LIMBA - Impregnačný olej na drevo
LIMBA - Impregnačný olej na drevo

Značka: SLOVLAK

LIMBA - Impregnačný olej na drevo
Zatvoriť

LIMBA - Impregnačný olej na drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: SLOVLAK

Kód produktu: VAR-SK0009

LIMBA - Impregnačný olej na drevo

Impregnačný olej na drevo určený do interiéru aj exteriéru pre náter drevených predmetov - záhradný nábytok, altánky, okenice a pod. Bezfarebný odtieň je vhodný len pre vnútorné použitie. Výdatnosť: 10-15 m2/L.

Zobraziť viac
farba (6)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Impregnačný olej na drevo určený do interiéru aj exteriéru pre náter drevených predmetov - záhradný nábytok, altánky, okenice a pod.
Bezfarebný odtieň je vhodný len pre vnútorné použitie.
Vďaka použitému vosku sa vyznačuje veľmi dobrou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a odolnosťou voči vode.
Špeciálne pigmenty znižujú vplyv UV žiarenia.

Výdatnosť:

- 10-15 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu

Drevený podklad musí byť dostatočne suchý, zbavený nečistôt, živíc a nesmie byť pokrytý námrazou

Aplikácia

Olej pred použitím dôkladne premiešajte.
Naneste rovnomerne štetcom alebo hubku v smere vlákien dreva v 1-2 vrstvách v závislosti od nasiakavosti a pôsobenia poveternostných podmienok.
Nevsiaknutý olej zotrite hubkou po 20 minútach.
Interval medzi jednotlivými vrstvami je 5 hodín.
Náter je suchý po 24 hodinách.

Výsledný odtieň ovplyvňuje aj kvalita dreva a počet aplikovaných vrstiev.
Renovačné prác odporúčame vykonať 2c ročne - závisí od druhu dreva, zaťaženosti, pôsobenia poveternostných vplyvov a vlhkosti.

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite riedidlom S 6006.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq.3 H226
STOT SE 3 H336
Asp. Tox.1 H304
Aquatic Chronic 2 H411

Prvky označovania

Výstražný piktogramy:


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Obsahuje: uhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromáty (2-25%), kobaltium-bis(2-etylhexanoát).
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Kategória: A/f Moridlá pre ultratenkú vrstvu. OR
Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 700 g/l
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 400 g/l
Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,700 kg/kg výrobku
Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,650 kg/kg výrobku
Hustota prípravku: min. 0,84 g/cm3
Obsah neprchavých látok – sušiny: min.56 %
Horľavá kvapalina III . triedy

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: SLOVLAK

O značke SLOVLAK

Hlavným zameraním slovenského výrobcu farieb Slovlak je výroba farieb, lakov a lazúr pre hobby segment a remeselníkov. Slovlak je jednotkou na slovenskom trhu v univerzálnych vodou riediteľných farbách a ako tradičný výrobca farieb zastávajú taktiež popredné miesto na trhu s lazúrami. Medzi najznámejšie a najvyšperkovanejšie produkty z ich dielne patria univerzálne vodouriediteľné farby SLOVAKRYL a lazúry na drevo SLOVLUX.

Všetky varianty produktu (12) LIMBA - Impregnačný olej na drevo

9,52 € - 28,39 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
dub (limba) 0,75 L 0,75 L SK0010 dub (limba) 0,75 L
SK0010
3 dni 9,52 € 3 dni 9,52 €
+
-
dub (limba) 2,5 L 2,5 L SK0011 dub (limba) 2,5 L
SK0011
3 dni 28,39 € 3 dni 28,39 €
+
-
čerešňa (limba) 0,75 L 0,75 L SK0012 čerešňa (limba) 0,75 L
SK0012
3 dni 9,52 € 3 dni 9,52 €
+
-
čerešňa (limba) 2,5 L 2,5 L SK0013 čerešňa (limba) 2,5 L
SK0013
3 dni 28,39 € 3 dni 28,39 €
+
-
palisander (limba) 0,75 L 0,75 L SK0014 palisander (limba) 0,75 L
SK0014
3 dni 9,52 € 3 dni 9,52 €
+
-
palisander (limba) 2,5 L 2,5 L SK0015 palisander (limba) 2,5 L
SK0015
3 dni 28,39 € 3 dni 28,39 €
+
-
teak (limba) 0,75 L 0,75 L SK0016 teak (limba) 0,75 L
SK0016
3 dni 9,52 € 3 dni 9,52 €
+
-
teak (limba) 2,5 L 2,5 L SK0017 teak (limba) 2,5 L
SK0017
3 dni 28,39 € 3 dni 28,39 €
+
-
oech (limba) 0,75 L 0,75 L SK0018 oech (limba) 0,75 L
SK0018
3 dni 9,52 € 3 dni 9,52 €
+
-
oech (limba) 2,5 L 2,5 L SK0019 oech (limba) 2,5 L
SK0019
3 dni 28,39 € 3 dni 28,39 €
+
-