ISOKOR LM CLEANER - na odstraňovanie vodného kameňa
ISOKOR LM CLEANER - na odstraňovanie vodného kameňa

Značka: ISOKOR

ISOKOR LM CLEANER - na odstraňovanie vodného kameňa
Zatvoriť

ISOKOR LM CLEANER - na odstraňovanie vodného kameňa

Značka: ISOKOR

Kód produktu: VAR-I0016

ISOKOR LM CLEANER - na odstraňovanie vodného kameňa

Neviete ako na striekanie sprejom? Stiahnite si sprievodcu maľovaním so sprejmi. ISOKOR CLEANER LM je prostriedok na odstránenie vodného kameňa, nečistôt a dezinfekciu. Určený na povrchy, ktoré sa budú ošetrovať prípravkami ISOKOR EKO PROFI, ISOKOR GLASS a ISOKOR PLAST a ISOKOR METAL

Zobraziť viac

Myslite aj na pomôcky

Zatiaľ žiadne produkty.

Popis produktu

ISOKOR Cleaner LM je PROSTRIEDOK NA ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA, ČISTENIE a DEZINFEKCIU. Vyčistíte ním sklo, glazúrovanú keramiku, málo nasiakavé minerálne povrchy, plasty, lakované kovy a lakované plasty, nerezou oceľ, chróm. ISOKOR CLEANER LM: Prostriedok na odstránenie vodného kameňa, nečistôt a dezinfekciu.

Určený na povrchy, ktoré sa budú ošetrovať prípravkami ISOKOR EKO PROFI, ISOKOR GLASS a ISOKOR PLAST a ISOKOR METAL. Jeho optimálne zloženie zabezpečí odstránenie vodného kameňa a tým aj prevažnej časti nečistôt, pretože tie sú viazané predovšetkým na vodný kameň.

Prípravok aktivuje čistené povrchy pred samotnou aplikáciou nanotechnologických výrobkov ISOKOR, čo uľahčuje väzbu účinných látok na ošetrovaný povrch. Aplikácia: ISOKOR CLEANER LM pred použitím pretrepte po dobu cca 5 sekúnd a nastriekate na čistený povrch. Po nastriekaní nechajte prípravok na povrchu pôsobiť 3 až 5 minút a následne opláchnite čistou vodou. Ak na povrchu ostal ešte vodný kameň, postup opakujte, kým sa všetok vodný kameň neodstráni. Používajte pri teplotách v rozmedzí 5 až 30°C.

Ak sú na povrchu zaschnuté hrubšie nečistoty, odstráňte ich mechanicky a potom použite ISOKOR CLEANER LM. Ak je to potrebné, takto vyčistený povrch ešte odmastite pomocou prípravku ISOKOR CLEANER. Na vyčistený a odmastený povrch aplikujte prípravky ISOKOR.

IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia v súlade s Nariadením EU č. 1272/2008
Skin Corr. 1 B H314
Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
žiadne
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie
Dráždi oči a pokožku. Zvýšená koncentrácia výparov môže podráždiť dýchacie cesty.
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie
žiadne

Prvky označovania
Označenie v súlade s Nariadením EU č. 1272/2008
Obsahuje:
kyselina mravčia
Piktogramy

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P405 Uchovávajte uzamknuté
P280 Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.
P260 Nevdychujte hmlu
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie
P303 + P361 + P353
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní
P310 Okamžite volajte lekára.
P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad

Iná nebezpečnosť
Zmes nespĺňa kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII Nariadenia EU 1907/2006.

Ďalšie informácie
Nepredpokladá sa, že môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky v životnom prostredí

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: ISOKOR

O značke ISOKOR

Spoločnosť sa už viac ako 10 rokov venuje nanometrickým riešeniam úprav povrchov pre zlepšenie vlastnosti povrchu, ich odolnosti voči poveternostným vplyvom, predlžovaniu ich životnosti a zlepšovanie vzhľadu pre životnosť povrchov. 
Nanometricky upravený povrch dosahuje až niekoľkonásobne dlhšiu životnosť a to bez vplyvu ochrany na vzhľad či funkčné vlastnosti povrchu.
V súčasnosti klientom ponúkajú komplexné riešenia pre čistotu domácnosti, priemyselných objektov aj rekreačných zariadení, pre hygienickú čistotu prevádzok s kuchyňou, zdravotníckych zariadení a ďalších priestorov ako aj riešenia pre zvýšenie osobného komfortu pri preprave automobilom alebo pri pohybe v daždivom či inak nepriaznivom počasí.

Všetky varianty produktu (0) ISOKOR LM CLEANER - na odstraňovanie vodného kameňa

0,00 €
Názov Kód Dostupnosť Cena s DPH