HB BODY 727 POLAR - Veľmi rýchle tužidlo
HB BODY 727 POLAR - Veľmi rýchle tužidlo

Značka: HB BODY

12,15 €s DPH

10,13 €bez DPH

HB BODY 727 POLAR - Veľmi rýchle tužidlo
Zatvoriť

HB BODY 727 POLAR - Veľmi rýchle tužidlo

Sample icon Vzorkovník

Značka: HB BODY

Kód produktu: VAR-HB250

HB BODY 727 POLAR - Veľmi rýchle tužidlo

Extra rýchle tužidlo pre číry lak C495.

Zobraziť viac
balenie (3)

12,15 €s DPH

10,13 €bez DPH

1-2 dni

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Extra rýchle tužidlo pre číry lak C495.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

Prvky označovania
Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.

Výstražné piktogramy



Výstražné slovo:
Pozor
Nebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:
Isocyanates
butyl acetát

Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Iná nebezpečnosť
Výsledky posúdenia PBT a vPvB
PBT:
Nepoužiteľný
vPvB:
Nepoužiteľný

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

Mohlo by vás zaujať aj

Kategória:
Značka: HB BODY

Všetky varianty produktu (3) HB BODY 727 POLAR - Veľmi rýchle tužidlo

12,15 € - 36,22 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
0,25 L 0,25 L HB251 0,25 L
HB251
1-2 dni 12,15 € 1-2 dni 12,15 €
+
-
0,5 L 0,5 L HB252 0,5 L
HB252
1-2 dni 17,91 € 1-2 dni 17,91 €
+
-
1 L 1 L HB253 1 L
HB253
1-2 dni 36,22 € 1-2 dni 36,22 €
+
-