COLOR COMPANY - Hydroizolácia dvojzložková 2K
COLOR COMPANY - Hydroizolácia dvojzložková 2K

Značka: COLOR COMPANY

39,12 €s DPH

32,60 €bez DPH

COLOR COMPANY - Hydroizolácia dvojzložková 2K
Zatvoriť

COLOR COMPANY - Hydroizolácia dvojzložková 2K

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLOR COMPANY

Kód produktu: VAR-K006726

COLOR COMPANY - Hydroizolácia dvojzložková 2K

Dvojzložková hydroizolačná hmota so schopnosťou premostenie trhlín určená do interiéru aj exteriéru. Vhodná je pod keramické obklady, pri realizácii kúpeľní, na izoláciu vonkajších terás, bazénov a pod. Výdatnosť: 1,5 kg/m2.

Zobraziť viac
balenie (2)

39,12 €s DPH

32,60 €bez DPH

3-5 dní

Na predajni v Žiline vo štvrtok
U vás v piatok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Dvojzložková hydroizolačná hmota so schopnosťou premostenie trhlín určená do interiéru aj exteriéru.
Vhodná je pod keramické obklady, pri realizácii kúpeľní, na izoláciu vonkajších terás, bazénov a pod.
Je odolná voči tlakovej vode, voči radónu a je vhodná aj do bazénov vďaka odolnosti proti chlórovej vode.
Je schopná premostiť trhliny väčšie ako 0,75 mm pri teplote do -20°C, testovaná pre styk s pitnou vodu, vhodná pre antikorózne nátery oceľových konštrukcií, odolná voči UV žiareniu, má vysokú prídržnosť k podkladu a zároveň vysokú prídržnosť následných vrstiev cementových lepidiel triedy C2.

Výdatnosť:

- 1,5 kg/m2

Príprava podkladu

Povrch musí byť pevný, súdržný, bez trhlín, suchý, čistý, zbavený nečistôt a mastnôt bez voľných častíc. 
Čerstvé minerálne podklady musia byť vyzreté.
Nové omietky a betóny musia byť dokonale vysušené a spevnené. 
Ideálnym podkladom sú sadrokartóny, betóny, potery a omietky. 
Podklad musí byť rovný, objemovo stabilný a dostatočne súdržný, aby umožnil naniesť súvislú vrstvu hydroizolácie. 
Väčšie nerovnosti je dobré najskôr vyrovnať. 
Pred nanesením hydroizolácie doporučujeme povrch napenetrovať univerzálnou penetráciou Color Company.

Aplikácia

Pri spracovaní hydroizolačnej hmoty musí byť teplota prostredia a podkladu od +5°C až do +25°C.  
Základný hmotnostný pomer suchej a tekutej zložky je 1:1. 
Suchú zložku vysypte do nádoby, dolejte približne polovicu tekutej zložky a premiešajte na hustú kašovitú hmotu. 
Následne na to dolejte zvyšnú polovicu tekutej zložky a všetko premiešajte na jemnú homogénnu hmotu. 
Hmotu nechajte asi 2 minúty odstáť a opäť ju premiešajte. 
Takto pripravenú hmotu môžete aplikovať. 
Je potrebné si pripraviť iba také množstvo, ktoré stihnete spotrebovať do 60 minút. 

Hydroizolačnú hmotu nanášajte nerezovým hladítkom, štetcom alebo valčekom v dvoch vrstvách. 
Druhú vrstvu odporúčame aplikovať kolmo na prvú vrstvu po zaschnutí prvej vrstvy po cca 6 až 12 hodinách. 
Miesta s vyšším namáhaním ako sú kúty,  rohy, odtokové žľaby je potrebné vystužiť špeciálnou tesniacou páskou, ktorá sa vloží ešte do nezaschnutého prvého náteru. 
Lepidlá na lepenie keramických obkladov a dlažieb je možné nanášať už po 5 hodinách od nanesenia druhej vrstvy hydroizolácie. 

Čistenie náradia

Po skončení prác materiál a pracovné pomôcky očistite vodou. 
Ruky umyte vodou a mydlom a použite ochranný krém na ruky. 

Identifikácia nebezpečnosti (tekutá zložka)

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes nebola klasifikovaná.

Prvky označovania

- žiadne

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.
A/g/VR: Základné náterové látky
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l
Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 0g/l.

Identifikácia nebezpečnosti (suchá zložka)

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Skin Corr. 1, H314
Skin Sens. 1B, H317
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Prvky označovania

Výstražné piktogramy:


Výstražné slovo:
 Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky: portlandský cement, popolček z portlandského cementu

Výstražné upozornenia

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte lekára.

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení. Prach môže tvoriť so vzduchom výbušnú zmes.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLOR COMPANY

COLOR Company vznikla v roku 1999 ako nezávislá slovenská spoločnosť.
Venuje výrobe náterových látok na drevo, murivo, ale aj výrobe hydroizolácii, biocídnych prípravkov, protipožiarnych prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov stavebnej chémie.
Má vlastné výrobné, skladové a administratívne priestory v areály ZVS v Dubnici nad Váhom.
Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu uviedli na trh niekoľko desiatok vlastných produktov.
Majú vlastný vývoj produktov, ale taktiež spolupracujú s európskymi, či svetovými lídrami v oblasti stavebnej chémie.
Je to slovenská rodinná firma a vďaka tomu sa vie rýchlo prispôsobiť požiadavkám zákazníka a rýchlo meniacim sa situáciám na trhu.
Záleží im na kvalite surovín, ľudskom prístupe, princípoch fér obchodu a dobrých podmienok pre našich zamestnancov.

Všetky varianty produktu (2) COLOR COMPANY - Hydroizolácia dvojzložková 2K

39,12 € - 61,98 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
6 kg 6 kg K006726 6 kg
K006726
3-5 dní 39,12 € 3-5 dní 39,12 €
+
-
10 kg 10 kg K006727 10 kg
K006727
3-5 dní 61,98 € 3-5 dní 61,98 €
+
-