CERESIT CM 11 PLUS CERAMIC & GRES - Lepidlo na obklady a dlažby
CERESIT CM 11 PLUS CERAMIC & GRES - Lepidlo na obklady a dlažby

Značka: Ceresit

19,94 €s DPH

16,62 €bez DPH

CERESIT CM 11 PLUS CERAMIC & GRES - Lepidlo na obklady a dlažby
Zatvoriť

CERESIT CM 11 PLUS CERAMIC & GRES - Lepidlo na obklady a dlažby

Sample icon Vzorkovník

Značka: Ceresit

Kód produktu: VAR-K002767

CERESIT CM 11 PLUS CERAMIC & GRES - Lepidlo na obklady a dlažby

Tenkovrstvé cementové lepidlo určené na lepenie keramických obkladov a dlažby s nízkou nasiakavosťou na stabilných podkladov. Použitie lepidla je odporúčané v oblastiach zaťažených vlhkosťou. Výdatnosť: 2 - 4,8 kg/m2.

Zobraziť viac
balenie (1)

19,94 €s DPH

16,62 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Tenkovrstvé cementové lepidlo určené na lepenie keramických obkladov a dlažby s nízkou nasiakavosťou na stabilných podkladov.
Použitie lepidla je odporúčané v oblastiach zaťažených vlhkosťou, v objektoch priemyselných aj bytových, obzvlášť tam, kde je predpokladané zvýšené zaťaženie podláh - v skladoch, výrobniach, predajniach, školách, . 
V interiéri je lepidlo vhodné na podklady ako anhydrit, sadrové podklady, OSB dosky, pórobetón, pevné maliarske nátery, jestvujúce obklady a dlažby.

Výdatnosť: 

- 2 - 4,8 kg/m2

Príprava podkladu

Podklad musí byť nosný, suchý, čistý a zbavený látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť napr. tuky, živice a pod.
Všetky nečistoty, uvoľnené vrstvy a nátery s nízkou pevnosťou je nutné mechanicky odstrániť.

Použitie v interiéri:

- betón: (starý najmenej 3 mesiace, zostatková vlhkosť<4 % CM), natretý penetračným náterom Ceresit CT 17 PROFI,
- cementové potery:
(staré najmenej 28 dní, zostatková vlhkosť <2,5 CM%), natreté penetračným náterom Ceresit CT 17 PROFI
- cementové a vápenno-cementové omietky:
(staré najmenej 28 dní), natrite penetračným náterom Ceresit CT 17 PROFI
- anhydritové podklady:
obrúsené a zbavené prachu, (zostatková vlhkosť <0,5 % CM) natreté penetračným náterom
Ceresit CT 17 PROFI
- sadrové podklady:
obrúsené a zbavené prachu, (zostatková vlhkosť <1 % CM) natreté Ceresit CT 17 PROFI
- pórobetón:
zbavený prachu a natretý penetračným náterom Ceresit CT 17 PROFI

Aplikácia

Obsah balenia CM 11 PLUS nasypte do odmeraného množstva čistej studenej vody a miešajte pomocou nízko otáčkového miešadla s vhodným miešacím nástavcom, až kým nedosiahnete homogénnu zmes.
Počkajte cca 5 minút a zmes znovu premiešajte.
Pokiaľ je to nutné, pridajte malé množstvo vody a zmes znovu premiešajte.

Lepidlo sa nanáša na podklad pomocou zubovej stierky.
Veľkosť zubov stierky závisí na veľkosti obkladov a dlažby.
Ak sú obklady a dlažby lepené v interiéri, musí byť pokrytie zadnej strany obkladu alebo dlažby min. 65% plochy, u gresových dlažieb min. 70%.
Ak sú lepené väčšie formáty alebo dlažby z prírodného kameňa, musí byť použitá kombinovaná metóda lepenia, t.j. naneste tenkú vrstvu lepidla aj na rubovú stranu dlažby. Obklady a dlažby nenamáčajte! Pokladajte ich do lepidla a dotlačte, pokiaľ lepidlo nezaschne. Nepokladajte bez Škár tzv. na styk.

Lepidlo je pochôdzne a umožňuje škárovanie najskôr po cca 24 hodinách od nalepenia dlažby - väčšie formáty a úzke škáry túto dobu predlžujú. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (CLP):
Dráždivosť kože     kategória 2
H315 Dráždi kožu.
Vážne poškodenie očí     kategória 1
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii     kategória 3
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Klasifikácia (DPD):

Xi - Dráždivý

R37/38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku.
R41 Riziko vážneho poškodenia očí.

Prvky označovania

Prvky označovania (CLP):
Výstražný piktogram


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte prach.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P313 Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

R-vety:

R37/38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku.
R41 Riziko vážneho poškodenia očí.

S-vety:

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.
S22 Nevdychujte prach.
S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.
S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Dodatočné označenie

Znížený obsah chrómanov.

Iná nebezpečnosť

Znížený obsah chrómu. Obsahuje portlandský cement. S vlhkosťou reaguje silne alkalicky, preto si chráňte pokožku a oči.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Ceresit

Všetky varianty produktu (1) CERESIT CM 11 PLUS CERAMIC & GRES - Lepidlo na obklady a dlažby

19,94 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
25 kg 25 kg K002767 25 kg
K002767
1-2 dni 19,94 € 1-2 dni 19,94 €
+
-