PATTEX FIX EXPRESS - Lepidlo na lepenie stavebných materiálov
PATTEX FIX EXPRESS - Lepidlo na lepenie stavebných materiálov

Značka: Pattex

PATTEX FIX EXPRESS - Lepidlo na lepenie stavebných materiálov
Zatvoriť

PATTEX FIX EXPRESS - Lepidlo na lepenie stavebných materiálov

Značka: Pattex

Kód produktu: VAR-K002870

PATTEX FIX EXPRESS - Lepidlo na lepenie stavebných materiálov

Rozpúšťadlové lepidlo špeciálne vyvinuté na účinné zlepenie väčšiny bežných stavebných materiálov: kov, drevo, betón, PVC-U, keramické dlažby a obklady. Má vysokú počiatočnú priľnavosť a po zaschnutí je pretierateľný.

Zobraziť viac
balenie (1)

na objednávku

Na predajni v Žiline v stredu, 21.12.2022
U vás vo štvrtok, 22.12.2022

+
-

Popis produktu

Rozpúšťadlové lepidlo špeciálne vyvinuté na účinné zlepenie väčšiny bežných stavebných materiálov: kov, drevo, betón, PVC-U, keramické dlažby a obklady.
Má vysokú počiatočnú priľnavosť a po zaschnutí je pretierateľný.
Je vhodné pre použitie do interiéru a exteriéru a spoj je vode odolný.
Má minimálny zápach s použiteľnou na porézne aj neporézne materiály a na vytvorený spoj nie je potrebné používať mechanické fixačné pomôcky.

Príprava podkladu

Povrchy musia byť čisté, suché, tvrdé a zbavené prachu a mastnoty.
Dôkladne povrch očistite, odstráňte staré nátery, tapety a voľné častice.
Povrch nesmie byť viditeľné vlhký alebo neustále vystavovaný vlhkosti

Aplikácia

Odrežte špičku kartuše nad závitnicou.
Naskrutkujte plastový nadstavec a diagonálne odrežte jeho špičku.
Kartušu vložte do vytláčacej pištole.
5-10 minút po aplikácii je ešte možné polohu lepených predmetov upraviť.

Nanášajte na jeden z povrchov:
a) bodovo, aby ste vyrovnali prípadné nerovnosti povrchu;
b) vo vertikálnych pásoch, kvôli vyššej počiatočnej priľnavosti a odolnosti proti zaťaženiu vlhkosťou.
V prípade vonkajšieho použitia naneste vertikálne pruhy. 

Po každej aplikácii uvoľnite spúšť pištole, aby lepidlo ďalej nevytekalo.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Horľavá tuhá látka kategória 1
H228 Horľavá tuhá látka.
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Spôsobu expozície: Inhalačná
Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 3
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H228 Horľavá tuhá látka.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prevencia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
Zneškodňovanie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.
Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Pattex

O značke Pattex

Značka Pattex vznikla v roku 1956 a spôsobila revolúciu na trhu s lepidlami.
Najskôr sa lepidlá stali obľúbené medzi opravármi obuvi. 
Postupom času sa rozvíjali nie len veľkostí balení do ktorých sa lepidlá plnili, ale značka sa sústredila aj na rozvoj nových špecializovaných produktov, ktoré by boli využiteľné aj v ďalších oblastiach domácnosti, stavby alebo priemyslu.
Hlavným cieľom značky je na vyspelých trhoch ponúknuť kompletné portfólio produktov bez obsahu nebezpečných rozpúšťadiel.
Pattex poskytuje svojim zákazníkom netoxické produkty, ktoré nemôžu negatívne ovplyvniť ich zdravie ani životné prostredie.

Všetky varianty produktu (1) PATTEX FIX EXPRESS - Lepidlo na lepenie stavebných materiálov

9,21 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
375 g 0,375 kg K002870 375 g
K002870
na objednávku 9,21 € na objednávku 9,21 €
+
-