HB BODY 740 - Akrylátové riedidlo normal
HB BODY 740 - Akrylátové riedidlo normal

Značka: HB BODY

HB BODY 740 - Akrylátové riedidlo normal
Zatvoriť

HB BODY 740 - Akrylátové riedidlo normal

Sample icon Vzorkovník

Značka: HB BODY

Kód produktu: VAR-HB219

HB BODY 740 - Akrylátové riedidlo normal

Špeciálne riedidlo k riedeniu materiálov, ktoré obsahujú polyuretánové živice (akrylátové podklady - základy a dvojzložkové akrylátové farby). Nepredlžuje dobu schnutia.

Zobraziť viac
balenie (3)

1-2 dni

Na predajni v Žiline zajtra
U vás pozajtra

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Špeciálne riedidlo k riedeniu materiálov, ktoré obsahujú polyuretánové živice (akrylátové podklady - základy a dvojzložkové akrylátové farby). Nepredlžuje dobu schnutia. 

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovania

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramyVýstražné slovo:
 Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
xylén
benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká aromatická frakcia
n-butanol
butyl acetát

Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
51052H335-H336 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT: Nepoužiteľný
vPvB: Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Značka: HB BODY

Všetky varianty produktu (3) HB BODY 740 - Akrylátové riedidlo normal

8,62 € - 63,85 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,5 L 0,5 L HB220 0,5 L
HB220
1-2 dni 8,62 € 1-2 dni 8,62 €
+
-
1 L 1 L HB221 1 L
HB221
1-2 dni 15,40 € 1-2 dni 15,40 €
+
-
5 L 5 L HB222 5 L
HB222
1-2 dni 63,85 € 1-2 dni 63,85 €
+
-