ISOKOR GLASS PROFI - Dlhodobá impregnácia skla a autoskla
ISOKOR GLASS PROFI - Dlhodobá impregnácia skla a autoskla

Značka: ISOKOR

62,36 €s DPH

51,97 €bez DPH

ISOKOR GLASS PROFI - Dlhodobá impregnácia skla a autoskla
Zatvoriť

ISOKOR GLASS PROFI - Dlhodobá impregnácia skla a autoskla

Sample icon Vzorkovník

Značka: ISOKOR

Kód produktu: VAR-I0077

ISOKOR GLASS PROFI - Dlhodobá impregnácia skla a autoskla

Nanometrický impregnátor, ktorý sa tiež nazýva aj ako tekuté stierače - udržujú čisté sklo na terase, v saune, či dlhodobo čisté strešné okná, sklokeramické a indukčné varné dosky a pod. Vytvára vodoodpudivý efekt, ktorý zároveň napomáha samočisteniu skla pri kontakte s tečúcou a padajúcou vodou.

Zobraziť viac
balenie (2)

62,36 €s DPH

51,97 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Nanometrický impregnátor, ktorý sa tiež nazýva aj ako tekuté stierače - udržujú čisté sklo na terase, v saune, či dlhodobo čisté strešné okná, sklokeramické a indukčné varné dosky a pod.
Vytvára vodoodpudivý efekt, ktorý zároveň napomáha samočisteniu skla pri kontakte s tečúcou a padajúcou vodou.
Zároveň chráni povrch pred:
- soľami, riasami, plesňami a inými mikroorganizmami
- znižuje priľnavosť nečistôt
- má samočistiaci efekt
- zvyšuje účinnosť solárnych panelov
Pre dlhodobé ošetrenie  je vhodné povrch impregnovaný Isokorom Glass Profi priebežne ošetrovať prostriedkom isokor Polisher aspoň 1x ročne.

Impregnácia je vhodná na:
- sklo
- autosklá
- strešné okná, sprchové zásteny, presklenie terasy, francúzske okná, presklenia
- solárne a fotovoltické panely
- glazúrované povrchy a keramika
- keramické obklady a dlažby s glazúrou

Použitie

Impregnovaný povrch má byť pred nanesením čistý, suchý a odmastený.
Prípravok sa nanáša rozprašovačom.
Ihneď po nanesení na povrch je spájaný s podkladom leštením za použitia suchej, mäkkej textílie, či papierovou utierkou tak, aby bol rozotretý po celej ploche.

Prebytočný materiál môžete zotrieť a jemne preleštiť, až kým nezostane povrch číry.
Celá aplikácia trvá niekoľko minút.
Následne by povrch mal byť bez kontaktu s fyzikálnymi vplyvmi po dobu 24 hodín (kontakt s vodou, či chemikáliami, oter stieračmi, utieranie).

Identifikácia nebezpečenstiev

Klasifikácia látky alebo zmesi
Podľa nariadenia 1272/2008:

Flam. Liq. 2; H225
Dráždi oči 2; H319
STOT SE 3; H336
Riziko pre ľudské zdravie
Dráždi oči. Môže spôsobiť ospalosť a závraty.
Ohrozenie životného prostredia
Žiadne.
Fyzikálne/chemické riziká
Vysoko horľavá kvapalina a pary.

Prvky označenia
Obsahuje:
izopropylalkohol
Piktogramy

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia
H225 - Vysoko horľavá kvapalina a para
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
H336 - Môže spôsobiť ospalosť a závraty

Bezpečnostné upozornenia
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite.
P261 - Vyhnite sa vdychovaniu hmly/výparov/striekancov.
P305+P351+P338 - PRI VNIKNUTÍ DO OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.
P501 - Zneškodnite obsah/kontajner v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Iné nebezpečenstvá
Príloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje sa
Látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje sa

... viac
Informácie a návody

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: ISOKOR

O značke ISOKOR

Spoločnosť sa už viac ako 10 rokov venuje nanometrickým riešeniam úprav povrchov pre zlepšenie vlastnosti povrchu, ich odolnosti voči poveternostným vplyvom, predlžovaniu ich životnosti a zlepšovanie vzhľadu pre životnosť povrchov. 
Nanometricky upravený povrch dosahuje až niekoľkonásobne dlhšiu životnosť a to bez vplyvu ochrany na vzhľad či funkčné vlastnosti povrchu.
V súčasnosti klientom ponúkajú komplexné riešenia pre čistotu domácnosti, priemyselných objektov aj rekreačných zariadení, pre hygienickú čistotu prevádzok s kuchyňou, zdravotníckych zariadení a ďalších priestorov ako aj riešenia pre zvýšenie osobného komfortu pri preprave automobilom alebo pri pohybe v daždivom či inak nepriaznivom počasí.

Všetky varianty produktu (2) ISOKOR GLASS PROFI - Dlhodobá impregnácia skla a autoskla

21,54 € - 62,36 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
25 ml 0,025 L I0078 25 ml
I0078
3 dni 21,54 € 3 dni 21,54 €
+
-
100 ml 0,1 L I0079 100 ml
I0079
3 dni 62,36 € 3 dni 62,36 €
+
-