JUPOL STRONG - Farebná umývateľná farba pre zaťažované povrchy (zákazkové miešanie)
JUPOL STRONG - Farebná umývateľná farba pre zaťažované povrchy (zákazkové miešanie)

Značka: JUB

JUPOL STRONG - Farebná umývateľná farba pre zaťažované povrchy (zákazkové miešanie)
Zatvoriť

JUPOL STRONG - Farebná umývateľná farba pre zaťažované povrchy (zákazkové miešanie)

Sample icon Vzorkovník

Značka: JUB

Kód produktu: VAR-JB05849

JUPOL STRONG - Farebná umývateľná farba pre zaťažované povrchy (zákazkové miešanie)

Vnútorná umývateľná maliarska farba určená na nátery zaťažených stenových povrchov v interiéri. Vytvára farebný matný film s veľkou odolnosťou voči mokrému oderu. Výdatnosť: 160-190 ml/m2.

Zobraziť viac
farba (166)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

skladom

Na predajni v Žiline dnes
U vás v pondelok

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vnútorná umývateľná maliarska farba určená na nátery zaťažených stenových povrchov v interiéri.

Vytvára farebný matný film s veľkou odolnosťou voči mokrému oderu.
Zároveň sa vyznačuje dobrou odolnosťou proti opotrebeniu.
Používa sa hlavne tam, kde sa vyžaduje trvalejší náter, menšia citlivosť filmu náteru na časté znečistenie a tým aj ľahšie odstraňovanie znečistenia.
Vhodnými podkladmi sú vyrovnávacími hmotami vyhladené povrchy, sadrokartónové, vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón, jemné omietky všetkých druhov a pod.
Možné je aj nanášanie na staré a dobre prídržné a proti mokrému oderu odolné disperzné farby.

Výdatnosť: 

- 160-190 ml/m2 pre dvojnásobný náter

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, oleja, mastnoty a iných nečistôt.
Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte zaschnúť resp. zrieť minimálne 1 týždeň 1 mm hrúbky.
Z už premaľovaných povrchov odstráňte všetky vo vode ľahko rozpustné vrstvy farieb a nátery s olejovými farbami alebo lakmi.
Pred maľovaním musia byť povrchy napadnuté plesňami ošetrené vhodným prípravkom proti plesni.

Pred prvým náterom je povinný základný náter.
Odporúčame vodou zriedenú Akril Emulziu v pomere 1:1 s vodou alebo farbu zriedenú s vodou v pomere 1:1.
Pre náročnejšie a menej kvalitné podklady (sadrokartónové dosky, sadrové omietky, drevotriesky, vláknocementové dosky, drevotriesky) použite vodou zriedený Jukol Primer v pomere 1:1 s vodou.

Aplikácia

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
Ak je to potrebné, je možné farbu zriediť vodou maximálne do 10%.
Aplikujte v dvoch vrstvách pomocou valčeka, štetca alebo striekaním s časovým odstupom medzi jednotlivými vrstvami cca 4-6 hodín.

Jednotlivé stenové povrchy maľujte bez prestávok od jedného okraja k druhému.
Nedostupné plochy pre valček alebo striekaním je potrebné ošetriť ako prvé.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.
Výstražné piktogramy:
odpadá
Výstražné slovo:
odpadá

Výstražné upozornenia

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie údaje

EUH208 Obsahuje oktilinón (ISO), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -
2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky;: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý,
metylizotiazolinón, oktilinón (ISO), Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s
chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB Nepoužiteľný
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke JUB

JUB je medzinárodná spoločnosť, ktorá má v súčasnosti niekoľko dcérskych spoločností a pôsobí na viac ako 20-tich trhoch v Európe aj mimo nej.
Zároveň má dva svoje veľké výrobe závody pre produkciu farieb, omietok, penetrácií alebo hydroizolácii.
Medzi najobľúbenejšie produkty na trhu patrí známy Jupol Classic, Jupol Weiss alebo Jupol Gold.

Všetky varianty produktu (332) JUPOL STRONG - Farebná umývateľná farba pre zaťažované povrchy (zákazkové miešanie)

55,44 € - 126,00 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
Success 25 (010E) 2 L
2 L JB05850 Success 25 (010E) 2 L
JB05850
skladom 55,44 € skladom 55,44 €
+
-
Success 55 (020E) 2 L
2 L JB05851 Success 55 (020E) 2 L
JB05851
skladom 55,44 € skladom 55,44 €
+
-
Success 85 (030E) 2 L
2 L JB05852 Success 85 (030E) 2 L
JB05852
skladom 55,44 € skladom 55,44 €
+
-
Success 115 (040E) 2 L
2 L JB05853 Success 115 (040E) 2 L
JB05853
skladom 55,44 € skladom 55,44 €
+
-
Success 145 (050E) 2 L
2 L JB05854 Success 145 (050E) 2 L
JB05854
skladom 55,44 € skladom 55,44 €
+
-
Family 25 (060E) 2 L
2 L JB05855 Family 25 (060E) 2 L
JB05855
skladom 55,44 € skladom 55,44 €
+
-
Family 55 (070E) 2 L
2 L JB05856 Family 55 (070E) 2 L
JB05856
skladom 55,44 € skladom 55,44 €
+
-
Family 85 (080E) 2 L
2 L JB05857 Family 85 (080E) 2 L
JB05857
skladom 55,44 € skladom 55,44 €
+
-
Family 115 (090E) 2 L
2 L JB05858 Family 115 (090E) 2 L
JB05858
skladom 55,44 € skladom 55,44 €
+
-
Family 145 (100E) 2 L
2 L JB05859 Family 145 (100E) 2 L
JB05859
skladom 55,44 € skladom 55,44 €
+
-