LUSONOL S1023 - Penetračná lazúra s olejom
LUSONOL S1023 - Penetračná lazúra s olejom

Značka: COLORLAK

213,66 €s DPH

178,05 €bez DPH

LUSONOL S1023 - Penetračná lazúra s olejom
Zatvoriť

LUSONOL S1023 - Penetračná lazúra s olejom

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00551

LUSONOL S1023 - Penetračná lazúra s olejom

Penetračná lazúra s olejom pre matné ochranné nátery dreva v interiéri aj exteriéri. Lazúra zachováva štruktúru a kresbu dreva a súčasne ho farebne zvýrazňuje. Vysoký podiel prírodného oleja preniká hlboko do štruktúry dreva a tým zabezpečuje optimálnu ochranu. Výdatnosť: 15-20 m2/L.

Zobraziť viac
farba (18)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

213,66 €s DPH

178,05 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline v piatok, 28.06.2024
U vás v pondelok, 01.07.2024

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Penetračná lazúra s olejom pre matné ochranné nátery dreva v interiéri aj exteriéri.
Lazúra zachováva štruktúru a kresbu dreva a súčasne ho farebne zvýrazňuje.
Vysoký podiel prírodného oleja preniká hlboko do štruktúry dreva a tým zabezpečuje optimálnu ochranu. 
Má veľmi široké použitie napr. na záhradný nábytok, záhradné stavby, pergoly, ploty, drevené konštrukcie, chaty, chalupy, drevené obloženie, štíty, krovy, okná, okenice, drevené dvere a pod.

Výdatnosť: 

- 15-20 m2/L

Riedenie:

- pripravená na použitie

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý a prebrúsený.
Po brúsení odstráňte brúsny prach.
Vlhkosť dreva by nemala byť vyššia ako 12%.

Aplikácia

Lazúru pred použitím dôkladne premiešajte.
Aplikujte v 2 vrstvách pre exteriér a v interiéri postačuje jedna vrstva.
Aplikácia je možná lazúrovacím štetcom, valčekom, máčaní alebo striekaním.
Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami by mal byť cca 24 hodín.
Zvyšok nevsiaknutej lazúry zotrite po cca 10-15 minútach pomocou suchého štetca alebo savej handry, ktorá nepúšťa vlákna.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla S 6006.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
Výstražné piktogramy


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromátov
uhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické (2-25%)

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Expozičný vstup: Vdýchnutie.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P260 Nevdychujte pary/aerosóly.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P370+P378 V prípade požiaru: na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Ďalšie údaje

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit' vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH208 Obsahuje bután-2-ón-oxím, anhydrid kyseliny maleínovej. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
Obsah VOC: OR kat.A/h): 750 g/l. Obsahuje 585 g/l VOC.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT / vPvB:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický), príp. ako vPvB (veľmi perzistentný, veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII REACH (samotná látka / príp. látky v zmesi).
Určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako endoktrinný disruptor / rozvracač (samotná látka / príp. látky v zmesi).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (68) LUSONOL S1023 - Penetračná lazúra s olejom

11,54 € - 213,66 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
LS - bezfarebný 0,9 L 0,9 L CL00552 LS - bezfarebný 0,9 L
CL00552
3 dni 11,54 € 3 dni 11,54 €
+
-
LS - bezfarebný 2,5 L 2,5 L CL00553 LS - bezfarebný 2,5 L
CL00553
3 dni 30,89 € 3 dni 30,89 €
+
-
LS - bezfarebný 8 L 8 L CL00554 LS - bezfarebný 8 L
CL00554
na objednávku 90,11 € na objednávku 90,11 €
+
-
LS - bezfarebný 18 L 18 L CL00555 LS - bezfarebný 18 L
CL00555
na objednávku 194,31 € na objednávku 194,31 €
+
-
LS - biely 0,9 L 0,9 L CL00556 LS - biely 0,9 L
CL00556
3 dni 12,29 € 3 dni 12,29 €
+
-
LS - biely 2,5 L 2,5 L CL00557 LS - biely 2,5 L
CL00557
3 dni 33,57 € 3 dni 33,57 €
+
-
LS - biely 18 L 18 L CL00558 LS - biely 18 L
CL00558
na objednávku 213,66 € na objednávku 213,66 €
+
-
LS - borovica 0,9 L 0,9 L CL00559 LS - borovica 0,9 L
CL00559
3 dni 12,29 € 3 dni 12,29 €
+
-
LS - borovica 2,5 L 2,5 L CL00560 LS - borovica 2,5 L
CL00560
3 dni 33,57 € 3 dni 33,57 €
+
-
LS - borovica 8 L 8 L CL00561 LS - borovica 8 L
CL00561
na objednávku 99,03 € na objednávku 99,03 €
+
-