IN-EPOX 4090 CRYSTAL EXTRA - Zalievacia živica na odliatky do 6 cm
IN-EPOX 4090 CRYSTAL EXTRA - Zalievacia živica na odliatky do 6 cm

Značka: IN-CHEMIE

Otázky & odpovede (2)

108,45 €s DPH

90,38 €bez DPH

  • Najpredávanejší
IN-EPOX 4090 CRYSTAL EXTRA - Zalievacia živica na odliatky do 6 cm
Zatvoriť

IN-EPOX 4090 CRYSTAL EXTRA - Zalievacia živica na odliatky do 6 cm

Sample icon Vzorkovník

Značka: IN-CHEMIE

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-EZ0005

IN-EPOX 4090 CRYSTAL EXTRA - Zalievacia živica na odliatky do 6 cm

2-komponentný epoxidový lak vhodný pre použitie na ľahko zaťažované plochy. Lak je vysoko číry s UV stabilitou, lesklým estetickým vzhľadom s ľahkým čistením. Lak je vhodný pre dizajnové realizácie stolov, dverí a pod.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

108,45 €s DPH

90,38 €bez DPH

  • Najpredávanejší

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

2-komponentný epoxidový lak vhodný pre použitie na ľahko zaťažované plochy. Lak je vysoko číry s UV stabilitou, lesklým estetickým vzhľadom s ľahkým čistením.
Lak je vhodný pre dizajnové realizácie stolov, dverí a pod.

Pre bližšie informácie o spotrebe nás kontaktujte prostredníctvom vypracovanie cenovej ponuky alebo na našej zákazníckej linke.

Miešanie zložiek:
- miešací pomer:
 zložka A : zložka B = 3,2:1 hmotnostne
- miešací postup:

Najskôr premiešajte zložku A. 
Následne do zložky A pridajte zložku B a dôkladne miešajte aspoň 2 minúty.
Zmes prelejte do čistej nádoby a znovu miešajte aspoň 2 minúty.
Dbajte na to, aby obe zložky pri miešaní a aplikácií mali izbovú teplotu.
Vhodným nástrojom pre miešanie je ručné elektrické nízkootáčkové miešadlo, prípadne iné vhodné zariadenie.

Spracovateľnosť:
- teplota +10°C: cca 110 minút
- teplota +20°C: cca 90 minút
- teplota +30°C: cca 70 minút

Príprava podkladu

Podklad musí byť neporézny, pevný s minimálnou pevnosťou v tlaku 25 N/mm2 a s pevnosťou povrchových vrstiev minimálne 1,5 N/mm2.
Podklad musí byť pevný bez voľných častíc, bez prachu i ďalšieho znečistenia.
Podklady, ktoré nevyhovujú kvalite je potrebné odstrániť.
Praskliny, diery a póry hermeticky uzatvorte pomocou In Epox 4090 Crystal.
Porézne materiály je potrebné najskôr napenetrovať použitím In Epox 4090 Crystal

Aplikačný postup

Pred začatím aplikácie je vždy nevyhnutné zmerať vlhkosť podkladu, rosný bod a relatívnu vlhkosť vzduchu.
Aplikačnú metódu je vždy potrebné vopred vyskúšať za konkrétnych aplikačných podmienok.

Vytvrdzovanie:
+10°C: pochôdzny po 48 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 7 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 10 dňoch
+20°C: pochôdzny po 24 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 5 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 7 dňoch
+10°C: pochôdzny po 22 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 4 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 7 dňoch

Pretierateľnosť:
+10°C: minimálna čakacia doba 30 hodín a maximálna čakacia doba 3 dni
+20°C: minimálna čakacia doba 24 hodín a maximálna čakacia doba 2 dni
+30°C: minimálna čakacia doba 18 hodín a maximálna čakacia doba 1 dni

Uvedené podmienky sú orientačné a môžu byť ovplyvnené podmienkami okolia.

Čistota náradia

Všetko aplikačné náradie je nutné udržiavať v čistote.
Vhodný čistiaci prostriedok je technický acetón.
Vytvrdnutý produkt je možné odstrániť mechanicky.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi (zložka A)

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia ES 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411

Prvky označovania
Výstražné piktogramy


Signálne slovo:
 Varovanie

Nebezpečné látky:
epoxidová živica (priemerná početná molekulová hmotnosť ≤ 700)
(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)
formaldehyd, oligomérny reakčný produkt s 1-chlor-2,3-epoxypropánom a fenolom

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P261 Zamedzte vdychovaniu pár a aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.
Vyberte si kontaktné šošovky, ak sú nasadené.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.
P362 Kontaminovaný odev si dajte dole.
P501 Odstráňte obal podľa platných predpisov.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi (zložka B)

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia ES 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Acut Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic chronic 3, H412

Prvky označovania

Výstražné piktogramy


Signálne slovo:
 Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky:
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyklohexylamin
fenylmetanol
diaminopolypropylén glykol

Výstražné upozornenia

H302 Zdraviu škodlivý pri požití.
H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P261 Zamedzte vdychovaniu pár a aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.
Vyberte si kontaktné šošovky, ak sú nasadené.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.
P362 Kontaminovaný odev si dajte dole.
P 501 Odstráňte obal podľa platných predpisov.

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Bohuš
Aké množstvo živice je treba na 1 m2 o hrúbke 3 cm

Pýtal sa Bohuš, 5. september 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
8. september 2023

Dobrý deň. Na danú plochu a hrúbku by bolo potrebných 33 kg živice.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: IN-CHEMIE

O značke IN-CHEMIE

IN-CHEMIE sa viac ako 10 rokov zaoberá vývojom a výrovou polymérnych hmôt, ktoré poskytujú kvalitu.
Cieľom tvorby polymérnych hmôt je zákazníkovi poskytnúť čo najkvalitnejšie produkty.

Všetky varianty produktu (3) IN-EPOX 4090 CRYSTAL EXTRA - Zalievacia živica na odliatky do 6 cm

36,15 € - 648,90 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
číra 1,5 kg
1,5 kg EZ0006 číra 1,5 kg
EZ0006
3 dni 36,15 € 3 dni 36,15 €
+
-
číra 4,5 kg
4,5 kg EZ0007 číra 4,5 kg
EZ0007
3 dni 108,45 € 3 dni 108,45 €
+
-
číra 28 kg
28 kg EZ0008 číra 28 kg
EZ0008
3 dni 648,90 € 3 dni 648,90 €
+
-