EXLAK - Syntetický lak na drevo v interiéri a exteriéri
EXLAK - Syntetický lak na drevo v interiéri a exteriéri

Značka: COLOR COMPANY

80,12 €s DPH

66,77 €bez DPH

EXLAK - Syntetický lak na drevo v interiéri a exteriéri
Zatvoriť

EXLAK - Syntetický lak na drevo v interiéri a exteriéri

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLOR COMPANY

Kód produktu: VAR-K002225

EXLAK - Syntetický lak na drevo v interiéri a exteriéri

Syntetický lak určený na transparentné lakovanie dreva a drevených výrobkov - ploty, okenice, záhradný nábytok, pergoly a pod. Lak je v dodávanom stave namodralý, to však nemá žiaden vplyv na transparentnosť laku. Výdatnosť: 10-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

80,12 €s DPH

66,77 €bez DPH

3-5 dní

Na predajni v Žiline vo štvrtok
U vás v piatok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Syntetický lak určený na transparentné lakovanie dreva a drevených výrobkov - ploty, okenice, záhradný nábytok, pergoly a pod.
Lak je v dodávanom stave namodralý, to však nemá žiaden vplyv na transparentnosť laku.

Výdatnosť: 

 - 10-12 m2/L

Riedenie:

- S 6006

Príprava podkladu

drevený povrch musí byť čistý a suchý.
Z podkladu odstráňte živicu, mastnotu alebo vosk.
Predchádzajúce, dobre súdržné nátery prebrúste a vykonajte skúšku znesiteľnosti náterov na menšej, menej viditeľnej ploche.

Aplikácia

Lak pred použitím v prípade potreby narieďte príslušným riedidlom na vhodnú konzistenciu.
Nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním v 2-3 vrstvách.
Po uschnutí prvej vrstvy prebrúste lakovaný povrch brúsnym papierom.
Druhý a tretí náter aplikujte po 6-8 hodinách.

Čistenie náradia

Po skončení prác očistite pracovné náradie riedidlom S 6006.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Spôsobuje poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
 Pozor

Nebezpečné látky: uhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické (2-25%)

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite práškový hasiaci prístroj/piesok/oxid uhličitý.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Doplňujúce informácie

EUH208 Obsahuje Cobalt bis(2-ethylhexanoate). Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.
VOC (SR): OR kat.A/e): 400 g/l. Obsahuje max. 400 g/l.
VOC (ČR): RNH kat.A/e: limit 400 g/l. Obsahuje max. 400 g/l VOC.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (6) EXLAK - Syntetický lak na drevo v interiéri a exteriéri

12,60 € - 80,12 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
bezfarebný lesklý 0,7 L 0,7 L K002225 bezfarebný lesklý 0,7 L
K002225
skladom 12,60 € skladom 12,60 €
+
-
2,5 L bezfarebný lesklý 2,5 L K002226 2,5 L bezfarebný lesklý
K002226
1-2 dni 40,30 € 1-2 dni 40,30 €
+
-
bezfarebný lesklý 5 L 5 L K002227 bezfarebný lesklý 5 L
K002227
3-5 dní 74,50 € 3-5 dní 74,50 €
+
-
bezfarebný matný 0,7 L 0,7 L K002228 bezfarebný matný 0,7 L
K002228
skladom 13,46 € skladom 13,46 €
+
-
bezfarebný matný 2,5 L 2,5 L K002229 bezfarebný matný 2,5 L
K002229
1-2 dni 43,23 € 1-2 dni 43,23 €
+
-
bezfarebný matný 5 L 5 L K002230 bezfarebný matný 5 L
K002230
3-5 dní 80,12 € 3-5 dní 80,12 €
+
-