PATTEX REPAIR SPECIAL PLASTY - Špeciálne lepidlo na plasty
PATTEX REPAIR SPECIAL PLASTY - Špeciálne lepidlo na plasty

Značka: Pattex

PATTEX REPAIR SPECIAL PLASTY - Špeciálne lepidlo na plasty
Zatvoriť

PATTEX REPAIR SPECIAL PLASTY - Špeciálne lepidlo na plasty

Sample icon Vzorkovník

Značka: Pattex

Kód produktu: VAR-K005251

PATTEX REPAIR SPECIAL PLASTY - Špeciálne lepidlo na plasty

Špeciálne lepidlo na lepenie tvrdených aj mäkčených plastov (mäkčené PVC, ABS, plexiskla, polykarbonátu a pod.) a ich kombinácií s rôznymi materiálmi (guma, koža, keramika, sklo, drevo, kov, textil).

Zobraziť viac
balenie (1)

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Špeciálne lepidlo na lepenie tvrdených aj mäkčených plastov (mäkčené PVC, ABS, plexiskla, polykarbonátu a pod.) a ich kombinácií s rôznymi materiálmi (guma, koža, keramika, sklo, drevo, kov, textil).

Príprava podkladu

Lepený materiál musí byť suchý a zbavený mastnoty a prachu.
Pokiaľ je to možné, lepené povrchy pred lepením zdrsnite, prípadne očistite rozpúšťadlo.

Aplikácia

Lepidlo naneste rovnomerne a v dostatočnom množstve na oba lepené povrchy a nechajte 5 – 10 minút odvetrať.
Po odvetraní bude na povrchu viditeľný jednoliaty film lepidla. Lepidlo musí
byť na dotyk suché, nemalo by sa lepiť na prsty a vytvárať nitky.
Po odvetraní pritlačte oba lepené povrchy k sebe.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Horľavé kvapaliny kategória 2
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Cieľový orgán: Centrálny nervový systém

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Obsahuje acetón
Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Doplňujúce informácie 

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.
Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Pattex

O značke Pattex

Značka Pattex vznikla v roku 1956 a spôsobila revolúciu na trhu s lepidlami.
Najskôr sa lepidlá stali obľúbené medzi opravármi obuvi. 
Postupom času sa rozvíjali nie len veľkostí balení do ktorých sa lepidlá plnili, ale značka sa sústredila aj na rozvoj nových špecializovaných produktov, ktoré by boli využiteľné aj v ďalších oblastiach domácnosti, stavby alebo priemyslu.
Hlavným cieľom značky je na vyspelých trhoch ponúknuť kompletné portfólio produktov bez obsahu nebezpečných rozpúšťadiel.
Pattex poskytuje svojim zákazníkom netoxické produkty, ktoré nemôžu negatívne ovplyvniť ich zdravie ani životné prostredie.

Všetky varianty produktu (1) PATTEX REPAIR SPECIAL PLASTY - Špeciálne lepidlo na plasty

4,17 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
30 g 0,03 kg K005251 30 g
K005251
1-2 dni 4,17 € 1-2 dni 4,17 €
+
-