CLEAMEN 100/200 - Všestranný čistiaci prostriedok
CLEAMEN 100/200 - Všestranný čistiaci prostriedok

Značka: Cleamen

CLEAMEN 100/200 - Všestranný čistiaci prostriedok
Zatvoriť

CLEAMEN 100/200 - Všestranný čistiaci prostriedok

Sample icon Vzorkovník

Značka: Cleamen

Kód produktu: VAR-CLA0014

CLEAMEN 100/200 - Všestranný čistiaci prostriedok

Vysoko koncentrovaný, penivý a veľmi parfumovaný čistiaci prostriedok pre všestranné denné čistenie všetkých plôch. Vhodný na umývanie všetkých typov vode odolných podláh, parapet, obkladov, dverí, rámov, nábytku, plastových, nerezových a sklenených plôch.

Zobraziť viac
balenie (2)

skladom

Na predajni v Žiline v pondelok
U vás v utorok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Cleamen 100/200 je všestranný čistiaci prostriedok pre denné čistenie všetkých plôch, je vysoko koncentrovaný, penivý a parfumovaný, používa sa preto zriedený vo veľmi nízkych koncentráciách.
Pri sprejovej aplikácii v dávkach 4 - 16 ml/1l vody .
Pri mokrom čistení (do vedra) v dávke 4 - 20ml/10l vody podľa druhu a úrovne znečistenia plôch.
Je vhodný na mopovanie podláh, stieranie dverí, rámov, parapetov, nábytku (i dreveného), plastových nerezových a sklenených plôch.

pH koncentrátu:  13
 

Už pri koncentrácii 4ml/l ľahko odstránite ohmatky, šmuhy, a ľahké mastnoty viditeľné najmä na lesklých plochách, po prípravku nezostanú šmuhy.
Od koncentrácie 8 ml/l možno použiť v kuchyniach ako odmasťovač pri ľahkom znečistení na laminované , drevené , kamenné i nerezové pracovné dosky , prístroje , chladnička , sklo - keramické dosky varičov a pod.
Prostriedok sa môže použiť aj vo vyšších koncentráciách (16 ml/a viac) na odmasťovanie a na odstránenie zvlášť odolných nečistôt , je schopný aj hĺbkovo čistiť , môžu sa ale objaviť škvrny, šmuhy, príliš veľa peny a intenzívna vôňa.
Pri použití vyššej koncentrácie je nutné povrch vždy dobre opláchnuť!​

 UFI 1030-H0P9-000G-YYJR

Identifikácia nebezpečnosti:
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo - Nebezpečenstvo

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:

Nebezpečné vlastnosti
H226 - Horľavá kvapalina a pary.
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii alebo na miesto určené obcou.

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS02,GHS05,GHS07

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke Cleamen

Spoločnosť Cormen - dodávateľ produktov Cleamen bola založená v roku 1994. 
Od počiatku svojej činnosti sa zameriava na výrobu kozmetiky, bytovej a priemyselnej drogérie a chémie. 
Prvé roky svojej činnosti pôsobila spoločnosť hlavne v Českej republike. 
Od založenia firmy boli výrobky dodávané prevažne na profesionálny trh, ktorý kladie veľký dôraz na kvalitu výrobkov, súvisiacich služieb a poradenstve. 
Výrobky si veľmi rýchlo vďaka svojej kvalite získalo priazeň i náročnejšieho trhu. 

Všetky varianty produktu (2) CLEAMEN 100/200 - Všestranný čistiaci prostriedok

10,99 € - 46,10 €
Názov Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
1 l 1 L CLA0014 1 l
CLA0014
skladom 10,99 € skladom 10,99 €
+
-
5 l 5 L CLA0015 5 l
CLA0015
skladom 46,10 € skladom 46,10 €
+
-