ISOKOR Polisher - Nanoochrana kovu, skla, plastov
ISOKOR Polisher - Nanoochrana kovu, skla, plastov

Značka: ISOKOR

61,34 €s DPH

51,12 €bez DPH

ISOKOR Polisher - Nanoochrana kovu, skla, plastov
Zatvoriť

ISOKOR Polisher - Nanoochrana kovu, skla, plastov

Sample icon Vzorkovník

Značka: ISOKOR

Kód produktu: VAR-I0045

ISOKOR Polisher - Nanoochrana kovu, skla, plastov

Isokor Polisher je univerzálny nanotechnologický prípravok určený na ochranu a vyleštenie kovov, plastu, skla a keramiky i rôznych lakovaných povrchov.Ideálna ochrana autolaku automobilu, skiel aj plastov.Výdatnosť prípravku pri prvom ošetrení povrchu je cca 1liter na 100m². Pri následnej údržbe…

Zobraziť viac
balenie (2)

61,34 €s DPH

51,12 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Vysokú účinnosť ochrany nanočasticami prípravok dosahuje vďaka očisteniu ošetrovaného povrchu prírodnými čistiacimi prostriedkami CLEANER home (koncentrát). Cleaner home (koncentrát) okrem spoľahlivého vyčistenia, odstránení aj tenkú vrstvu zoxidovaného povrchu a ideálne pripraví povrch na naviazanie nanočastíc Polisheru. Tým pri nízkych nákladoch dosiahneme mimoriadne kvalitné ošetrenie povrchu.

Polisher odpudzuje vodu, bráni pevnému naviazaniu nečistôt na povrch z okolitého prostredia. Uľahčuje údržbu a čistenie ošetreného materiálu. Je chemický a tepelne odolný (do 240C°). Vytvára na povrchu krásny diamantový lesk a mimoriadne predlžuje životnosť materiálu.

Výdatnosť prípravku pri prvom ošetrení povrchu je cca 1liter na 100m². Pri následnej údržbe 1liter na 300m². 

Polisher na stabilnom podklade dosiahne životnosť niekoľko mesiacov až rokov. Poškodiť ho môže len mechanické zaťaženie. V reálnych podmienkach bežného života je vhodné prípravok používať častejšie. Na automobiloch 2x do roka. Rovnako na sprchovacích kútoch, v kuchyniach a všade tam, kde sú ošetrené plochy vystavené väčšej mechanickej a chemickej záťaži. Každým opakovaným použitím Polisher zdokonaľuje ochrannú vrstvu a ošetrený materiál si zachová počas celej životnosti nádherný neopakovateľný vzhľad novosti a čistoty.

Kombinácia CLEANER home (koncentrát) s Polisherom je ideálnym riešením čistoty a zdravia v nemocniciach, kuchyniach, wellness, školách, hoteloch a všade tam, kde hrozia infekcie z veľkého pohybu osôb a potravín.

Identifikácia nebezpečenstiev

Klasifikácia látky alebo zmesi
Podľa nariadenia 1272/2008:

Flam. Liq. 2; H225
Dráždi oči 2; H319
STOT SE 3; H336
Riziko pre ľudské zdravie
Dráždi oči. Môže spôsobiť ospalosť a závraty.
Ohrozenie životného prostredia
Žiadne.
Fyzikálne/chemické riziká
Vysoko horľavá kvapalina a pary.

Prvky označenia
Obsahuje: izopropylalkohol
Piktogramy

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia
H225 - Vysoko horľavá kvapalina a para
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
H336 - Môže spôsobiť ospalosť a závraty

Bezpečnostné upozornenia
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite.
P261 - Zabráňte vdychovaniu hmly/výparov/striekancov.
P305+P351+P338 - PRI VNIKNUTÍ DO OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.
P501 - Zneškodnite obsah/kontajner v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iné nebezpečenstvá
Príloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje sa
Látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje sa

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke ISOKOR

Spoločnosť sa už viac ako 10 rokov venuje nanometrickým riešeniam úprav povrchov pre zlepšenie vlastnosti povrchu, ich odolnosti voči poveternostným vplyvom, predlžovaniu ich životnosti a zlepšovanie vzhľadu pre životnosť povrchov. 
Nanometricky upravený povrch dosahuje až niekoľkonásobne dlhšiu životnosť a to bez vplyvu ochrany na vzhľad či funkčné vlastnosti povrchu.
V súčasnosti klientom ponúkajú komplexné riešenia pre čistotu domácnosti, priemyselných objektov aj rekreačných zariadení, pre hygienickú čistotu prevádzok s kuchyňou, zdravotníckych zariadení a ďalších priestorov ako aj riešenia pre zvýšenie osobného komfortu pri preprave automobilom alebo pri pohybe v daždivom či inak nepriaznivom počasí.

Všetky varianty produktu (2) ISOKOR Polisher - Nanoochrana kovu, skla, plastov

24,54 € - 61,34 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
100 ml 0,1 L I0045 100 ml
I0045
3 dni 24,54 € 3 dni 24,54 €
+
-
250 ml 0,25 L I0046 250 ml
I0046
3 dni 61,34 € 3 dni 61,34 €
+
-