KARBOLINEUM EXTRA 3v1 - Olejová lazúra na drevo
KARBOLINEUM EXTRA 3v1 - Olejová lazúra na drevo

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede (8)

106,08 €s DPH

88,40 €bez DPH

 • Na tomto ušetríte
KARBOLINEUM EXTRA 3v1 - Olejová lazúra na drevo
Zatvoriť

KARBOLINEUM EXTRA 3v1 - Olejová lazúra na drevo

Sample icon Vzorkovník

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede: 4

Kód produktu: VAR-DET0001

KARBOLINEUM EXTRA 3v1 - Olejová lazúra na drevo

Karbolineum Extra je náter na drevo, ktorý v sebe zahŕňa funkcie dekoratívneho, impregnačného a ochranného náteru - náter 3v1. Lazúra zachováva prirodzenú kresbu dreva, neuzatvára póry a umožňuje drevu dýchať. Výdatnosť: cca 6,7 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (11)

  Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (5)

106,08 €s DPH

88,40 €bez DPH

 • Na tomto ušetríte

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Karbolineum Extra je náter na drevo, ktorý v sebe zahŕňa funkcie dekoratívneho, impregnačného a ochranného náteru - náter 3v1.
Jedná sa o náter s komplexnými účinkami na ochranu dreva - má vlastnosti hĺbkového napúšťadla a vrchného ochranného náteru.
Náter má vynikajúce penetračné vlastnosti, impregnuje drevo a zároveň mu zaisťuje účinnú ochranu proti všetkým negatívnym vplyvom vrátane UV žiarenia.
Náterový film je ošetrený biocídnymi látkami proti napadnutiu plesňami, riasami a hubami.
Zároveň zachováva prirodzenú kresbu dreva, neuzatvára póry a umožňuje drevu dýchať.
Náter sa časom nelúpe, nepraská a po zaschnutí je úplne bez zápachu.

Bezfarebný odtieň nie je v exteriéri samostatne dostatočnou ochranou proti UV žiareniu.
Používa sa ako impregnačné napúšťadlo  pod farebné odtiene, alebo ako dodatočný náter, ktorý chráni predchádzajúce vrstvy a predlžuje ich životnosť.

V prípade ak nie ste si istý výberom vhodného odtieňa, je možné si objednať vzorku lazúry Karbolineum Extra 3v1.

Karbolineum Extra 3v1 je možné použiť na:

+ stavebné drevené konštrukcie v interiéri a exteriéri
+ drevené fasády
+ šindľové strechy
+ chaty, chalupy
+ obloženie
+ pergoly, altánky, parkovacie prístrešky
+ ploty, brány
+ drevené okná, okenice, drevené dvere a iné

Výdatnosť:

- cca 6,7 m2/kg (odporúčame aplikovať minimálne 150 g/m2, aby bola zaistená dostatočná účinnosť ochrany)
(jedná sa o orientačnú výdatnosť v závislosti od druhu dreva - pri mäkkých drevinách môže byť výdatnosť menej cca 5,5-5,8 m2/kg)

Riedenie:

- pripravená na použitie

Príprava podkladu

Drevený povrch musí byť preschnutý (maximálna vlhkosť dreva do 15%), zbavený starých náterov a iných mechanických a vegetatívnych nečistôt vrátane živičných výronov.
Prípadné zašednutie dreva odstráňte pomocou odšeďovača alebo čističa na drevo.

Aplikácia

Pred použitím lazúru dôkladne premiešajte, prípadne pretrepte.
Aplikujte na pripravený drevený povrch štetcom, valčekom, striekacou pištoľou alebo máčaním v jednej i viac vrstvách.
Aplikáciu ďalšej vrstvy vykonajte vždy až po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy.
Nános lazúry by sa mal do dreva celkom vpenetrovať, aby sa nevytvárali lesklé miesta

Doba zasychania - obvykle do 24 hodín - závisí na teplote a prúdení vzduchu, vlhkosti a savosti dreva.
Na hladko opracovanom a málom savom dreve môže byť táto doba dlhšia.
Výsledný odtieň sa môže líšiť v závislosti od druhu natieraného dreva.

Odporúčame vykonať skúšobný náter na malej ploche.

Čistenie náradia

Pracovné náradie a pomôcky očistite po skončení prác riedidlom S 6006 alebo S 6005.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Repr. 1B, H360D
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Dráždi kožu. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražné symboly:

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky:

Petrolej (ropný), hydrogenačne odsírený
Nízkovrúca hydrogenovaná benzínová frakcia
3-jód-2-propinyl-butylkarbamát
2-oktyltetrahydroizotiazol-3-on
Propiconazole (ISO)

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H360D Môže poškodiť plod v tele matky.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P233 Uchovávajte obal tesne uzavretý.
P260 Nevdychujte pary.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Doplňujúce informácie

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.

... viac

Darček (Prípadová štúdia náter šindľových striech) na stiahnutie zdarma nájdete TU >>>

Otázky & Odpovede

4 otázka
4 odpoveď
Jana
Dobrý deň, plánujeme natierať na starej drevenici trámy na tmavohnedo a okná na zeleno a neaku základnu farbu na ne. este stropná obklad na prírodno. poradíte. Dakujem za odpoved

Pýtal sa Jana, 2. november 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
3. november 2021

Dobrý deň. Náter karbolineum je vhodným riešením na daný účel. Je to náter 3v1, ktorý obsahuje impregnačnú, ochrannú a aj dekoračnú zložku. Je vyrábaný v bezfarebnej verzií ako aj vo farebných verziách napr. zelená ( jedľa ) a aj tmavohnedá ( palisander ). Vzorkovník odtieňov sa nachádza pri obrázku náteru Karbolineum.

jan Hindicky
Hľadám niečo na 100 ročný štít, na chalupe, mäkké časti z dosiek sú už vymyté, dosť zle sa to už natiera, preto že to nie je hladký povrch a je tam aj väčšia spotreba, nejakú farebnú lazúru, aby sa to zjednotilo. Ďakijem

Pýtal sa jan Hindicky, 17. september 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
20. september 2021

Dobrý deň. Doporučil by som daný náter Karbolineum Etra 3v1, ktorý obsahuje impregnačnú, ochrannú a aj dekoratívnu zložku. Pred jeho nanesením by som doporučil podklad prebrúsiť a zbaviť nečistôt

Ludo
Dobry den, chcem sa spytat co mi odporucite na natretie starych drevenych tramov, ktore budu sluzit ako konstrukcia na altanok.Poprosim ochranu a zaroven aj farbu v jednom,ak take nieco existuje. Dakujem.

Pýtal sa Ludo, 9. september 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
9. september 2021

Dobrý deň. Karbolineum Extra je náter 3v1, ktoré obsahuje impregnačnú, ochrannú a aj dekoračnú funkciu na náter drevených konštrukcií v exteriéri. Ako alternatívu možno využiť aj výrobok 3v1 https://www.efarby.sk/adler-pullex-3v1-lasur-olejova-lazura-s-impregnaciou-a-ochranou-voci-skodcom-na-drevenice

Bandri Július
Chcem Vás poziadat o zaslanie certifikátu a podrobny popis vlastností . Aplikujeme na obnovenie Zámku : Hollókő / Madarsko / Je zaradeny do svetovyh historickyh pamiatok UNESCO . Natierame okná ,dvere , zábredlie . Potreboval by som Certifikát . Dakujem . S pozdravom Bandri július

Pýtal sa Bandri Július, 15. júl 2021

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
16. júl 2021

Dobrý deň. Technický list aj certifikát nájdete na tejto stránke. Konkrétne vedľa popisu Karbolinea. Ďakujeme že ste u nás nakúpil.

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

23 hodnotení

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(22 hodnotení)
4
(1 hodnotenie)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
23 hodnotení
Projekt Lipky

27. november 2021

Všetky drevenice vychádzajú z rovnakého architektonického návrhu a ich hrubá stavba sa odlišuje len v detailoch. Veľký dôraz je kladený na tradičný spôsob výstavby. Keď sme prišli do fázy povrchovej úpravy, našli sme vás, ako seriózneho partnera, ktorý vedel logisticky zastrešiť dodaj 200L sudov Karbolinea priamo k dreveniciam. Vyzdvyhujem profesionálnu telefonickú komunikáciu. Odporúčame spoluprácu s efarby.sk Zobraziť komentár Skryť komentár

Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Ľubomír A.

16. november 2022

Poslaním Spolku Vodný mlyn v Kolárove je starostlivosť o národnú kultúrnu pamiatku Lodný mlyn kotviacu pri brehu mŕtveho ramena Malého Dunaja. Údržba tejto pamiatky je náročná, pretože jej prevažne drevené konštrukcie sú celoročne vystavené vrtochom počasia. Na rekonštrukciu šindľovej strechy sme sa rozhodli použiť impregnačnú a ochrannú náterovú hmotu Karbolineum extra. Obrátili sme sa na efarby.sk a neľutujeme. Majú spoľahlivé služby. Tovar sme tu objednávali viackrát a vždy nám prišiel v poriadku, precízne zabalený a najmä rýchlo. Celkovo sme veľmi spokojní so spoluprácou s efarby.sk a obrátime sa na tento eshop aj v budúcnosti. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • spoľahlivý eshop
 • rýchle dodanie
 • Výsledný efekt
 • kvalita produktu
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Marian K.

19. október 2021

Výborný produkt, dobre sa s ním pracovalo. Odtieň sa nám veľmi páči. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • odporúčam efarby kade chodím :)
 • 3v1 produkt aj s napustadlom
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Anonýmný zákazník

2. august 2019

 • kvalitný produkt
 • lahka a prijemna aplikacia
 • rychle dodanie z efarby.sk
 • neviem povedat
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Zoran Oršoš

20. október 2021

 • dobra cena a šikovné dodanie
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (55) KARBOLINEUM EXTRA 3v1 - Olejová lazúra na drevo

12,48 € - 2 217,98 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
jantár (karbolineum) 0,7 kg 0,7 kg DET0272 jantár (karbolineum) 0,7 kg
DET0272
skladom 12,48 € skladom 12,48 €
+
-
jantár (karbolineum) 3,5 kg 3,5 kg DET0273 jantár (karbolineum) 3,5 kg
DET0273
skladom 47,87 € skladom 47,87 €
+
-
jantár (karbolineum) 8 kg 8 kg DET0274 jantár (karbolineum) 8 kg
DET0274
skladom 94,31 € skladom 94,31 €
+
-
dub (karbolineum) 0,7 kg 0,7 kg DET0275 dub (karbolineum) 0,7 kg
DET0275
skladom 12,71 € skladom 12,71 €
+
-
dub (karbolineum) 3,5 kg 3,5 kg DET0276 dub (karbolineum) 3,5 kg
DET0276
skladom 52,44 € skladom 52,44 €
+
-
dub (karbolineum) 8 kg 8 kg DET0277 dub (karbolineum) 8 kg
DET0277
skladom 106,08 € skladom 106,08 €
+
-
mahagón (karbolineum) 0,7 kg 0,7 kg DET0278 mahagón (karbolineum) 0,7 kg
DET0278
skladom 12,71 € skladom 12,71 €
+
-
mahagón (karbolineum) 3,5 kg 3,5 kg DET0279 mahagón (karbolineum) 3,5 kg
DET0279
skladom 52,44 € skladom 52,44 €
+
-
mahagón (karbolineum) 8 kg 8 kg DET0280 mahagón (karbolineum) 8 kg
DET0280
skladom 106,08 € skladom 106,08 €
+
-
jedľa (karbolineum) 0,7 kg 0,7 kg DET0281 jedľa (karbolineum) 0,7 kg
DET0281
skladom 12,71 € skladom 12,71 €
+
-