acid, cobalt salt, Cobalt bis(2-ethylhexanoate). Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahy
Obal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých. Obal musí byť opatrený uzáverom odolným proti otvoreniu deťmi.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami
stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.
VOC ČR: RNH kat.A/h): 750 g/l. Obsahuje max. 450 g/l VOC.
VOC SR: OR kat.A/h): 750 g/l. Obsahuje max. 450 g/l VOC.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: COLOR COMPANY

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (3) COLOR COMPANY - Napúšťací olej na kameň

9,24 € - 76,96 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný 0,5 L 0,5 L K005626 bezfarebný 0,5 L
K005626
skladom 9,24 € skladom 9,24 €
+
-
2,5 L bezfarebný 2,5 L K005627 2,5 L bezfarebný
K005627
skladom 37,82 € skladom 37,82 €
+
-
bezfarebný 5 L 5 L K005859 bezfarebný 5 L
K005859
skladom 76,96 € skladom 76,96 €
+
-