KROVSAN PROFI + - Fungicídny ochranný prípravok
KROVSAN PROFI + - Fungicídny ochranný prípravok

Značka: COLOR COMPANY

58,03 €s DPH

48,36 €bez DPH

KROVSAN PROFI + - Fungicídny ochranný prípravok
Zatvoriť

KROVSAN PROFI + - Fungicídny ochranný prípravok

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLOR COMPANY

Kód produktu: VAR-K006648

KROVSAN PROFI + - Fungicídny ochranný prípravok

Vysokoúčinný prípravok na ochranu všetkých typov dreva v exteriéri - drevené fasády, krovy, okenice, zábradlia a pod. Má fungicídny a insekticídny účinok a je určený proti hubám a zamodraniu dreva. Výdatnosť: cca 10 m2/L.

Zobraziť viac
farba (3)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

58,03 €s DPH

48,36 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás zajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vysokoúčinný prípravok na ochranu všetkých typov dreva v exteriéri - drevené fasády, krovy, okenice, zábradlia a pod.
Má fungicídny a insekticídny účinok a je určený proti hubám a zamodraniu dreva.
Prípravok by sa nemal používať v interiéri - ak áno, tak s vhodným vrchným náterom.
Produkt je určený pre hobby používateľa.

Biocídny výrobok!
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Výdatnosť:

- cca 10 m2/L

Riedenie:

- neriedi sa

Príprava podkladu

Povrch dreva musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty a nečistôt. 

Aplikácia

Pred použitím prípravok dobre premiešajte.
Prípravok aplikujte štetcom alebo valčekom rovnomerne na povrch, aby sa dosiahli najlepšie výsledky.
Požadovaný počet náterov je 2-3 a závisí to od hustoty a charakteristiky dreva

Po použití sa musí čerstvé ošetrené drevo skladovať pod krytom alebo na nepriepustnom pevnom podklade, aby sa zabránilo priamemu kontaktu s pôdou alebo vodou.

Čas schnutia 

Za normálnych klimatických podmienok je doba schnutia cca 4-6 hodín. 
Nízke teploty, vysoká vlhkosť či iné typy drevín môžu spomaliť čas schnutia.

Čistenie náradia

Použité náradie očistite hneď po použití v teplej vode, prípadne použite bežný saponátový prípravok.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Repr. 1B, H360D
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 3, H412

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Môže poškodiť nenarodené dieťa. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
 Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky: propikonazol (ISO)

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P280 Noste ochranné rukavice.
P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo  vrátením dodávateľovi.

Doplňujúce informácie

EUH208 Obsahuje propikonazol (ISO). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.
VOC: VR kat.A/h): 30 g/l. Obsahuje 20 g/l VOC.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (12) KROVSAN PROFI + - Fungicídny ochranný prípravok

12,28 € - 211,55 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 L bezfarebný 1 L K006648 1 L bezfarebný
K006648
skladom 12,28 € skladom 12,28 €
+
-
bezfarebný 5 L 5 L K006649 bezfarebný 5 L
K006649
skladom 58,03 € skladom 58,03 €
+
-
bezfarebný 10 L 10 L K006650 bezfarebný 10 L
K006650
skladom 110,85 € skladom 110,85 €
+
-
bezfarebný 20 L 20 L K006651 bezfarebný 20 L
K006651
skladom 206,42 € skladom 206,42 €
+
-
1 L zelený
1 L K006652 1 L zelený
K006652
skladom 12,53 € skladom 12,53 €
+
-
zelený 5 L
5 L K006653 zelený 5 L
K006653
skladom 59,35 € skladom 59,35 €
+
-
zelený 10 L
10 L K006654 zelený 10 L
K006654
skladom 113,33 € skladom 113,33 €
+
-
zelený 20 L
20 L K006655 zelený 20 L
K006655
3-5 dní 211,55 € 3-5 dní 211,55 €
+
-
1 L hnedý
1 L K006656 1 L hnedý
K006656
skladom 12,53 € skladom 12,53 €
+
-
5 L hnedý
5 L K006657 5 L hnedý
K006657
skladom 59,35 € skladom 59,35 €
+
-