IN-EPOX 2050 - Epoxidová penetrácia
IN-EPOX 2050 - Epoxidová penetrácia

Značka: IN-CHEMIE

IN-EPOX 2050 - Epoxidová penetrácia
Zatvoriť

IN-EPOX 2050 - Epoxidová penetrácia

Sample icon Vzorkovník

Značka: IN-CHEMIE

Kód produktu: VAR-EZ0059

IN-EPOX 2050 - Epoxidová penetrácia

2-komponentná epoxidová penetračná hmota, ktorá slúži ako špeciálny náter vlhkých betónových podkladov. Vhodná je pre vyrovnávanie a reprofiláciu pod všetky náterové hmoty IN EPOX.

Zobraziť viac
balenie (4)

3 dni

Na predajni v Žiline v stredu
U vás vo štvrtok

Produkt na zákazku - potrebná platba vopred.

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

2-komponentná epoxidová penetračná hmota, ktorá slúži ako špeciálny náter vlhkých betónových podkladov.
Vhodná je pre vyrovnávanie a reprofiláciu pod všetky náterové hmoty IN EPOX.
Má výbornú adhéziu na vlhký podklad, dobrú penetračnú schopnosť, nízku viskozitu, krátku čakaciu dobu, slabý zápach a rýchlu polymerizáciu aj pri nízkych teplotách.

Výdatnosť:

- málo až stredne pórovitý podklad/betón: 1 x 0,5 - 0,7 kg/m2
- vysoko pórovitý podklad/betón:
2 x 0,5 - 0,7 kg/m2

Opravná malta v hrúbke cca 1,5-2 cm:
- kremičitý piesok frakcie 0,1-0,5 mm v hmotnostnom pomere 1:8 až 1:10

Vyrovnávacia malta v hrúbke vrstvy 1-3 mm:
. kremičitý piesok frakcie 0,1-0,3 mm v hmotnostnom pomere 1:1 až 1:4

Miešanie zložiek:
- miešací pomer:
 zložka A : zložka B = 1,75:1 hmotnostne
- miešací postup:
Najskôr premiešajte zložku A.
Následne do nej nalejte zložku B a dôkladne premiešajte po dobu 2 minút.
Dbajte na to, aby sa do zmesi dostalo čo najmenej vzduchu.
Na miešanie je vhodné elektrické nízkootáčkové miešadlo, poprípade iné vhodné zariadenie.

Spracovateľnosť:
- teplota +10°C: cca 50 minút
- teplota +20°C: cca 40 minút
- teplota +30°C: cca 30 minút

Príprava podkladu

Betónový podklad musí byť pevný s minimálnou pevnosťou v tlaku 25 N/mm2 a s pevnosťou povrchových vrstiev minimálne 1,5 N/mm2.
Betónový podklad musí byť pevný bez voľných častíc, bez prachu a ďalších znečistení ako staré nátery, tuky, oleje, špina a pod.
Betónový podklad je nutné upraviť otryskaním a pod. za účelom otvorenia povrchovej štruktúry betónu a odstráneniu nesúdržných častíc.
Nerovnosti, vyvýšené miesta a pod. je potrebné odstrániť brúsením.
Na povrchu betónového podkladu nesmie byť ani tenká vrstva vody.
Maximálna vlhkosť podkladu by mala byť 8 hmotnostných %.

Aplikačný postup

Pred začatím aplikácie je vždy dôležité zmerať vlhkosť podkladu, rosný bod a relatívnu vlhkosť vzduchu.

Penetračný náter:
Na pripravený podklad, a po prípadnom skúšobnom nátere, aplikujte penetráciu kovovým hladidlom a povrch následne upravte velúrovým valcom.

Opravná malta:
Na penetračnú vrstvu z IN EPOX 2050 aplikujte náter z IN EPOX 2050.
Do čerstvého náteru z IN EPOX 2050 aplikujte kovovým hladidlom alebo stierkou opravnú maltu a dobre uhlaďte.

Vyrovnávacia malta:
Aplikujte na penetračnú vrstvu z IN EPOX 2050 kovovou stierkou vo vhodnej hrúbke pomocou hladidla s pílovým zubom.

Vytvrdzovanie:
+10°C: pochôdzny po cca 72 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 5 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 11 dňoch
+20°C: pochôdzny po cca 36 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 4 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 9 dňoch
+10°C: pochôdzny po cca 24 hodinách / ľahko zaťažiteľný po cca 3 dňoch / plne zaťažiteľný po cca 7 dňoch

Pretierateľnosť:
+10°C: minimálna čakacia doba 48 hodín a maximálna čakacia doba 4 dni
+20°C: minimálna čakacia doba 24 hodín a maximálna čakacia doba 3 dni
+30°C: minimálna čakacia doba 18 hodín a maximálna čakacia doba 2 dni

Čistota náradia

Náradie počas práce udržujte čisté.
Vhodným čistiacim prostriedkom je technický acetón.
Penetračná vrstva vytvára na povrchu vrstvu jednotného vzhľadu.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi (zložka A)

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia ES 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411

Prvky označovania
Výstražné piktogramy


Signálne slovo:
 Varovanie

Nebezpečné látky:
epoxidová živica (priemerná početná molekulová hmotnosť ≤ 700)
(alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14)
formaldehyd, oligomérny reakčný produkt s 1-chlor-2,3-epoxypropánom a fenolom

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P261 Zamedzte vdychovaniu pár a aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.
Vyberte si kontaktné šošovky, ak sú nasadené.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.
P362 Kontaminovaný odev si dajte dole.
P501 Odstráňte obal podľa platných predpisov.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi (zložka B)

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia ES 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Acut Tox. 4, H302
Repr. Tox. 2, H316f
Skin Corr. 1B, H314
Serious Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Chronic Aquatic Tox. 2, H411

Prvky označovania

Výstražné piktogramy


Signálne slovo:
 Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky:
mastné kyseliny, tallový olej, reakčný produkt s tetraethylenetriamínom
4,4-isopropylidenedifenol
3-aminopropyldimethylamín
2,4,6-tris(dimetylaminomethyl)fenol
benzylalkohol
isoforondiamin

Výstražné upozornenia

H302 Zdraviu škodlivý pri požití.
H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H316f Podozrenie na poškodenie reprodukčných orgánov. 
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P261 Zamedzte vdychovaniu pár a aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.
Vyberte si kontaktné šošovky, ak sú nasadené.
P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.
P362 Kontaminovaný odev si dajte dole.
P501 Odstráňte obal podľa platných predpisov.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: IN-CHEMIE

O značke IN-CHEMIE

IN-CHEMIE sa viac ako 10 rokov zaoberá vývojom a výrovou polymérnych hmôt, ktoré poskytujú kvalitu.
Cieľom tvorby polymérnych hmôt je zákazníkovi poskytnúť čo najkvalitnejšie produkty.

Všetky varianty produktu (4) IN-EPOX 2050 - Epoxidová penetrácia

26,73 € - 478,80 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1,5 kg 1,5 kg EZ0060 1,5 kg
EZ0060
3 dni 26,73 € 3 dni 26,73 €
+
-
4,5 kg 4,5 kg EZ0061 4,5 kg
EZ0061
3 dni 80,25 € 3 dni 80,25 €
+
-
7,5 kg 7,5 kg EZ0062 7,5 kg
EZ0062
3 dni 128,25 € 3 dni 128,25 €
+
-
28 kg 28 kg EZ0063 28 kg
EZ0063
3 dni 478,80 € 3 dni 478,80 €
+
-