NOVOCHEMA - Toluén lakársky
NOVOCHEMA - Toluén lakársky

Značka: NOVOCHEMA

NOVOCHEMA - Toluén lakársky
Zatvoriť

NOVOCHEMA - Toluén lakársky

Sample icon Vzorkovník

Značka: NOVOCHEMA

Kód produktu: VAR-NA073

NOVOCHEMA - Toluén lakársky

Toluén sa používa ako silné rozpúšťadlo náterových hmôt, špeciálnych lakov, dechtov, asfaltov, lepidiel, tukov a živíc.

Zobraziť viac
balenie (4)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Toluén sa používa ako silné rozpúšťadlo náterových hmôt, špeciálnych lakov, dechtov, asfaltov, lepidiel, tukov a živíc.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq.2 H225
Asp. Tox. 1 H304
Skin. Irrit. 2 H315
STOT SE 3 H336
Repr. 2 H361
STOT RE 2 H373

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.

Obsahuje: toluén.

Iná nebezpečnosť

Neuvedená.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: NOVOCHEMA

Všetky varianty produktu (4) NOVOCHEMA - Toluén lakársky

2,97 € - 49,49 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,37 kg 0,37 kg NA074 0,37 kg
NA074
skladom 2,97 € skladom 2,97 €
+
-
1 L 1 L NA075 1 L
NA075
skladom 5,35 € skladom 5,35 €
+
-
3,4 L 3,4 L NA076 3,4 L
NA076
skladom 21,80 € skladom 21,80 €
+
-
9 L 9 L NA077 9 L
NA077
na objednávku 49,49 € na objednávku 49,49 €
+
-