HB BODY 950 - Izolačná protihluková farba
HB BODY 950 - Izolačná protihluková farba

Značka: HB BODY

HB BODY 950 - Izolačná protihluková farba
Zatvoriť

HB BODY 950 - Izolačná protihluková farba

Sample icon Vzorkovník

Značka: HB BODY

Kód produktu: VAR-HB004

HB BODY 950 - Izolačná protihluková farba

Izolačná hmota na báze kaučuku k ochrane proti hluku na spodné, vonkajšie a vnútorné časti karosérie - prahy, lemy blatníkov, nárazníky, spoilery a pod. Je rýchloschnúca, prelakovateľná s tvorbou charakteristickej štruktúry. Výdatnosť: cca 2 m2/L.

Zobraziť viac
farba (3)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (4)

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás v pondelok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Izolačná hmota na báze kaučuku k ochrane proti hluku na spodné, vonkajšie a vnútorné časti karosérie - prahy, lemy blatníkov, nárazníky, spoilery a pod.
Je rýchloschnúca, prelakovateľná s tvorbou charakteristickej štruktúry. 
Vonkajšie časti odporúčame ešte prelakovať pre dostatočnú ochranu pred UV žiarením. 
Využiteľná je aj pre vyrovnanie nerovností v motorovom priestore, interiéri a v batožinovom priestore - najmä pri karosárskych opravách.

Výdatnosť: 

- cca 2 m2/L

Riedenie: 

- neriedi sa 

Príprava podkladu 

Podklad musí byť pred aplikáciou hmoty očistený - bez asfaltových škvŕn, odmastený, opláchnutý tlakovou vodou a vyschnutý. 
Skorodované miesta ošetrite a natrite základnou farbou BODY 969 alebo BODY 992. 

Aplikácia 

BODY 950 pred použitím premiešajte pretrepaním, aplikujte na striekaciu pištoľ na spodky. 
Aplikujte v dvoch vrstvách a medzi jednotlivými vrstvami nechajte odstup 5-10 minút. 
Za ,,mokra" je možné prelakovať syntetickými vrchnými farbami. 
Po zaschnutí je možné prelakovanie všetkými lakovacími systémami. 

Pre zvýšenie priľnavosti vrchného náteru je vhodné použiť BODY 340. 

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008


Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramy


Výstražné slovo:
Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ľahký
toluén
butyl acetát
benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká aromatická frakcia

Výstražné upozornenia

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/zariadenie do výbušného prostredia.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: HB BODY

Všetky varianty produktu (12) HB BODY 950 - Izolačná protihluková farba

6,42 € - 35,28 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
biela 400 ml
0,4 L HB005 biela 400 ml
HB005
1-2 dni 6,42 € 1-2 dni 6,42 €
+
-
biela 1 L
1 L HB006 biela 1 L
HB006
1-2 dni 10,27 € 1-2 dni 10,27 €
+
-
biela 2 kg
2 kg HB007 biela 2 kg
HB007
1-2 dni 15,68 € 1-2 dni 15,68 €
+
-
biela 4 L
4 L HB008 biela 4 L
HB008
1-2 dni 35,28 € 1-2 dni 35,28 €
+
-
čierna 400 ml 0,4 L HB009 čierna 400 ml
HB009
1-2 dni 6,42 € 1-2 dni 6,42 €
+
-
čierna 1 L 1 L HB010 čierna 1 L
HB010
1-2 dni 10,27 € 1-2 dni 10,27 €
+
-
čierna 2 kg 2 kg HB011 čierna 2 kg
HB011
1-2 dni 15,68 € 1-2 dni 15,68 €
+
-
čierna 4 L 4 L HB012 čierna 4 L
HB012
1-2 dni 35,28 € 1-2 dni 35,28 €
+
-
šedá 400 ml
0,4 L HB013 šedá 400 ml
HB013
1-2 dni 6,42 € 1-2 dni 6,42 €
+
-
šedá 1 L
1 L HB014 šedá 1 L
HB014
1-2 dni 10,27 € 1-2 dni 10,27 €
+
-