HB BODY 777 - Prístrekové riedidlo
HB BODY 777 - Prístrekové riedidlo

Značka: HB BODY

18,91 €s DPH

15,76 €bez DPH

HB BODY 777 - Prístrekové riedidlo
Zatvoriť

HB BODY 777 - Prístrekové riedidlo

Sample icon Vzorkovník

Značka: HB BODY

Kód produktu: VAR-HB227

HB BODY 777 - Prístrekové riedidlo

Špeciálne riedidlo k rozpúšťaniu zástrekov pri drobných bodových opravách.

Zobraziť viac
balenie (2)

18,91 €s DPH

15,76 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Špeciálne riedidlo k rozpúšťaniu zástrekov pri drobných bodových opravách.

Príprava podkladu 

Povrch odmastite pomocou Antisil 770.
Miesto rozstreku dobre zmatujte pomocou BODY 802. 
Nečistoty umyte a opäť odmastite pomocou Antisil 770. 

Aplikácia

V prípade basických materiálov plochu opravy striekajte dvoma vrstvami opravovaného materiálu.
Túto vrstvu prekryte jednou vrstvou bezfarebného laku natuženého a nariedeného podľa návodu. 
do druhej vrstvy pridajte navyše 20-25¨% prístrekového riedidla. 
Druhú vrstvu rozšírte za oblasť predchádzajúcej. 
Opravu nechajte zatvrdnúť. 
Po vytvrdnutí a prípadnom vychladnutí dobre rozleštite.

V prípade bodovej opravy pri 2K autoemaile aplikujte prvú vrstvu podľa návodu a do druhej vrstvy pridajte navyše 25% BODY 777 a farbu prestrieknite za hranicu predošlej vrstvy. 
Opravu nechajte zatvrdnúť a po vychladení vyleštite.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramyVýstražné slovo:
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
toluén
butyl acetát

Výstražné upozornenia
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
410H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/zariadenie do výbušného prostredia.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/
medzinárodnými nariadeniami.

Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT:
Nepoužiteľný
vPvB:
Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: HB BODY

Všetky varianty produktu (2) HB BODY 777 - Prístrekové riedidlo

9,82 € - 18,91 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
400 ml 0,4 L HB228 400 ml
HB228
1-2 dni 9,82 € 1-2 dni 9,82 €
+
-
1 L 1 L HB229 1 L
HB229
1-2 dni 18,91 € 1-2 dni 18,91 €
+
-