HOSTAGRUND 3v1 PRIM S2177 - Jednovrstvá farba na kov
HOSTAGRUND 3v1 PRIM S2177 - Jednovrstvá farba na kov

Značka: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

47,18 €s DPH

39,32 €bez DPH

HOSTAGRUND 3v1 PRIM S2177 - Jednovrstvá farba na kov
Zatvoriť

HOSTAGRUND 3v1 PRIM S2177 - Jednovrstvá farba na kov

Sample icon Vzorkovník

Značka: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

Kód produktu: VAR-B001392

HOSTAGRUND 3v1 PRIM S2177 - Jednovrstvá farba na kov

Hľadáte farbu na kov? Ideálne takú ktorá má dlhú životnosť ušetrí vám peniaze, námahu aj čas? Ako natrieť strechu, plot alebo iné kovové materiály? Prečítajte si v našom najnovšom e-booku Natieranie kovov. Stiahnite si zdarma. Hostagrund 3v1 je jednovrstvová polo lesklá farba spájajúca vlastnosti…

Zobraziť viac
farba (13)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

47,18 €s DPH

39,32 €bez DPH

skladom

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktuStiahnite si e-book Korózia a antikorózne nátery. Nájdete v ňom postup ako natrieť plot, schránku, bránu. Akú farbu odporúčame a prečo?

Hostagrund 3v1 je jednovrstvová polo lesklá farba spájajúca vlastnosti základného antikorózneho náteru, medzivrstvy a vrchnej farby. Je určená na priame nátery kovov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Farba je ideálna na nátery oceľových materiálov a zoxidovaných pozinkovaných povrchov, napríklad strechy, kovové konštrukcie, stožiare, ploty, stĺpy, brány. Po predchádzajúcej penetrácii podkladu je možné farbu použiť aj na nátery nasiakavých podkladov ako sú drevo a drevotrieska.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt, hrdze a prachu, mechanicky očistený. Najprv odmastite vhodným prípravkom napr. TECHNICKÝ BENZÍN P 6402, ACETON P 6401 alebo teplou tlakovou vodou s obsahom saponátov. Zvyšky rôznych solí opláchnite čistou vodou. Hrubé alebo dobre priľnavé nečistoty odstráňte brúsením alebo oškrabaním., dôkladne odstráňte hrdzu (drôtenou kefou, brusným kotúčom alebo pomocou odhrdzovača). Po použití odhrdzovača povrch opláchnite čistou vodou. Nasiakavé podklady najprv napusťte vhodným napúšťadlom, ktoré zaistí rovnomernú nasiakavosť podkladu.
Pôvodne natreté povrchy očistite, odmastite a zbavte starých nepriľnavých náterov. Pre overenie kompatibility nového náteru so starým sa odporúča urobiť skušobný náter na ploche 1m2.

RIEDIDLO: S 6006

DOPORUČOVANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:
Pred použitím sa farba dôkladne zamieša. Podľa potreby zrieďte.
Aplikuje sa v 2-3 vrstvách podľa predpokladanej náročnosti.
Interval pre nanášanie jednotlivých vrstiev je minimálne 8 hodín.
Odporúčaná hrúbka 1 vrstvy je 30-40mm.

VÝDATNOSŤ: 10-12 m2/L

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.
Flam. Liq. 3, H226
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335, H336
Aquatic Chronic 2, H411
Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16.
Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky
Horľavá kvapalina a pary.
Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
2.2. Prvky označovania

Výstražný piktogram


Výstražné slovo
Pozor
Nebezpečné látky
uhľovodíky, C9, aromatické
Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe
oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na miesto určené obcou.
Doplňujúce informácie
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.
Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
2.3. Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami
stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č.
1907/2006 (REACH) v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

2 hodnotenia

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(2 hodnotenia)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
2 hodnotenia
Miloš

14. september 2021

dobra farba, dali sme s nou malovat plot a stlpiky. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • 3v1
  • rychlo nam prisla od vas
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt
Ján Valky

27. august 2015

  • natierač je spokjojný
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

O značke BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

Tradičný český výrobca Barvy a Laky Hostivář vyrába náterové hmoty už od roku 1983.

- Špičkové vývojové a znalostné zázemie

- Partner a poskytovateľ technológie pre akéhokoľvek riešenia v oblasti náterových hmôt

- Výrobky majú európsku kvalitu a „české ceny“

- Individuálna starostlivosť o zákazníkov (poradňa, vývoj)

- Spoločnosť je členom Asociácie výrobcov náterových hmôt v ČR

- Spoločnosť je hlavným parterom Cechu maliarov a lakýrnikov v ČR

- Produktové značky : Bakrylex, Epolex, Barlet, Betex, Radbal, Fest B, Formex, Hostagrund, Industrol, Lazurol, Pragoprimer, Remal, Amarit, Fronton, Soicrat, Uniflex

Všetky varianty produktu (25) HOSTAGRUND 3v1 PRIM S2177 - Jednovrstvá farba na kov

11,01 € - 66,01 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,6 l 0100 - biela
0,6 L B001392 0,6 l 0100 - biela
B001392
skladom 11,01 € skladom 11,01 €
+
-
2,5 l 0100 - biela
2,5 L B001393 2,5 l 0100 - biela
B001393
skladom 42,87 € skladom 42,87 €
+
-
0,6 l 0131 - šedý
0,6 L B001395 0,6 l 0131 - šedý
B001395
skladom 11,01 € skladom 11,01 €
+
-
2,5 l 0131 - šedý
2,5 L B001396 2,5 l 0131 - šedý
B001396
skladom 42,87 € skladom 42,87 €
+
-
0,6 l 0199 - čierna
0,6 L B001398 0,6 l 0199 - čierna
B001398
skladom 11,01 € skladom 11,01 €
+
-
2,5 l 0199 - čierna
2,5 L B001399 2,5 l 0199 - čierna
B001399
skladom 42,87 € skladom 42,87 €
+
-
0,6 l 0240 - hnedá stredná
0,6 L B001401 0,6 l 0240 - hnedá stredná
B001401
skladom 11,01 € skladom 11,01 €
+
-
2,5 l 0240 - hnedá stredná
2,5 L B001402 2,5 l 0240 - hnedá stredná
B001402
skladom 42,87 € skladom 42,87 €
+
-
0,6 l 0280 - hnedá tmavá
0,6 L B001404 0,6 l 0280 - hnedá tmavá
B001404
skladom 11,01 € skladom 11,01 €
+
-
2,5 l 0280 - hnedá tmavá
2,5 L B001405 2,5 l 0280 - hnedá tmavá
B001405
skladom 42,87 € skladom 42,87 €
+
-