HB BODY 989 - Dvojzložková epoxidová základná farba
HB BODY 989 - Dvojzložková epoxidová základná farba

Značka: HB BODY

25,37 €s DPH

21,14 €bez DPH

HB BODY 989 - Dvojzložková epoxidová základná farba
Zatvoriť

HB BODY 989 - Dvojzložková epoxidová základná farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: HB BODY

Kód produktu: VAR-HB132

HB BODY 989 - Dvojzložková epoxidová základná farba

Epoxidová, dvojzložková základná farba s vysokými antikoróznymi, izolačnými a plniacimi schopnosťami. Má veľmi dobrú priľnavosť, je odolná voči oderom a poveternostným vplyvom. Nanáša sa na kovové, hliníkové, nerezové a pozinkované povrchy. Výdatnosť: 6 m2/kg.

Zobraziť viac
farba (1)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (1)

25,37 €s DPH

21,14 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Epoxidová, dvojzložková základná farba s vysokými antikoróznymi, izolačnými a plniacimi schopnosťami.
Má veľmi dobrú priľnavosť, je odolná voči oderom a poveternostným vplyvom.
Nanáša sa na kovové, hliníkové, nerezové a pozinkované povrchy. 

Výdatnosť: 

- 6 m2/kg

Riedenie:

- riedidlo 775 (pomer 4:1)

Tuženie:

- tužidlo BODY 732

Príprava podkladu 

Podklad pred aplikáciou farby očistite od nečistôt a odmastite.
staré nátery je nutné prebrúsiť.

Aplikácia

Základný náter zmiešajte s tužidlom v pomere 4:1.
Dobre premiešajte a následne pridajte riedidlo, zamiešajte, preceďte a aplikujte.
Po uschnutí a prebrúsení základného náteru je možné aplikovať všetky druhy plničov.
Pokiaľ nie je nutné použitie plniča, naneste vrchný náter.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramyVýstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
bisfenol-A-epichlórhydrínová živica s priemernou molekulovou hmotnosťou 700
n-butanol
toluén

Výstražné upozornenia
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).
P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie údaje:
EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT:
Nepoužiteľný
vPvB:
Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

5.0

z 5 hviezdičiek

1 hodnotenie

100% zákazníkov odporúča

Pomôžte ostatným a ohodnoďte tento produkt
Napísať hodnotenie
5
(1 hodnotenie)
4
(0 hodnotení)
3
(0 hodnotení)
2
(0 hodnotení)
1
(0 hodnotení)
Obrázky od zákazníkov
1 hodnotenie
Lukáš

11. júl 2023

Veľmi dobrý produkt. Výborne sa s ním pracuje a pri dodržaní odporúčaného postupu bezproblémová aplikácia. Striekali sme trezor a rám motorky obidve dopadli zhruba ako sme si predstavovali. Ak máte aspom základné skúsenosti práce s epoxidom určite to zvládnete. Zobraziť komentár Skryť komentár

  • jednoduchá aplikácia
  • odolnosť finálneho povrchu
  • možno kratšia doba spracovateľnosti ale myslím že na epoxid stále veľmi dobrá
Pomohla vám táto recenzia?
Odporúča
produkt

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: HB BODY

Všetky varianty produktu (1) HB BODY 989 - Dvojzložková epoxidová základná farba

25,37 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
šedá 1 L
1 L HB133 šedá 1 L
HB133
1-2 dni 25,37 € 1-2 dni 25,37 €
+
-