HB BODY F220 - Jemný polyesterový dvojzložkový tmel
HB BODY F220 - Jemný polyesterový dvojzložkový tmel

Značka: HB BODY

HB BODY F220 - Jemný polyesterový dvojzložkový tmel
Zatvoriť

HB BODY F220 - Jemný polyesterový dvojzložkový tmel

Sample icon Vzorkovník

Značka: HB BODY

Kód produktu: VAR-HB041

HB BODY F220 - Jemný polyesterový dvojzložkový tmel

Polyesterový dvojzložkový stierkový tmel určený pre tmelenie poškodených povrchov. Je špeciálne vyvinutý pre tmelenie galvanicky upravených povrchov - problematických zinkov, hliníka, železa, nerezu a pod. Je ľahko brúsiteľný a rýchlo schne.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Polyesterový dvojzložkový stierkový tmel určený pre tmelenie poškodených povrchov.
Je špeciálne vyvinutý pre tmelenie galvanicky upravených povrchov - problematických zinkov, hliníka, železa, nerezu a pod.
Je ľahko brúsiteľný a rýchlo schne.
brúsenie je možné za sucha brúsnym papierom zrnitosti P120-140. 

Riedenie: 

- neriedi sa 

Tuženie: 

- tužidlo 705 (pomer 100:2-3 %)

Tužidlo je súčasťou balenia. 

Príprava podkladu 

Povrch musí byť pred tmelením čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. 
Na odmastenie odporúčame použiť Antisil 770 alebo 771. 
V prípade potreby odstráňte olupujúce sa časti hrdze a všetky nesúdržné nátery. 

Tmel neaplikujte na: 1K plniče a základy, TPA, staré mäkké farby a laky. 

Aplikácia 

Tmel natužte v pomere 100:2-3% (objemovo) a poriadne premiešajte. 
Do tužidla nepridávajte väčšie množstvo tužidla - môže ovplyvniť finálny odtieň nanesenej vrstvy. 
Doba spracovateľnosti pripravenej zmesi je do 4 minút. 

Tmel nanášajte gumovou stierkou a v prípade zaoblených častí pomocou kovovej alebo nerezovej špachtle. 
K plnému preschnutiu dôjde za cca 20-30 minút. 

Následne je vhodné brúsenie za sucha brúsnym papierom zrnitosti P120-400 , prípadne pod vodou brúsnym papierom zrnitosti P180-800. 
V prípade použitia tmelu do vyšších teplôt ako je 80-100°C znížte množstvo tužidla o 50%, aby nedochádzalo k odlupovaniu. 
Ako ďalšiu vrstvu odporúčame akrylátový plnič. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramyVýstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
styrén

Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H372 Spôsobuje poškodenie sluchových orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Expozičný vstup: Vdýchnuť/inhalácia.

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

 Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT:
Nepoužiteľný
vPvB:
Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: HB BODY

Všetky varianty produktu (2) HB BODY F220 - Jemný polyesterový dvojzložkový tmel

4,78 € - 10,04 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 250 g
0,25 kg HB042 biela 250 g
HB042
1-2 dni 4,78 € 1-2 dni 4,78 €
+
-
biela 1 kg
1 kg HB043 biela 1 kg
HB043
1-2 dni 10,04 € 1-2 dni 10,04 €
+
-