HB BODY C496 - Dvojzložkový akrylátový HS lak
HB BODY C496 - Dvojzložkový akrylátový HS lak

Značka: HB BODY

98,84 €s DPH

82,37 €bez DPH

HB BODY C496 - Dvojzložkový akrylátový HS lak
Zatvoriť

HB BODY C496 - Dvojzložkový akrylátový HS lak

Sample icon Vzorkovník

Značka: HB BODY

Kód produktu: VAR-HB174

HB BODY C496 - Dvojzložkový akrylátový HS lak

Rýchloschnúci akrylátový lak s dobrou odolnosťou voči klimatickým podmienkami a mechanickému opotrebeniu. Je vhodný pre vonkajšie i vnútorné prostredie - najmä k nástreku metalíz.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (3)

98,84 €s DPH

82,37 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline v utorok
U vás v stredu

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Rýchloschnúci akrylátový lak s dobrou odolnosťou voči klimatickým podmienkami a mechanickému opotrebeniu.
Je vhodný pre vonkajšie i vnútorné prostredie - najmä k nástreku metalíz.

Riedenie:

- neriedi sa

Tuženie:

- netuží sa

Príprava podkladu

Povrch pred aplikáciou laku dôkladne očistite od nečistôt - hrdze, tuku, oleja, prachu a pod.
Povrch odmastite pomocou Antisil 770.
Ak na sa podklade nachádzajú poškodené vrstvy starých náterov, je potrebné ich odstrániť.

Aplikácia 

Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.
Aplikujte pomocou striekacej pištole krížovými pohybmi v 1-2 vrstvách.
Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je 3-5 minút.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramy

Výstražné slovo:
Pozor
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
butyl acetát

Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie údaje:
EUH208 Obsahuje bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT:
Nepoužiteľný
vPvB:
Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: HB BODY

Všetky varianty produktu (3) HB BODY C496 - Dvojzložkový akrylátový HS lak

8,22 € - 98,84 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
lesklý 400 ml 0,4 L HB175 lesklý 400 ml
HB175
1-2 dni 8,22 € 1-2 dni 8,22 €
+
-
lesklý 1 L 1 L HB176 lesklý 1 L
HB176
1-2 dni 21,01 € 1-2 dni 21,01 €
+
-
lesklý 5 L 5 L HB177 lesklý 5 L
HB177
1-2 dni 98,84 € 1-2 dni 98,84 €
+
-