HB BODY CHASSI 410 - Antikorózny náter 2v1
HB BODY CHASSI 410 - Antikorózny náter 2v1

Značka: HB BODY

29,95 €s DPH

24,96 €bez DPH

HB BODY CHASSI 410 - Antikorózny náter 2v1
Zatvoriť

HB BODY CHASSI 410 - Antikorózny náter 2v1

Sample icon Vzorkovník

Značka: HB BODY

Kód produktu: VAR-HB155

HB BODY CHASSI 410 - Antikorózny náter 2v1

Jednovrstvová alkydová farba, ktorá vytvára základný a vrchný náter v jednom. Je rýchloschnúca a určená najmä na náter podvozkových častí automobilu, kovových konštrukcií, klampiarskych prvkov a pod. Výdatnosť: 13 - 16 m2/L.

Zobraziť viac
farba (4)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

29,95 €s DPH

24,96 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline pozajtra
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Jednovrstvová alkydová farba, ktorá vytvára základný a vrchný náter v jednom.
Je rýchloschnúca a určená najmä na náter podvozkových častí automobilu, kovových konštrukcií, klampiarskych prvkov a pod. 
Vďaka obsahu inhibítora korózie je zaistená vynikajúca odolnosť natretých povrchov proti korózií.

Výdatnosť: 

- 13 - 16 m2/L

Riedenie:

- BODY 767 (štetec a valček - 10% , striekanie - 25%)

Tuženie: 

- netuží sa

Príprava podkladu 

Povrch musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, zbavený prachu, mastnoty, starých nesúdržných náterov a vzniknutej hrdze.
Povrchy obrúste a odmastite pomocou Antisil 770.

Aplikácia

Farbu narieďte podľa spôsobu aplikácie.
Pri nátere najskôr natrite problematické miesta (zvary, spoje, rohy, hrany) a potom aplikujte farbu na celú plochu.
Doba schnutia náteru je cca 5-6 hodín. 
Aplikujte v dvoch vrstvách.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác očistite pomocou riedidla C6000.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramyVýstražné slovo:
Pozor
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenačne odsírený

Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálny nervový systém pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia.
P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie údaje:
EUH208 Obsahuje Cobalt (II) salts. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT: Nepoužiteľný
vPvB:
Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: HB BODY

Všetky varianty produktu (8) HB BODY CHASSI 410 - Antikorózny náter 2v1

11,07 € - 29,95 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
čierna 0,75 L 0,75 L HB156 čierna 0,75 L
HB156
1-2 dni 11,07 € 1-2 dni 11,07 €
+
-
červenohnedá 0,75 L
0,75 L HB157 červenohnedá 0,75 L
HB157
1-2 dni 11,07 € 1-2 dni 11,07 €
+
-
RAL 7016 - antracitová šedá 0,75 L
0,75 L HB158 RAL 7016 - antracitová šedá 0,75 L
HB158
1-2 dni 11,07 € 1-2 dni 11,07 €
+
-
RAL 7040 - okenná šedá 0,75 L
0,75 L HB159 RAL 7040 - okenná šedá 0,75 L
HB159
1-2 dni 11,07 € 1-2 dni 11,07 €
+
-
RAL 7040 - okenná šedá 2,5 L
2,5 L HB160 RAL 7040 - okenná šedá 2,5 L
HB160
1-2 dni 29,95 € 1-2 dni 29,95 €
+
-
červenohnedá 2,5 L
2,5 L HB161 červenohnedá 2,5 L
HB161
1-2 dni 29,95 € 1-2 dni 29,95 €
+
-
RAL 7016 - antracitová šedá 2,5 L
2,5 L HB162 RAL 7016 - antracitová šedá 2,5 L
HB162
1-2 dni 29,95 € 1-2 dni 29,95 €
+
-
čierna 2,5 L 2,5 L HB163 čierna 2,5 L
HB163
1-2 dni 29,95 € 1-2 dni 29,95 €
+
-