MASTON RAPID FILLER - Tmel na steny a stropy
MASTON RAPID FILLER - Tmel na steny a stropy

Značka: MASTON

12,53 €s DPH

10,44 €bez DPH

MASTON RAPID FILLER - Tmel na steny a stropy
Zatvoriť

MASTON RAPID FILLER - Tmel na steny a stropy

Sample icon Vzorkovník

Značka: MASTON

Kód produktu: VAR-DEJ7450

MASTON RAPID FILLER - Tmel na steny a stropy

Mimoriadne rýchloschnúci tmel na vyplnenie trhlín a dier v stenách a stropoch. Môže byť zároveň použitý aj na vyblednuté alebo zafarbené škvrny na povrchu. Výdatnosť: 2 m2/400 ml.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

12,53 €s DPH

10,44 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v piatok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Mimoriadne rýchloschnúci tmel na vyplnenie trhlín a dier v stenách a stropoch.
Môže byť zároveň použitý aj na vyblednuté alebo zafarbené škvrny na povrchu. 
Je špeciálne formulovaný a rýchlo sa spája s akýmkoľvek murovacím materiálom ako je sadrokartón, cement, omietka, betón alebo drevo.
Použitie špachtle sa odporúča pri rýchlom vyplňovaní trhlín predtým, ako sa plnivo zasadí.
Pre štruktúrované povrchy odporúčame z blízkosti niekoľko hrubých vrstiev.

Výdatnosť: 

-2 m2/400 ml

Aplikácia

Sprej pred použitím pretrepte po dobu cca 3 minút.
Aplikujte zo vzdialenosti 10-25 cm na opravované miesta.
Medzi jednotlivými vrstvami nechajte čas schnutia 5 minút.
Zväčša postačujú dva nátery, avšak ich množstvo závisí od štruktúry povrchu.
Povrch je suchý na dotyk po 5 minútach a môžete ho natrieť akoukoľvek disperznou farbou na steny alebo stropy do 20 minút.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenie č. 1272/2008 (CLP)
Klasifikácia tohto produktu bola vykonaná v súlade s Nariadením č.1272/2008 (CLP).

Aerosol 1: Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť., H229
Aerosol 1: Horľavé aerosoly, Kategória 1, H222
Eye Irrit. 2: Podráždenie očí, kategória 2, H319
STOT SE 3: Špecifická toxicita s uspávacím účinkom a závratmi (jediné vystavenie), Kategória 3, H336

Prvky označovania

Nariadenie č. 1272/2008 (CLP)

Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
 Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

Aerosol 1: H229 - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Aerosol 1: H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.
Eye Irrit. 2: H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
STOT SE 3: H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211: Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251: Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260: Nevdychujte aerosóly.
P410+P412: Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Dodatočná informácia

EUH066: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH208: Obsahuje 4-morpholinecarbaldehyde. Môže vyvolať ́ alergickú reakciu.
Látky, ktoré sa klasifikujú: acetón (CAS: 67-64-1); Butyl-acetát (CAS: 123-86-4); Bután-2-ol (CAS: 78-92-2)UFI:CEE0-E05Q-E007-125U.

Iná nebezpečnosť

Produkt nespĺňa kritériá PBT/vPvB.
DK-MAL code 3-1.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: MASTON

O značke MASTON

Fínsky výrobca sprejov ponúkajúci širokú škálu sprejov vysokej kvality. 
Ich výhodou je inovatívny nastaviteľný ventil - Maston Blue, vďaka ktorému majú spreje veľmi jednoduché použitie s profesionálnym výsledkom. 
Oproti konvenčným sprejom majú širší rozsah pokrytia s minimálnymi stratami farby. 
Zrealizujte svoje najbláznivejšie sny so sprejmi:
- majú vysokú výdatnosť - až 3 m2
- zabezpečujú profesionálny výsledok - vytvárajú jednoliaty povrch pri striekaní 
- majú širokú škálu využitia - dá sa s nimi spraviť všetko od strechy až po nábytok

Všetky varianty produktu (1) MASTON RAPID FILLER - Tmel na steny a stropy

12,53 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 400 ml
0,4 L DEJ7451 biela 400 ml
DEJ7451
1-2 dni 12,53 € 1-2 dni 12,53 €
+
-