LOCTITE SUPER BOND CONTROL - Sekundové lepidlo v dávkovači
LOCTITE SUPER BOND CONTROL - Sekundové lepidlo v dávkovači

Značka: LOCTITE

LOCTITE SUPER BOND CONTROL - Sekundové lepidlo v dávkovači
Zatvoriť

LOCTITE SUPER BOND CONTROL - Sekundové lepidlo v dávkovači

Sample icon Vzorkovník

Značka: LOCTITE

Kód produktu: VAR-K006982

LOCTITE SUPER BOND CONTROL - Sekundové lepidlo v dávkovači

Sekundové lepidlo v praktickom dávkovači, ktorý umožňuje presné dávkovanie kvapiek lepidla a zamedzuje nežiadúcemu pretekaniu. Zvlášť dlhá špička je ideálna pre uskutočnenie zložitejších opráv.

Zobraziť viac
balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Myslite aj na pomôcky

Zatiaľ žiadne produkty.

Popis produktu

Sekundové lepidlo v praktickom dávkovači, ktorý umožňuje presné dávkovanie kvapiek lepidla a zamedzuje nežiadúcemu pretekaniu.
Zvlášť dlhá špička je ideálna pre uskutočnenie zložitejších opráv.
Lepidlo je vhodné pre lepenie, kože, gumy, textilu, keramiky, papiera, kartónu, kovu, dreva alebo plastov.
Doba vytvorenia pevného spoja sa pohybuje od 5-30 sekúnd v závislosti od podkladu.

Použitie

Zaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a blízko priliehajúce. Pred nanesením lepidla odstráňte všetok povrchový prach.
Otočte viečko v  smere hodinových ručičiek na balení, dokým sa nezaistí. Neuťahujte príliš silno. 1/4 otáčky by mala stačiť.
Zabráňte kontaktu lepidla s pokožkou.
Odšróbujte uzáver a rozotrite malé množstvo lepidla len na jeden z lepených povrchov.
Lepené plochy k sebe okamžite pritlačte a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.
Spoj ponechajte v kľude po dobu 10 minút alebo do druhého dňa, aby dosiahol plnej pevnosti.
Vyvarujte sa pofŕkaniu okolia, chráňte odev a pracovné plochy. Vytvrdnuté zbytky lepidla možno odstrániť prídavkom Pattex Odstraňovač lepidla.
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by malo lepenie prebiehať pri izbovej teplote (15–30 °C) a minimálnej relatívnej vlhkosti 30%.
Pre optimálnu životnosť produktu otrite špičku vreckovkou, aby ste odstránili prebytočné lepidlo, nasaďte viečko a uložte balenie na chladnom a suchom mieste.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Obsahuje Etyl-2-kyanoakrylát
Výstražné slovo:
Pozor
Výstražné upozornenie: H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Doplňujúce informácie 

EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Bezpečnostné upozornenia

Prevencia:
P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár.
Odozva:

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Zneškodňovanie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Osoby trpiace alergickou reakciou na akryláty by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto produktom.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).
Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):
Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: LOCTITE

O značke LOCTITE

Značka LOCTITE je celosvetovým lídrom v oblasti lepidiel, tesnení a povrchových úprav.
Vďaka prelomovým technológiám poskytujeme riešenia, ktoré sú odolné, pevné a trvácne, vďaka čomu môžeme získať prístup k neobmedzenému potenciálu človeka a stroja. 

Všetky varianty produktu (1) LOCTITE SUPER BOND CONTROL - Sekundové lepidlo v dávkovači

7,93 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,003 kg 0,003 kg K006983 0,003 kg
K006983
1-2 dni 7,93 € 1-2 dni 7,93 €
+
-