NATRIMA - Syntetický odstraňovač starých náterov
NATRIMA - Syntetický odstraňovač starých náterov

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede (2)

13,25 €s DPH

11,04 €bez DPH

NATRIMA - Syntetický odstraňovač starých náterov
Zatvoriť

NATRIMA - Syntetický odstraňovač starých náterov

Sample icon Vzorkovník

Značka: Chemolak

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-C00897

NATRIMA - Syntetický odstraňovač starých náterov

Odstraňovač sa používa na odstraňovanie starých alebo poškodených náterov na kovových, drevených a minerálnych podkladov. Vhodný je na odstránenie všetkých typov náterov a pri nanesení na vertikálne plochy nesteká. Výdatnosť: 10-16 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

13,25 €s DPH

11,04 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Odstraňovač sa používa na odstraňovanie starých alebo poškodených náterov na kovových, drevených a minerálnych podkladov.
Vhodný je na odstránenie všetkých typov náterov - polyuretánových, práškových, syntetických, vodou riediteľných, nitrocelulózových, epoxidových aj olejových a pri nanesení na vertikálne plochy nesteká.

Výdatnosť:

- 10-16 m2/kg

Riedenie:

- neriedi sa

Aplikácia

Odstraňovač pred použitím dôkladne premiešajte.
Aplikujte štetcom na podklad a podľa druhu a veku náteru nechajte pôsobiť 10 minút až 3 hodiny.
Narušené vrstvy starého náteru odstráňte špachtľou alebo kefou

Pri niekoľko násobných vrstvách náteru je nutné postup opakovať až do kompletného odstránenia náteru.
Posledné zvyšky farby môžu byť odstránené vodou so saponátom, ktorý zároveň odmastí povrch.

Po očistení povrchu upravte povrch vhodnou predpovrchovou úpravou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2
Toxicita pre špecifický orgán – jednorazová expozícia,
kategória nebezpečnosti 2
Nebezpečný pre vodné prostredie, kategória dlhodobej chronickej nebezpečnosti 3

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo: 
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H 371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (oči).
H 412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje: Uhľovodíky, C9, aromáty, 1,3-dioxolan, dimetoxymetan

Iná nebezpečnosť

Nie je známa.

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Andrea
Dobrý deň! Po odstránení starého náteru je nutné povrch očistiť technickým benzínom alebo riedidlom?

Pýtal sa Andrea, 6. júl 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
7. júl 2021

Dobrý deň. Po použití výrobku je dobré povrch odmastiť buď technickým benzínom alebo saponátom, aby sa nový náter na daný podklad dobre chytil.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Chemolak

Cieľom dnešného CHEMOLAKU je neustále zlepšovanie kvality a spektra ponúkaného sortimentu. V neposlednej rade starostlivosť o životné prostredie a dosiahnutie vysoko profesionálnej úrovne vyrábaných a balených produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, rastom profesionality pracovníkov sa radí Chemolak medzi špičkové podniky v Európe.

 

Svedčí o tom aj úspešnosť v mnohých oblastiach a získanie viacerých ocenení na medzinárodných veľtrhoch a výstavách. Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zabezpečovanie ochrany životného prostredia jedným zo strategických smerov rozvoja spoločnosti. Z nástupom novej legislatívy REACH sa firma zásadným spôsobom začala venovať postupnej ekologizácii sortimentu a hlavne znižovaniu prchavých organických látok (VOC) vo výrobkoch. Budovaním vlastnej siete predajní a distribučnou logistikou si spoločnosť neustále udržuje popredné miesto na trhu s dekoratívnymi náterovými látkami.

 

Potvrdzujú to v neposlednej rade aj nové exportné teritóriá a záujem zahraničných odberateľov o naše produkty. V priemyselnom segmente sa zabezpečujú stále ambicióznejšie požiadavky spotrebiteľov v oblasti povrchových úprav ako je stavebníctvo, strojárstvo, dopravná technika a cestná infraštruktúra, konštruktérstvo, energetika, nábytkárstvo a drevospracujúci priemysel. Produkcia je určená pre domáci ako aj pre náročné zahraničné trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresívnym, moderným výrobcom náterových látok, lepidiel a živíc, ktorý vychádza z 130-ročných skúseností, vývoja a najnovších poznatkov vedy.

 

CHEMOLAK sa stal flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok so širokým servisom služieb, odborným poradenstvom a dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.

Všetky varianty produktu (2) NATRIMA - Syntetický odstraňovač starých náterov

13,25 € - 169,89 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný 0,6 L 0,6 L C00897 bezfarebný 0,6 L
C00897
skladom 13,25 € skladom 13,25 €
+
-
bezfarebný 9 L 9 L C04153 bezfarebný 9 L
C04153
skladom 169,89 € skladom 169,89 €
+
-