CERESIT CX 10 - Univerzálne polyuretánové lepidlo
CERESIT CX 10 - Univerzálne polyuretánové lepidlo

Značka: Ceresit

15,86 €s DPH

13,22 €bez DPH

CERESIT CX 10 - Univerzálne polyuretánové lepidlo
Zatvoriť

CERESIT CX 10 - Univerzálne polyuretánové lepidlo

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K005584

CERESIT CX 10 - Univerzálne polyuretánové lepidlo

Univerzálne polyuretánové lepidlo na rýchle a jednoduché lepenie betónových a pórobetónových tvárnic, tehál, dreva, sadrokartónu, OSB dosiek a pod. Dóza je vybavená plastovým adaptérom na aplikáciu pomocou pištole.

Zobraziť viac
balenie (1)

15,86 €s DPH

13,22 €bez DPH

na objednávku

Na predajni v Žiline vo štvrtok, 06.10.2022
U vás v piatok, 07.10.2022

+
-

Popis produktu

Univerzálne polyuretánové lepidlo na rýchle a jednoduché lepenie betónových a pórobetónových tvárnic, tehál, dreva, sadrokartónu, OSB dosiek a pod.
Dóza je vybavená plastovým adaptérom na aplikáciu pomocou pištole.
Lepidlo má vysokú výdatnosť a veľmi dobrú priľnavosť k minerálnym podkladom.

Výdatnosť:

- murovaná stena: až 10 m2

- sadrové a ODB dosky: až 8 m2

Príprava podkladu

Povrch musí byť čistý a zbavený prachu.
Podklad môže byť vlhký, nie však mokrý alebo pokrytý snehom.
Nevlhčením podkladu zlepšíte priľnavosť peny.
Pórobetónové tvárnice musia byť suché.
Pri lepení dosiek na už existujúce omietky a nátery odporúčame vykonať test prídržnosti na malej vzorke.
Parotesné nátery a povrchy s nízkou priľnavosťou úplne odstráňte.

Aplikácia

Ponechajte dózu aspoň 12 hodín pred použitím pri izbovej teplote.
Pred použitím dózu dôkladne pretrepte aspoň po dobu 15 sekúnd.
Odstráňte plastový uzáver a pevne dózu naskrutkujte na aplikačnú pištoľ.
Pri práci s pištoľou vždy držte nádobu hore dnom.

Murovanie stien:
Naneste 1-2 súbežné pásy lepidla 3-5 cm od hrany stavebného dielca.
Pri hrúbke steny menej ako 11,5 cm nanášajte iba jeden pás.
Stavebné dielce priložte a pritlačte do čerstvého lepidla max. počas 3 minút od jeho nanesenia.
Následne dielce starostlivo vyrovnajte pomocou vodováhy.
Korekčný čas po umiestnení stavebného dielca do lepidla je maximálne 1 minúta.
V prípade nesprávnej aplikácie je nutné vrstvu lepidla očistiť a naniesť novú.
Množstvo lepidla a počet nanesených pásov voľte tak, aby bolo po priložení a pritlačení nasledujúceho stavebného dielca pokryté tenkou vrstvou lepidla aspoň 70% jeho povrchu.

Lepenie sadrových a OSB dosiek:
Naneste súbežné pásy lepidla pozdĺž hrán dosky.
Dodržte vzdialenosť naneseného lepidla od okraja minimálne 5 cm.
Dosku umiestnite a pritlačte najneskôr do 3 minút od nanesenia lepidla.
Následne ju zafixujte na cca 5 minút.
Ďalšie práce je možné vykonávať po cca 2 hodinách od fixácie dosky.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Horľavý aerosól kategória 1
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Dráždivosť kože kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Podráždenie očí kategória 2
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Senzibilizátor dýchacieho systému kategória 1
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Senzibilizátor pokožky kategória 1
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Karcinogenita kategória 2
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Cieľový orgán: Podráždenie dýchacích ciest.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - opakovanej expozícii kategória 2
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP)
Výstražný piktogram


Obsahuje polymetylén-polyfenyl-izokyanát
Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Prevencia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260 Nevdychujte pary.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
Uchovávanie:

P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
Zneškodňovanie:

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iná nebezpečnosť

U osôb alergických na diizokyanáty môže pri použití tohto výrobku dôjsť k alergickej reakcii. Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu.
V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t.j. typu A1 v súlade s normou EN 14387).
Tehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.
Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.
Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).
Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):
Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Ceresit

Všetky varianty produktu (1) CERESIT CX 10 - Univerzálne polyuretánové lepidlo

15,86 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
850 ml 0,85 L K005584 850 ml
K005584
na objednávku 15,86 € na objednávku 15,86 €
+
-