KRYSTAL - Tekutý piesok
KRYSTAL - Tekutý piesok

Značka: Cleamen

KRYSTAL - Tekutý piesok
Zatvoriť

KRYSTAL - Tekutý piesok

Sample icon Vzorkovník

Značka: Cleamen

Kód produktu: VAR-CLA0143

KRYSTAL - Tekutý piesok

Tekutý piesok sa vyznačuje mimoriadnou mycou schopnosťou a to aj na ťažko zašpinených riadoch, pracovných a kuchynských plochách a ostatných miest v domácnosti vrátane sporáku. Použiteľný je na všetky materiály okrem plastov.

Zobraziť viac
balenie (2)

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Krystal tekutý piesok sa vyznačuje mimoriadne dokonalou umývacou schopnosťou, a to aj na ťažko zašpinenom riade, pracovných a kuchynských plochách a ostatných miestach v domácnosti vrátane sporáka.
Originálne abrazivo v ňom obsiahnuté zaručuje dokonalé umytie.

- použiteľný na všetky materiály mimo plastov
- nevhodný na dlhodobé používanie na leštené povrchy
- nová parfumácia

Použitie

Prípravok naneste na znečistené miesta, mäkkou špongiou vyčistite a opláchnite vodou.
Výrobok vyniká vysokou stabilitou.

UFI: X0F0-A013-600U-NP50

Identifikácia nebezpečnosti:
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo - Nebezpečenstvo

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:

Nebezpečné vlastnosti
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
Spôsobuje vážne poškodenie očí. / Eye Dam. 1; H318
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami / Aquatic Chronic 3; H412

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS05

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Cleamen

Spoločnosť Cormen - dodávateľ produktov Cleamen bola založená v roku 1994. 
Od počiatku svojej činnosti sa zameriava na výrobu kozmetiky, bytovej a priemyselnej drogérie a chémie. 
Prvé roky svojej činnosti pôsobila spoločnosť hlavne v Českej republike. 
Od založenia firmy boli výrobky dodávané prevažne na profesionálny trh, ktorý kladie veľký dôraz na kvalitu výrobkov, súvisiacich služieb a poradenstve. 
Výrobky si veľmi rýchlo vďaka svojej kvalite získalo priazeň i náročnejšieho trhu. 

Všetky varianty produktu (2) KRYSTAL - Tekutý piesok

2,65 € - 18,29 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,6 kg 0,6 kg CLA0143 0,6 kg
CLA0143
skladom 2,65 € skladom 2,65 €
+
-
6 kg 6 kg CLA0144 6 kg
CLA0144
skladom 18,29 € skladom 18,29 €
+
-