KOROZAL RADIÁTOR - Syntetická farba na radiátory
KOROZAL RADIÁTOR - Syntetická farba na radiátory

Značka: SLOVLAK

40,56 €s DPH

33,80 €bez DPH

KOROZAL RADIÁTOR - Syntetická farba na radiátory
Zatvoriť

KOROZAL RADIÁTOR - Syntetická farba na radiátory

Sample icon Vzorkovník

Značka: SLOVLAK

Kód produktu: VAR-SK0065

KOROZAL RADIÁTOR - Syntetická farba na radiátory

Syntetická farba určená pre náter kovových podkladov, kde da vyžaduje teplotná odolnosť - radiátory, vykurovacie telesá a teplovodné potrubia. Odoláva žltnutiu a teplotám do +80°C. Výdatnosť: 11-13 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (2)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

40,56 €s DPH

33,80 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Syntetická farba určená pre náter kovových podkladov, kde da vyžaduje teplotná odolnosť - radiátory, vykurovacie telesá a teplovodné potrubia.
Odoláva žltnutiu a teplotám do +80°C.
Vyznačuje sa rýchlym zasychaním a v exteriéri odoláva atmosférickým vplyvom.

Výdatnosť:

- 11-13 m2/kg

Riedenie:

- S 6006 (aplikácia štetcom alebo valčekom)

- S 6001 (aplikácia striekaním)

Príprava podkladu

Kovový podklad musí byť očistený od hrdze, odmastený, zbavený prachu a iných nečistôt.
Radiátory musia byť pred aplikáciou vychladnuté.
Pred aplikáciou farby odporúčame podklad ošetriť základným náterom Korozal S 2000.

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
Aplikujte v 1-2 vrstvách štetcom, valčekom alebo striekaním.
Časový odstup medzi jednotlivými nátermi je 24 hodín

Čistenie náradia

Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou S 6006 alebo S 6001.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
Flam. Liq. 3 H226

Prvky označovania

Výstražný piktogram:


Výstražné slovo:
Pozor

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
bezpečnostné upozornenie P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi

Obsahuje: butanón-oxím.
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť

(Kat. A/i): Špeciálne jednozložkové náterové látky. OR.
Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l.
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 499 g/l.
Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 0,440 kg/kg výrobku.
Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,430 kg/kg výrobku.
Hustota prípravku: 1,0 g/cm3
Obsah neprchavých látok – sušiny: min. 55 %
Horľavá kvapalina III . triedy.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: SLOVLAK

O značke SLOVLAK

Hlavným zameraním slovenského výrobcu farieb Slovlak je výroba farieb, lakov a lazúr pre hobby segment a remeselníkov. Slovlak je jednotkou na slovenskom trhu v univerzálnych vodou riediteľných farbách a ako tradičný výrobca farieb zastávajú taktiež popredné miesto na trhu s lazúrami. Medzi najznámejšie a najvyšperkovanejšie produkty z ich dielne patria univerzálne vodouriediteľné farby SLOVAKRYL a lazúry na drevo SLOVLUX.

Všetky varianty produktu (4) KOROZAL RADIÁTOR - Syntetická farba na radiátory

11,21 € - 40,56 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
R1000 - biela 0,75 kg
0,75 kg SK0066 R1000 - biela 0,75 kg
SK0066
3 dni 11,21 € 3 dni 11,21 €
+
-
R1000 - biela 3 kg
3 kg SK0067 R1000 - biela 3 kg
SK0067
3 dni 40,55 € 3 dni 40,55 €
+
-
R6001 - slonová kosť 0,75 kg
0,75 kg SK0068 R6001 - slonová kosť 0,75 kg
SK0068
3 dni 11,21 € 3 dni 11,21 €
+
-
R6001 - slonová kosť 3 kg
3 kg SK0069 R6001 - slonová kosť 3 kg
SK0069
3 dni 40,56 € 3 dni 40,56 €
+
-