JACHTLAK S1006 - Alkyduretánový bezfarebný lak
JACHTLAK S1006 - Alkyduretánový bezfarebný lak

Značka: COLORLAK

15,91 €s DPH

13,26 €bez DPH

JACHTLAK S1006 - Alkyduretánový bezfarebný lak
Zatvoriť

JACHTLAK S1006 - Alkyduretánový bezfarebný lak

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00519

JACHTLAK S1006 - Alkyduretánový bezfarebný lak

Alkyduretánový lak určený pre odolné nátery dreva a drevených materiálov v interiéri a exteriéri. Zaisťuje vysokú a dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi, UV žiarením a to aj do náročnejšieho prostredia so zvýšenou vlhkosťou. Výdatnosť: 14-16 m2/L.

Zobraziť viac
farba (3)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

15,91 €s DPH

13,26 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Alkyduretánový lak určený pre odolné nátery dreva a drevených materiálov v interiéri a exteriéri.
Zaisťuje vysokú a dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi, UV žiarením a to aj do náročnejšieho prostredia so zvýšenou vlhkosťou. 

Výdatnosť: 

- 14-16 m2/L

Riedenie:

- S 6006 (aplikácia valčekom a štetcom)

- S 6001 (aplikácia striekaním)

Príprava podkladu

Drevený podklad musí byť suchý, čistý, zdravý, obrúsený a zbavený živice.
Vlhkosť dreva môže byť maximálne 10-12%.
Ak je drevo dlhodobo vystavené vlhkosti odporúčame použiť fungicídne napúšťadlo.

Aplikácia

Pred použitím lak dôkladne rozmiešajte, podľa potreby rieďte a prefiltrujte

Príklady náterového postupu

Úprava dreva vystaveného vlhkému prostrediu:
1. príprava dreveného podkladu
2. aplikácia 1 vrstvy Fungistop so schnutím 24 hodín a následným prebrusom brúsnym papierom č. 220-280
3. aplikácia2-3 vrstiev laku v intervale 24 hodín

Úprava dreveného nábytku:
1. príprava dreva
2. aplikácia 1 vrstvy laku nariedeného 20% riedidla so schnutím 24 hodín a následným prebrusom
3. aplikácia 2-3 vrstiev laku v intervale 24 hodín

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.
Flam. Liq. 3 H226 Horľavá kvapalina a pary.
Skin Sens. 1A H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
STOT SE 3 H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
Výstražné piktogramy


Výstražné slovo:
Pozor
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromátov
kobalt bis(2-etylhexanoát)

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P261 Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody / mydla.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
P370+P378 V prípade požiaru: na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Ďalšie údaje

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit' vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Obsah VOC: OR kat.A/e): 400 g/l. Obsahuje max. 385 g/l VOC.

Iná nebezpečnosť

Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT / vPvB:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický), príp. ako vPvB (veľmi perzistentný, veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII REACH (samotná látka / príp. látky v zmesi).
Endokrinné disruptory:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako endoktrinný disruptor / rozvracač (samotná látka / príp. látky v zmesi).
Určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako endoktrinný disruptor / rozvracač (samotná látka / príp. látky v zmesi).

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (6) JACHTLAK S1006 - Alkyduretánový bezfarebný lak

14,66 € - 94,47 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
lesklý 0,6 L 0,6 L CL00520 lesklý 0,6 L
CL00520
3 dni 14,66 € 3 dni 14,66 €
+
-
lesklý 3,5 L 3,5 L CL00521 lesklý 3,5 L
CL00521
3 dni 81,18 € 3 dni 81,18 €
+
-
matný 0,6 L 0,6 L CL00522 matný 0,6 L
CL00522
3 dni 16,97 € 3 dni 16,97 €
+
-
matný 3,5 L 3,5 L CL00523 matný 3,5 L
CL00523
3 dni 94,47 € 3 dni 94,47 €
+
-
polomatný 0,6 L 0,6 L CL00524 polomatný 0,6 L
CL00524
3 dni 15,91 € 3 dni 15,91 €
+
-
polomatný 3,5 L 3,5 L CL00525 polomatný 3,5 L
CL00525
3 dni 89,92 € 3 dni 89,92 €
+
-