CLEAMEN 190 - Univerzálny odpeňovač
CLEAMEN 190 - Univerzálny odpeňovač

Značka: Cleamen

15,17 €s DPH

12,64 €bez DPH

CLEAMEN 190 - Univerzálny odpeňovač
Zatvoriť

CLEAMEN 190 - Univerzálny odpeňovač

Sample icon Vzorkovník

Značka: Cleamen

Kód produktu: VAR-CLA0037

CLEAMEN 190 - Univerzálny odpeňovač

Tekutý univerzálny odpeňovací prostriedok určený na zníženie penivosti vodný roztokov detergentov.

Zobraziť viac
balenie (1)

15,17 €s DPH

12,64 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Cleamen 190 je univerzálny odpeňovací tekutý prostriedok, určený na zníženie penivosti vodných roztokov detergentov. 

Použitie

Aplikujte rozprašovačom na penu alebo dávkujte do umývacieho roztoku. Dávkovanie do 10 L roztoku 10 ml (slabo penivé detergenty) / 20 ml (stredne penivé detergenty) / 30 ml (silne penivé detergenty).

UFI 9D40-M0QM-W00E-JEVS


Identifikácia nebezpečnosti:
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo - Pozor

Nebezpečné vlastnosti
H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
H315 - Dráždi kožu.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
P234 - Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS05,GHS07

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Cleamen

Spoločnosť Cormen - dodávateľ produktov Cleamen bola založená v roku 1994. 
Od počiatku svojej činnosti sa zameriava na výrobu kozmetiky, bytovej a priemyselnej drogérie a chémie. 
Prvé roky svojej činnosti pôsobila spoločnosť hlavne v Českej republike. 
Od založenia firmy boli výrobky dodávané prevažne na profesionálny trh, ktorý kladie veľký dôraz na kvalitu výrobkov, súvisiacich služieb a poradenstve. 
Výrobky si veľmi rýchlo vďaka svojej kvalite získalo priazeň i náročnejšieho trhu. 

Všetky varianty produktu (1) CLEAMEN 190 - Univerzálny odpeňovač

15,17 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 l 1 L CLA0037 1 l
CLA0037
skladom 15,17 € skladom 15,17 €
+
-