IN-EPOX 4020-10 - Samopenetračný epoxidový náter
IN-EPOX 4020-10 - Samopenetračný epoxidový náter

Značka: IN-CHEMIE

Otázky & odpovede (2)

164,93 €s DPH

137,44 €bez DPH

IN-EPOX 4020-10 - Samopenetračný epoxidový náter
Zatvoriť

IN-EPOX 4020-10 - Samopenetračný epoxidový náter

Sample icon Vzorkovník

Značka: IN-CHEMIE

Otázky & odpovede: 1

Kód produktu: VAR-EZ0064

IN-EPOX 4020-10 - Samopenetračný epoxidový náter

2-komponentný špeciálny samopenetračný náter vhodný na betónové podlahy v interiéri. Náter uzatvára povrch betónu, odoláva bežným chemikáliám, vytvára hladký povrch a má výbornú priľnavosť aj na vlhký podklad. Výdatnosť: 0,5-0,7 kg/m2.

Zobraziť viac
farba (5)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

164,93 €s DPH

137,44 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

2-komponentný špeciálny samopenetračný náter vhodný na betónové podlahy v interiéri.
Náter uzatvára povrch betónu, odoláva bežným chemikáliám, vytvára hladký povrch a má výbornú priľnavosť aj na vlhký podklad. 
Má dobrú penetračnú schopnosť, nízku viskozitu, slabý zápach a rýchlu polymerizáciu aj pri nízkych teplotách.

Výdatnosť: 

- 0,5-0,7 kg/m2

Miešanie zložiek:
- miešací pomer:
zložka A : zložka B = 7:3 dielom hmotnostne
- miešací postup:

Najskôr premiešajte zložku A.
Následne do nej nalejte zložku B a dôkladne premiešajte aspoň po dobu 2 minút.
Dbajte na to, aby sa do zmesi dostalo čo najmenej vzduchu.
Pokiaľ pripravujete vyrovnávaciu alebo opravnú zmes, tak pridajte vhodný piesok a miešajte minimálne 2 minúty.
Pre miešanie je vhodné elektrické nízkootáčkové miešadlo alebo iné vhodné zariadenie.

Spracovateľnosť:
- teplota +10°C: cca 30 minút
- teplota +20°C: cca 920minút
- teplota +30°C: cca 15 minút

Príprava podkladu

Betónový podklad musí byť pevný s minimálnou pevnosťou v tlaku 25,0 N/mm2 a s pevnosťou povrchovej vrstvy minimálne 1,5 N/mm2.
Betónový podklad musí byť pevný bez voľných častíc, bez prachu a ďalších znečistení ako sú oleje, vosky, tuky, špina a pod.
Betónový podklad je nutné opraviť otryskaním a pod. za účelom otvorenia povrchovej štruktúry betónu a odstráneniu všetkých nesúdržných častíc.
Nerovnosti, vyvýšené miesta, a pod. je potrebné odstrániť brúsením.
Podklady, ktoré nevyhovujú kvalite je potrebné odstrániť.
Praskliny, diery a nerovnosti opravte pomocou vhodného produktu z rady IN-EPOX.

Aplikačný postup

Pred začatím aplikácie je vždy nevyhnutné zmerať vlhkosť podkladu, rosný bod a relatívnu vlhkosť vzduchu.
Na pripravený podklad aplikujte zmes kovovým hladidlom a povrch následne upravte velúrovým valcom.
Aplikačnú metódu je potrebné najskôr odskúšať za konkrétnych aplikačných podmienok.
Penetračná vrstva vytvára na povrchu vrstvu jednotného vzhľadu.

Vytvrdzovanie:
+10°C: pochôdzny po 16hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 2 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 3 dňoch
+20°C: pochôdzny po 10 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 1 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 2 dňoch
+30°C: pochôdzny po 18 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 12 hodinách / plne zaťažiteľný po cca 1 dňoch

Pretierateľnosť:
+10°C: minimálna čakacia doba 8 hodín a maximálna čakacia doba 2 dni
+20°C: minimálna čakacia doba 5 hodín a maximálna čakacia doba 1 deň
+30°C: minimálna čakacia doba 4 hodiny a maximálna čakacia doba 1 deň

Čistota náradia

Všetko aplikačné náradie je nutné udržiavať v čistote.
Vhodný čistiaci prostriedok je technický acetón.
Vytvrdnutý produkt je možné odstrániť mechanicky.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi (zložka A)

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia ES 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411

Prvky označovania
Výstražné piktogramy


Signálne slovo:
 Varovanie

Nebezpečné látky:
epoxidová živica (priemerná početná molekulová hmotnosť ≤ 700)
(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)
formaldehyd, oligomérny reakčný produkt s 1-chlor-2,3-epoxypropánom a fenolom

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P261 Zamedzte vdychovaniu pár a aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.
Vyberte si kontaktné šošovky, ak sú nasadené.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.
P362 Kontaminovaný odev si dajte dole.
P501 Odstráňte obal podľa platných predpisov.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi (zložka B)

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia ES 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Acut Tox. 4, H302
Acute Inha. 4, H332
Skin Corr. 1B, H314
Serious Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317

Prvky označovania

Výstražné piktogramy


Signálne slovo:
 Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky:
polyamínový adukt
formaldehyd, polymér s N-(3-amunipropyl)-1,3-propandiamínom
isoforodiamin

Výstražné upozornenia

H302+H332 Zdraviu škodlivý pri požití a vdychovaní.
H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 spôsobuje vážne poškodenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P261 Zamedzte vdychovaniu pár a aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.
Vyberte si kontaktné šošovky, ak sú nasadené.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.
P362 Kontaminovaný odev si dajte dole.
P501 Odstráňte obal podľa platných predpisov.

... viac

Otázky & Odpovede

1 otázka
1 odpoveď
Boris
Zdravím . Da sa to použiť aj v exteriery

Pýtal sa Boris, 8. január 2023

Odpovedať na túto otázku
1 odpoveď
Martin Vikisály
9. január 2023

Dobrý deň. Daný výrobok je určený výhradne pre interiér. Do exteriéru nie je vhodný, pretože náter môže časom začať kriedovatieť.

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke IN-CHEMIE

IN-CHEMIE sa viac ako 10 rokov zaoberá vývojom a výrovou polymérnych hmôt, ktoré poskytujú kvalitu.
Cieľom tvorby polymérnych hmôt je zákazníkovi poskytnúť čo najkvalitnejšie produkty.

Všetky varianty produktu (10) IN-EPOX 4020-10 - Samopenetračný epoxidový náter

85,50 € - 164,93 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
RAL 7035 - svetlošedá 5 kg
5 kg EZ0065 RAL 7035 - svetlošedá 5 kg
EZ0065
3 dni 85,50 € 3 dni 85,50 €
+
-
RAL 7035 - svetlošedá 10 kg
10 kg EZ0066 RAL 7035 - svetlošedá 10 kg
EZ0066
3 dni 164,93 € 3 dni 164,93 €
+
-
RAL 7032 - štrková šedá 5 kg
5 kg EZ0067 RAL 7032 - štrková šedá 5 kg
EZ0067
3 dni 85,50 € 3 dni 85,50 €
+
-
RAL 7032 - štrková šedá 10 kg
10 kg EZ0068 RAL 7032 - štrková šedá 10 kg
EZ0068
3 dni 164,93 € 3 dni 164,93 €
+
-
RAL 7040 - okenná šedá 5 kg
5 kg EZ0069 RAL 7040 - okenná šedá 5 kg
EZ0069
3 dni 85,50 € 3 dni 85,50 €
+
-
RAL 7040 - okenná šedá 10 kg
10 kg EZ0070 RAL 7040 - okenná šedá 10 kg
EZ0070
3 dni 164,93 € 3 dni 164,93 €
+
-
RAL 7001 - striebrošedá 5 kg
5 kg EZ0071 RAL 7001 - striebrošedá 5 kg
EZ0071
3 dni 85,50 € 3 dni 85,50 €
+
-
RAL 7001 - striebrošedá 10 kg
10 kg EZ0072 RAL 7001 - striebrošedá 10 kg
EZ0072
3 dni 164,93 € 3 dni 164,93 €
+
-
RAL 1001 - béžová 5 kg
5 kg EZ0073 RAL 1001 - béžová 5 kg
EZ0073
3 dni 85,50 € 3 dni 85,50 €
+
-
RAL 1001 - béžová 10 kg
10 kg EZ0074 RAL 1001 - béžová 10 kg
EZ0074
3 dni 164,93 € 3 dni 164,93 €
+
-