HB BODY AUTOSEAL S115 - Tesniaci tmel
HB BODY AUTOSEAL S115 - Tesniaci tmel

Značka: HB BODY

13,70 €s DPH

11,42 €bez DPH

HB BODY AUTOSEAL S115 - Tesniaci tmel
Zatvoriť

HB BODY AUTOSEAL S115 - Tesniaci tmel

Sample icon Vzorkovník

Značka: HB BODY

Kód produktu: VAR-HB079

HB BODY AUTOSEAL S115 - Tesniaci tmel

Tixotropná tesniaca a lepiaca hmota so stálou pružnosťou. Je určená k utesneniu zvarovaných zalemovaných plechov automobilových karosérií a aj k lepeniu kovových plôch, ktoré nie sú vystavené UV žiareniu. Chráni proti vniknutiu vlhkosti a tým zabraňuje vzniku korózie.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

13,70 €s DPH

11,42 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Tixotropná tesniaca a lepiaca hmota so stálou pružnosťou.
Je určená k utesneniu zvarovaných zalemovaných plechov automobilových karosérií a aj k lepeniu kovových plôch, ktoré nie sú vystavené UV žiareniu. Chráni proti vniknutiu vlhkosti a tým zabraňuje vzniku korózie.

Riedenie:

- neriedi sa

Tuženie:

- netuží sa

Príprava podkladu

utesnený spoj očistite a odstráňte prípadnú hrdzu.
Ošetrované miesta natrite antikoróznym základom BODY 969, BODY 992 alebo BODY 989. 
Povrch domastite pomocou Antisil 770. 

Aplikácia

Obsah plechovky pred použitím dobre premiešajte. 
tvrdým štetcom naneste ľubovoľne silnú vrstvu na utesňovaný spoj.

Po zaschnutí je možné hmota prelakovať všetkými syntetickými alebo 2K akrylátovými farbami.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramyVýstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
toluén
ťažký benzín (ropný), ľahká frakcia, hydrogenovaný
butyl acetát
n-butanol

Výstražné upozornenia
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
51052P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT:
Nepoužiteľný
vPvB:
Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: HB BODY

Všetky varianty produktu (2) HB BODY AUTOSEAL S115 - Tesniaci tmel

7,46 € - 13,70 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
šedá 300 ml
0,3 L HB080 šedá 300 ml
HB080
1-2 dni 7,46 € 1-2 dni 7,46 €
+
-
šedá 1 kg
1 kg HB081 šedá 1 kg
HB081
1-2 dni 13,70 € 1-2 dni 13,70 €
+
-