FORTELUX AQUA V1407 - Vodou riediteľná hrubovrstvá lazúra
FORTELUX AQUA V1407 - Vodou riediteľná hrubovrstvá lazúra

Značka: COLORLAK

20,84 €s DPH

17,37 €bez DPH

FORTELUX AQUA V1407 - Vodou riediteľná hrubovrstvá lazúra
Zatvoriť

FORTELUX AQUA V1407 - Vodou riediteľná hrubovrstvá lazúra

Sample icon Vzorkovník

Značka: COLORLAK

Kód produktu: VAR-CL00462

FORTELUX AQUA V1407 - Vodou riediteľná hrubovrstvá lazúra

Hrubovrstvá lazúra vhodná pre konečnú úpravu ihličnatých a listnatých drevín v interiéri a exteriéri. Zafarbuje drevo, zvýrazňuje jeho kresbu a vytvára typický ,,lakový" charakter náteru. Vhodná je napr. pre náter okien, dvere alebo podhľadov. Výdatnosť: 8-12 m2/L.

Zobraziť viac
farba (10)

    Vyberte si alebo vyhľadajte odtieň

balenie (2)

20,84 €s DPH

17,37 €bez DPH

3 dni

Na predajni v Žiline vo štvrtok
U vás v piatok

+
-
Sample icon Vzorkovník

Popis produktu

Hrubovrstvá lazúra vhodná pre konečnú úpravu ihličnatých a listnatých drevín v interiéri a exteriéri.
Zafarbuje drevo, zvýrazňuje jeho kresbu a vytvára typický ,,lakový" charakter náteru. 
Vhodná je pre povrchovú úpravu drevených okien, dverí, obkladu, podhľadov, štítov a pod.

Výdatnosť: 

- 8-12 m2/L

Riedenie:

- vodou

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred aplikáciou lazúry čistý, suchý a bez zvyškov živice.
Vlhkosť dreva by nemala byť viac ako 12%.
Nové povrchy odporúčame najskôr ošetriť vhodným impregnačným prostriedkom pre ochranu dreva.

Aplikácia

Lazúru pred použitím premiešajte a aplikujte štetcom alebo striekaním.
Pre dostatočnú povrchovú odolnosť odporúčame aplikovať dve vrstvy lazúry.
Druhú vrstvu aplikujte po dostatočnom preschnutí prvej vrstvy.

Čistenie náradia

Náradie po skončení prác ihneď umyte pomocou riedidla C 6000.

Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prvky označovania

Označovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)
Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.
Výstražné piktogramy:
odpadá
Výstražné slovo:
odpadá

Výstražné upozornenia

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Ďalšie údaje

EUH208 Obsahuje reakčnú zmes benzotriazolov a sebakátov, zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (EC247-500-7) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (EC 220-239-6) (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.
Obsah VOC: VR kat.A/e): 130 g/l. Obsahuje 7 g/l VOC.

Iná nebezpečnosť

PBT:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) v
súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.
vPvB:
Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny) v
súlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

... viac

Otázky & Odpovede

Chcete sa niečo opýtať?

Hodnotenie zákazníkov

Pomôžte ostatným pri výbere

Napísať hodnotenie

O značke COLORLAK

Spoločnosť bola založená v roku 1925 Ing. Kirschnerom v Starom Měste.
Náterové hmoty vyrába od roku 1929 a po II. svetovej vojne sa výroba farieb stáva hlavným výrobným programom.
V súčasnosti sú najväčším českým výrobcom a distribútorom náterových hmôt.
Vyrábajú pestrý sortiment farieb a lakov na drevo, kovy, betón a minerálne podklady.
Produkcia zahŕňa aj výrobu sprejov, riedidiel a ďalších pomôcok.
Expandujú nie len pre veľkoobchodných partnerov, ale sústreďujú výrobu aj pre zabezpečenie maloobchodného predaja. 


Všetky varianty produktu (20) FORTELUX AQUA V1407 - Vodou riediteľná hrubovrstvá lazúra

20,84 € - 52,29 €
Názov Farba Balenie Kód Dostupnosť Cena s DPH
AQUA - bezfarebná 0,9 L 0,9 L CL00463 AQUA - bezfarebná 0,9 L
CL00463
3 dni 20,84 € 3 dni 20,84 €
+
-
AQUA - bezfarebná 2,5 L 2,5 L CL00464 AQUA - bezfarebná 2,5 L
CL00464
3 dni 52,29 € 3 dni 52,29 €
+
-
AQUA - červená čerešňa 0,9 L 0,9 L CL00465 AQUA - červená čerešňa 0,9 L
CL00465
3 dni 20,84 € 3 dni 20,84 €
+
-
AQUA - červená čerešňa 2,5 L 2,5 L CL00466 AQUA - červená čerešňa 2,5 L
CL00466
3 dni 52,29 € 3 dni 52,29 €
+
-
AQUA - dub 0,9 L 0,9 L CL00467 AQUA - dub 0,9 L
CL00467
3 dni 20,84 € 3 dni 20,84 €
+
-
AQUA - dub 2,5 L 2,5 L CL00468 AQUA - dub 2,5 L
CL00468
3 dni 52,29 € 3 dni 52,29 €
+
-
AQUA - dub svetlý 0,9 L 0,9 L CL00469 AQUA - dub svetlý 0,9 L
CL00469
3 dni 20,84 € 3 dni 20,84 €
+
-
AQUA - dub svetlý 2,5 L 2,5 L CL00470 AQUA - dub svetlý 2,5 L
CL00470
3 dni 52,29 € 3 dni 52,29 €
+
-
AQUA - gaštan 0,9 L 0,9 L CL00471 AQUA - gaštan 0,9 L
CL00471
3 dni 20,84 € 3 dni 20,84 €
+
-
AQUA - gaštan 2,5 L 2,5 L CL00472 AQUA - gaštan 2,5 L
CL00472
3 dni 52,29 € 3 dni 52,29 €
+
-