METAL PRO CLEANER - Čistič na kovy
METAL PRO CLEANER - Čistič na kovy

Značka: FLÜGGER

38,16 €s DPH

31,80 €bez DPH

METAL PRO CLEANER - Čistič na kovy
Zatvoriť

METAL PRO CLEANER - Čistič na kovy

Sample icon Vzorkovník

Značka: FLÜGGER

Kód produktu: VAR-DEJ11363

METAL PRO CLEANER - Čistič na kovy

Účinný, kyslý čistiaci prostriedok, ktorý odstraňuje nečistoty, mastnotu a špinu z kovových povrchov. Rozpúšťa hrdzu, vodný kameň, zvyšky mydla a oxid kovu (biela hrdza).

Zobraziť viac
balenie (1)

38,16 €s DPH

31,80 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Myslite aj na pomôcky

Zatiaľ žiadne produkty.

Popis produktu

Účinný, kyslý čistiaci prostriedok, ktorý odstraňuje nečistoty, mastnotu a špinu z kovových povrchov.
Rozpúšťa hrdzu, vodný kameň, zvyšky mydla a oxid kovu (biela hrdza).

Riedenie:

- vodou (príslušné riedenie podľa stupňa znečistenia)

Dávkovanie čističa

Znečistený kov:
0,3 - 0,6 dielov čističa na 10 dielov vody

Veľmi znečistený a hrdzavý kov:
0,6 - 1 diel čističa na 10 dielov vody

Aplikácia

Uvoľnené nečistoty a hrdzu odstráňte pomocou drôtenej kefy.
Povrch následne umyte pripraveným roztokom.
Nechajte pôsobiť 5 minút a potom opláchnite čistou vodou.
Predtým ako budete aplikovať náter na kovový podklad, nechajte čistený povrch uschnúť.

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia výrobku: Zmes
Klasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Prvky označovania

Piktogramy nebezpečnosti:

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné:
P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, mate k dispozícií obal alebo etiketu výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prevencia:
P280 - Noste ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare alebo ochranu tváre.
Odozva:

P310 - Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P303 + P361 + P353 - Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.
Pokožku opláchnite vodou alebo sprchou.
P305 + P351 + P338 - Po zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.
Pokračujte vo vyplachovaní.
Uchovávanie:
-
Zneškodňovanie:

P501 - Zneškodnite obsah/nádobu schválené zariadenie na lividáciu odpadu.

Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: FLÜGGER

O značke FLÜGGER

Spoločnosť FLÜGGER bola založená v roku 1783 v Hamburgu a v Dánsku existuje od roku 1890.
Značka navrhuje a vyrába široký a koordinovaný sortiment v oblasti dekoratívnych náterov, ochrany dreva, tmelov, tapiet a nástrojov vysokej kvality.
Zároveň je lídrom v rámci dánskeho trhu a celosvetovo má vytvorený reťazec, ktorý pozostáva z 372 predajní v severskom regióne, východnej Európe a Číne.
Väčšina zákazníkov pozná FLÜGGER ako značka, ktorá tvorí ochranné a dekoratívne nátery, avšak sú víťazmi ocenenia v dizajne a venujú sa aj výrobe tapiet, ktoré určujú trend.

Všetky varianty produktu (1) METAL PRO CLEANER - Čistič na kovy

38,16 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 L 1 L DEJ11364 1 L
DEJ11364
1-2 dni 38,16 € 1-2 dni 38,16 €
+
-