ISOKOR Polisher - Nanoochrana kovu, skla, plastov
ISOKOR Polisher - Nanoochrana kovu, skla, plastov

Značka: ISOKOR

61,34 €s DPH

51,12 €bez DPH

ISOKOR Polisher - Nanoochrana kovu, skla, plastov
Zatvoriť

ISOKOR Polisher - Nanoochrana kovu, skla, plastov

Značka: ISOKOR

Kód produktu: VAR-I0045

ISOKOR Polisher - Nanoochrana kovu, skla, plastov

Isokor Polisher je univerzálny nanotechnologický prípravok určený na ochranu a vyleštenie kovov, plastu, skla a keramiky i rôznych lakovaných povrchov.Ideálna ochrana autolaku automobilu, skiel aj plastov.Výdatnosť prípravku pri prvom ošetrení povrchu je cca 1liter na 100m². Pri následnej údržbe…

Zobraziť viac
balenie (2)

61,34 €s DPH

51,12 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-

Popis produktu

Vysokú účinnosť ochrany nanočasticami prípravok dosahuje vďaka očisteniu ošetrovaného povrchu prírodnými čistiacimi prostriedkami CLEANER home (koncentrát). Cleaner home (koncentrát) okrem spoľahlivého vyčistenia, odstránení aj tenkú vrstvu zoxidovaného povrchu a ideálne pripraví povrch na naviazanie nanočastíc Polisheru. Tým pri nízkych nákladoch dosiahneme mimoriadne kvalitné ošetrenie povrchu.

Polisher odpudzuje vodu, bráni pevnému naviazaniu nečistôt na povrch z okolitého prostredia. Uľahčuje údržbu a čistenie ošetreného materiálu. Je chemický a tepelne odolný (do 240C°). Vytvára na povrchu krásny diamantový lesk a mimoriadne predlžuje životnosť materiálu.

Výdatnosť prípravku pri prvom ošetrení povrchu je cca 1liter na 100m². Pri následnej údržbe 1liter na 300m². 

Polisher na stabilnom podklade dosiahne životnosť niekoľko mesiacov až rokov. Poškodiť ho môže len mechanické zaťaženie. V reálnych podmienkach bežného života je vhodné prípravok používať častejšie. Na automobiloch 2x do roka. Rovnako na sprchovacích kútoch, v kuchyniach a všade tam, kde sú ošetrené plochy vystavené väčšej mechanickej a chemickej záťaži. Každým opakovaným použitím Polisher zdokonaľuje ochrannú vrstvu a ošetrený materiál si zachová počas celej životnosti nádherný neopakovateľný vzhľad novosti a čistoty.

Kombinácia CLEANER home (koncentrát) s Polisherom je ideálnym riešením čistoty a zdravia v nemocniciach, kuchyniach, wellness, školách, hoteloch a všade tam, kde hrozia infekcie z veľkého pohybu osôb a potravín.

Identifikácia nebezpečenstiev

Klasifikácia látky alebo zmesi
Podľa nariadenia 1272/2008:

Flam. Liq. 2; H225
Dráždi oči 2; H319
STOT SE 3; H336
Riziko pre ľudské zdravie
Dráždi oči. Môže spôsobiť ospalosť a závraty.
Ohrozenie životného prostredia
Žiadne.
Fyzikálne/chemické riziká
Vysoko horľavá kvapalina a pary.

Prvky označenia
Obsahuje: izopropylalkohol
Piktogramy

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia
H225 - Vysoko horľavá kvapalina a para
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
H336 - Môže spôsobiť ospalosť a závraty

Bezpečnostné upozornenia
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite.
P261 - Zabráňte vdychovaniu hmly/výparov/striekancov.
P305+P351+P338 - PRI VNIKNUTÍ DO OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.
P501 - Zneškodnite obsah/kontajner v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iné nebezpečenstvá
Príloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje sa
Látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje sa

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke ISOKOR

Spoločnosť sa už viac ako 10 rokov venuje nanometrickým riešeniam úprav povrchov pre zlepšenie vlastnosti povrchu, ich odolnosti voči poveternostným vplyvom, predlžovaniu ich životnosti a zlepšovanie vzhľadu pre životnosť povrchov. 
Nanometricky upravený povrch dosahuje až niekoľkonásobne dlhšiu životnosť a to bez vplyvu ochrany na vzhľad či funkčné vlastnosti povrchu.
V súčasnosti klientom ponúkajú komplexné riešenia pre čistotu domácnosti, priemyselných objektov aj rekreačných zariadení, pre hygienickú čistotu prevádzok s kuchyňou, zdravotníckych zariadení a ďalších priestorov ako aj riešenia pre zvýšenie osobného komfortu pri preprave automobilom alebo pri pohybe v daždivom či inak nepriaznivom počasí.

Všetky varianty produktu (2) ISOKOR Polisher - Nanoochrana kovu, skla, plastov

24,54 € - 61,34 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
100 ml 0,1 L I0045 100 ml
I0045
3 dni 24,54 € 3 dni 24,54 €
+
-
250 ml 0,25 L I0046 250 ml
I0046
3 dni 61,34 € 3 dni 61,34 €
+
-