Izoban - syntetická farba na betón a bazény
Izoban - syntetická farba na betón a bazény

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede (30)

43,38 €s DPH

36,15 €bez DPH

 • Najpredávanejší
Izoban - syntetická farba na betón a bazény
Zatvoriť

Izoban - syntetická farba na betón a bazény

Sample icon Vzorkovník

Značka: DETECHA

Otázky & odpovede: 15

Kód produktu: VAR-DET0042

Izoban - syntetická farba na betón a bazény

Izoban je syntetická farba na betón a bazény, vhodná na vonkajšie aj vnútorné nátery betónu, betónové podlahy (garáže, nebytové priestory, pivnice, dielne, balkóny), betónové bazény, vodné nádrže (atest SZÚ Praha), murivo a omietky. Výdatnosť: 6-8 m2/kg v jednej vrstve.

Zobraziť viac
farba (8)

  Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

43,38 €s DPH

36,15 €bez DPH

 • Najpredávanejší

do 3 dní

Na predajni v Žiline v piatok
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Izoban je hodvábne lesklá náterová hmota na betón a bazény. 
Je 100% vodeodolná, odoláva olejom, roztokom solí, kyselinám, zásadám a krátkodobo i motorovej nafte. 
Znáša trvalé tepelné zaťaženie do +50°C s mechanickou odolnosťou a je ľahko opraviteľná jednoduchým pretretím. 

Riedenie:
- S 6005

Výdatnosť: 
- 6-8 m2/kg

Príprava podkladu 

Betón musí byť savý, prípadne zdrsnený, dobre vyzretý, suchý a izolovaný od spodnej vlhkosti. 
Musí byť súdržný, zbavený všetkých nečistôt alebo častíc, ktoré ovplyvnia náter. 

Aplikácia 

Pred použitím je nutné farbu dôkladne premiešať a v prípade potreby nariediť. 
Pred náterom ešte neošetrených plôch odporúčame vykonať penetráciu nariedeným náterom v pomere 1 diel Izobanu : 1 diel riedidla S 6005. 

Nanáša sa štetcom alebo valčekom minimálne v 2 vrstvách podľa savosti podkladu a vždy po zaschnutí predošlej vrstvy.
Silnejšia vrstva náteru výrazne predlžuje dobu zasychania a zrenia preto je potrebné postupovať v tenkých vrstvách. 

Zaťažovanie 

Náter je pochôdzny po 8 hodinách. 
Napúšťane bazénu je možné po 7 dňoch a konečné vytvrdnutie nadobúda náter po 14 dňoch až 3 týždňoch. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.

Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304
Acute Tox. 4, H312+H332 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Lact., H362
STOT RE 2, H373 (sluchové orgány) Aquatic Chronic 2, H411

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Dráždi kožu. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
Môže spôsobiť poškodenie sluchových orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.
Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Výstražný symboly:

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky

Etylbenzén chloralkány, C14-17

Výstražné upozornenia

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H362 Môže poškodiť dojčatá prostredníctvom materského mlieka.
H373 Môže spôsobiť poškodenie sluchových orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H312+H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P263 Zabráňte styku počas tehotenstva a dojčenia.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

... viac

Otázky & Odpovede

15 otázka
15 odpoveď
ROBERT
farba na beton IZOBAN - je možné na betonovú plochu natretú izobanom lepiť keramickú dlažbu lepidlem ,?

Pýtal sa ROBERT, 24. máj 2024

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
24. máj 2024

Dobrý deň. Môžete, ale treba si skontrolovať aby náter a podklad boli súdržné, aby tam neboli odlupujúce sa čiastočky náteru resp. aby sa betónový podklad nedrolil.

Dena
Pekný deň, hľadám farbu na krytú terasu na ktorej je uložená cca 30-40 ročná dlažba (niečo ako na obrázku: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmfdijb-MnGr6I_9nYr2oZoRRD--kVIEHC0RmXFcfBSpl-zJlw ) , čiže povrch nie je tak savý ako betónové kocky. neviem či sa na tento účel farba hodí. Ďakujem za každú radu.

Pýtal sa Dena, 17. máj 2024

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
20. máj 2024

Dobrý deň. Doporučil by som aspoň jemný prebrus aby Vám na to farba chytila a ešte pred náterom podklad dobre odmastiť.

Zuzana
Dobry deň je vhodný aj Izoban použiť na betón pod altánok natrieť betónový podklad ďakujem

Pýtal sa Zuzana, 8. máj 2024

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
13. máj 2024

Dobrý deň. Na náter betónovej platne je vhodný aj farba Izoban. Penetračnú vrstvu urobíte z farby Izoban zriedenú so syntetickým riedidlom ( S 6005 alebo S 6006 ) v pomere 1:1 a potom na ňu 1-2 nátery. Ako alternatívu je možné použiť aj vodouriediteľnú farbu https://www.efarby.sk/ekoban-forte-naterova-hmota-na-beton-so-strednou-mechanickou-zatazou

Daniel
Dobry den, da sa natierat na dvojzlozkovu tekutu lepenku?

Pýtal sa Daniel, 30. jún 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
3. júl 2023

Dobrý deň. Farba Izoban je primárne určená na priamy náter betónu, ale mala by sa chytiť aj na tekutú lepenku. Možno by bolo dobré ale urobiť jemný prebrus pred nanesením. Stálo by ale za to skúsiť najprv natrieť farbu na nejaké menej exponované miesto alebo na testovacej vzorke.

Jaro
Dobrý deň, je táto farba vhodná aj pod umelý trávnatý koberec? Chceme natrieť farbu na terasu na betónový podklad a potom položiť trávnatý koberec nakoľko mame terasu 3m nad zemou, chcem sa spýtať či v zime nebude farba pod kobercom praskať a následne sa odlupovať. Za odpoveď vopred ďakujem.

Pýtal sa Jaro, 21. máj 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
22. máj 2023

Dobrý deň. Farba Izoban je na daný účel vhodná. Bolo by dobré najprv spraviť penetračnú vrstvu z farby Izoban zriedenú so syntetickým riedidlom ( S6005, S6006 ) v pomere 1:1 a na ňu potom naniesť 1-2 vrstvy vrchného náteru.

Hodnotenie zákazníkov

4.9

z 5 hviezdičiek

12 hodnotení

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(11 hodnotení)
4
(1 hodnotenie)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
12 hodnotení
Ing. Milan Mucha

29. júl 2016

 • Určená i na trvalý styk s vodou.
 • Neviem.
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Dušan Virág

6. december 2021

Farba bola použitá na podlahu v pivnici. Pred aplikáciou som z podlahy odstránil nečistoty a prach a následne napenetroval. Farba je kvalitná, stačili dve vrstvy, rýchlo schne. Po vytvrdnutí mechanicky odolná (presun plechovej skrine nepoškodil povrch - vlastná skúsenosť). Zobraziť komentár Skryť komentár

 • dobre kryje, rýchlo usychá, mechanicky odolná po vytvrdnutí
 • pri aplikácii zapácha - v pivnici nevadí...
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Martin P.

13. august 2021

už roky osvedčená kvalita Zobraziť komentár Skryť komentár

 • dobrý pomer cena kvalita
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Štefan Š.

2. jún 2022

Robil som si na záhrade okrasné jazierko s rybami. Potreboval som farbu ktorá je odolná voči vode a zároveň bezpečná pre ryby. Obe tieto vlastnosti farba má. Ďakujem vám za poradenstvo a rýchle dodanie. Určite odporúčam nákup v tomto eshope každému. Zobraziť komentár Skryť komentár

 • Odporúčam tento eshop!
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Michal J.

18. október 2021

Natieraná pivnica v paneláku. Účel splnila, podlaha je protiprašná a umývateľná Zobraziť komentár Skryť komentár

 • odporúčam nákup v tomto eshope!
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke DETECHA

Detecha chemické výrobné družstvo si trvalo buduje pevnú pozíciu na trhu. Detecha má svoju históriu, tradíciu a skúsenosti v odboroch činnosti sa počítajú na desaťročia. Spolupracuje so špičkovými odborníkmi a renomovanými výskumnými pracoviskami. Každý rok prichádza na trh s radom zaujímavých noviniek. Vďaka presnému a premyslenému plánovaniu finančných zdrojov si môže dovoliť zachovávať priaznivé ceny a pritom udržať vysokú kvalitu produktov. Kvalita patrí medzi hlavné priority spoločnosti.

Stredom záujmu výrobného družstva Detecha je zákazník. Hlavne veľkoobchodné a maloobchodné predajne, ktorým vychádza maximálne v ústrety. Hlavným zákazníkom pre výrobné družstvo je však konečný spotrebiteľ. Ten, ktorý výrobky používa. A jemu je podriadené všetko počínanie.

Súčasný výrobný program Detecha nadväzuje na tradíciu a predovšetkým na bohaté dlhoročné skúsenosti.

Všetky varianty produktu (31) Izoban - syntetická farba na betón a bazény

9,69 € - 176,72 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
RAL 9003 - signálna biela 0,8 kg
0,8 kg DET0042 RAL 9003 - signálna biela 0,8 kg
DET0042
skladom 12,34 € skladom 12,34 €
+
-
RAL 9003 - signálna biela 2 kg
2 kg DET0043 RAL 9003 - signálna biela 2 kg
DET0043
do 3 dní 23,38 € do 3 dní 23,38 €
+
-
RAL 9003 - signálna biela 5 kg
5 kg DET0044 RAL 9003 - signálna biela 5 kg
DET0044
do 3 dní 48,64 € do 3 dní 48,64 €
+
-
RAL 1001 - béžová 0,8 kg
0,8 kg DET0045 RAL 1001 - béžová 0,8 kg
DET0045
skladom 9,69 € skladom 9,69 €
+
-
RAL 1001 - béžová 2 kg
2 kg DET0046 RAL 1001 - béžová 2 kg
DET0046
do 3 dní 19,28 € do 3 dní 19,28 €
+
-
RAL 1001 - béžová 5 kg
5 kg DET0047 RAL 1001 - béžová 5 kg
DET0047
do 3 dní 43,38 € do 3 dní 43,38 €
+
-
červenohnedá 0,8 kg
0,8 kg DET0048 červenohnedá 0,8 kg
DET0048
do 3 dní 9,69 € do 3 dní 9,69 €
+
-
červenohnedá 2 kg
2 kg DET0049 červenohnedá 2 kg
DET0049
do 3 dní 19,28 € do 3 dní 19,28 €
+
-
červenohnedá 5 kg
5 kg DET0050 červenohnedá 5 kg
DET0050
do 3 dní 43,38 € do 3 dní 43,38 €
+
-
zelený 0,8 kg
0,8 kg DET0051 zelený 0,8 kg
DET0051
do 3 dní 9,69 € do 3 dní 9,69 €
+
-