ISOKOR SW (beton a drevo) - mimoriadne účinná ochrana na betón, minerálne povrchy
ISOKOR SW (beton a drevo) - mimoriadne účinná ochrana na betón, minerálne povrchy

Značka: ISOKOR

40,90 €s DPH

34,08 €bez DPH

ISOKOR SW (beton a drevo) - mimoriadne účinná ochrana na betón, minerálne povrchy
Zatvoriť

ISOKOR SW (beton a drevo) - mimoriadne účinná ochrana na betón, minerálne povrchy

Sample icon Vzorkovník

Značka: ISOKOR

Kód produktu: VAR-I0009

ISOKOR SW (beton a drevo) - mimoriadne účinná ochrana na betón, minerálne povrchy

Je to hydrofobizujúci - impregnačný - ochranný - spevňujúci - neviditeľný - paropriepustný. Na jednoduché a účinné ošetrenie betónu, nasiakavých minerálnych povrchov a lakovaného resp. farbeného dreva pred padajúcou vodou a znečistením alebo škridľový striech

Zobraziť viac
balenie (2)

40,90 €s DPH

34,08 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Isokor SW nanotechnológia. ISOKOR SW je mimoriadne účinná ochrana na betón, minerálne povrchy a lakované drevo pred vodou, nečistotou a agresívnym prostredím.

Je to:

- hydrofobizujúci

- impregnačný

- ochranný

- spevňujúci

- neviditeľný

- paropriepustný.

Na jednoduché a účinné ošetrenie betónu, nasiakavých minerálnych povrchov a lakovaného resp. farbeného dreva pred padajúcou vodou a znečistením. Neviditeľná vrstva, ktorá sa pri ošetrení vytvorí na povrchu, odpudzuje vodu a nečistoty. Ošetrený materiál na rozdiel od neošetreného získava podstatne vyššiu životnosť a výrazne sa znižujú intervaly čistenia a údržby.

Vlastnosti ošetreného povrchu:

- hydrofóbny voči padajúcej a striekajúcej vode, (výrazne napomáha pri hydrofóbnej ochrane betónových stavieb pred koróziou stavebnej ocele v betóne a koróziou betónu vplyvom dažďa, snehu, mrazu a posypovej soli) 

- vynikajúca priepustnosť pre vodnú paru a plyny

- spevňuje povrch

- podstatne znížená priľnavosť pre prach, vtáčí trus a rôzne priemyselné nečistoty

- podstatne znížená možnosť rastu mikroorganizmov a machov

- vysoká transparentnosť - vzhľad ošetreného povrchu sa nezmení

- vyššia farebná stálosť povrchu

- vytvorená neviditeľná vrstva je odolná voči UV-žiareniu

- životnosť pri vodorovných povrchoch cca 4 roky, pri zvislých 8 a viac rokov.

Použitie: betón, klasické vápenno-cementové fasády budov a fasády z nových materiálov napr. akrylátových, na všetky druhy omietok, minerálne povrchy ako vápenec, pieskovec, čadič, prírodný mramor, žula a ďalšie minerály, umelý kameň, tehly, betónovú strešnú krytinu a pálenú neglazúrovanú krytinu, lakované a farbené exteriérové drevo a záhradný nábytok.

UPOZORNENIE: Ak sa časom stratí lotosový efekt (tvorba guličiek), neznamená to, že ošetrenie nefunguje. Lotosový efekt je len sprievodný jav prípravku ISOKOR SW. Hydrofóbnosť naruší len mechanické poškodenie povrchu.Aplikácia: Prípravok pred aplikáciou pretrepte po dobu cca 10 sekúnd. Ošetrovaný povrch musí byť zbavený voľných častíc, čistý, suchý a odmastený.

Prípravok sa nanáša striekaním nízkotlakovou pištoľou, štetcom alebo valčekom pri teplote 5 až 30°C v prostredí s nízkou vlhkosťou. Schnutie trvá cca 60 min. Do 10 minút od aplikácie je možné prebytočný prípravok odstrániť pomocou suchej čistej handry, po 24 hod. je reakcia ukončená a povrch je možné bežne zaťažiť. Aspoň 24 hodín po aplikácii nesmie teplota klesnúť pod 3?C. Používajte len také množstvo prípravku, ktoré je schopné do materiálu vsiaknuť.

Spotreba:

1000 ml/ 7 – 10 m2. v závislosti od nasiakavosti ošetrovaného povrchu (minerálne povrchy)

1000 ml/15 - 20m2. (lakované a farbené drevo).

Identifikácia nebezpečenstiev

Klasifikácia látky alebo zmesi
Podľa nariadenia 1272/2008:

Flam. Liq. 2; H225
Dráždi oči 2; H319
STOT SE 3; H336
Riziko pre ľudské zdravie
Dráždi oči. Môže spôsobiť ospalosť a závraty.
Ohrozenie životného prostredia
Žiadne.
Fyzikálne/chemické riziká
Vysoko horľavá kvapalina a pary.

Prvky označenia
Obsahuje:
izopropylalkohol
Piktogramy


Signálne slovo:
Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia
H225 - Vysoko horľavá kvapalina a para
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
H336 - Môže spôsobiť ospalosť a závraty

Bezpečnostné upozornenia
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite.
P261 - Vyhnite sa vdychovaniu hmly/výparov/striekancov.
P305+P351+P338 - PRI VNIKNUTÍ DO OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.
P501 - Zneškodnite obsah/kontajner v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iné nebezpečenstvá
Príloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje sa
Látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje s

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke ISOKOR

Spoločnosť sa už viac ako 10 rokov venuje nanometrickým riešeniam úprav povrchov pre zlepšenie vlastnosti povrchu, ich odolnosti voči poveternostným vplyvom, predlžovaniu ich životnosti a zlepšovanie vzhľadu pre životnosť povrchov. 
Nanometricky upravený povrch dosahuje až niekoľkonásobne dlhšiu životnosť a to bez vplyvu ochrany na vzhľad či funkčné vlastnosti povrchu.
V súčasnosti klientom ponúkajú komplexné riešenia pre čistotu domácnosti, priemyselných objektov aj rekreačných zariadení, pre hygienickú čistotu prevádzok s kuchyňou, zdravotníckych zariadení a ďalších priestorov ako aj riešenia pre zvýšenie osobného komfortu pri preprave automobilom alebo pri pohybe v daždivom či inak nepriaznivom počasí.

Všetky varianty produktu (2) ISOKOR SW (beton a drevo) - mimoriadne účinná ochrana na betón, minerálne povrchy

40,90 € - 170,40 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 l 1 L I0009 1 l
I0009
3 dni 40,90 € 3 dni 40,90 €
+
-
5 l 5 L I0010 5 l
I0010
3 dni 170,40 € 3 dni 170,40 €
+
-