KRYSTAL - Leštenka na nábytok
KRYSTAL - Leštenka na nábytok

Značka: Cleamen

KRYSTAL - Leštenka na nábytok
Zatvoriť

KRYSTAL - Leštenka na nábytok

Sample icon Vzorkovník

Značka: Cleamen

Kód produktu: VAR-CLA0153

KRYSTAL - Leštenka na nábytok

Leštenka na nábytok je univerzálnym pomocníkom v domácnosti, šetrne ošetruje všetky druhy nábytku, pričom zabraňuje nadmernému vysychaniu a dodáva povrchom vysoký lesk.

Zobraziť viac
balenie (1)

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Krystal leštenka je nový, praktický pomocník pre každú gazdinú.
Prostriedok veľmi šetrne ošetruje všetky druhy nábytku , zabraňuje nadmernému vysychaniu a dodáva povrchom vysoký lesk. 

Použitie

Aplikujte pomocou rozprašovača priamo na ošetrovanej plochy a mäkkou handrou vyleštite.​

Identifikácia nebezpečnosti:
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo - Pozor

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:
Nebezpečné vlastnosti
H226 - Horľavá kvapalina a pary.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS02,GHS07

... viac
Informácie a návody

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: Cleamen

O značke Cleamen

Spoločnosť Cormen - dodávateľ produktov Cleamen bola založená v roku 1994. 
Od počiatku svojej činnosti sa zameriava na výrobu kozmetiky, bytovej a priemyselnej drogérie a chémie. 
Prvé roky svojej činnosti pôsobila spoločnosť hlavne v Českej republike. 
Od založenia firmy boli výrobky dodávané prevažne na profesionálny trh, ktorý kladie veľký dôraz na kvalitu výrobkov, súvisiacich služieb a poradenstve. 
Výrobky si veľmi rýchlo vďaka svojej kvalite získalo priazeň i náročnejšieho trhu. 

Všetky varianty produktu (1) KRYSTAL - Leštenka na nábytok

4,21 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,75 l 0,75 L CLA0153 0,75 l
CLA0153
skladom 4,21 € skladom 4,21 €
+
-